Image layer

Image layer

Image layer

ZAPYTANIE OFERTOWE

Data publikacji: 2018-11-19

Uprzejmie informujemy, że w ramach projektu „Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania szkoły z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego” realizowanego w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Bydgoszczy w partnerstwie z Gmina Miasto Włocławek – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku. Umowa o dofinasowanie nr POWR.02.10.00-00-7016/17-01 zostało uruchomione postępowanie z zachowaniem konkurencyjności na wybór autorów scenariuszy szkoleń stacjonarnych w projekcie.

Link do Zamówienia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1150034

 

Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do regulaminu rekrutacji autorów scenariuszy i trenerów, w nieprzekraczalnym terminie 26 listopada 2018 roku (wersja elektroniczna lub papierowa).

Regulamin

Oferta do ściągnięcia

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl