Image layer

Image layer

Image layer

Zapytanie ofertowe w projekcie "Szkolenia i doradztwo dla pracowników ..."

Data publikacji: 2019-01-31

Uprzejmie informujemy, że w ramach projektu „Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania szkoły z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego” realizowanego w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Bydgoszczy w partnerstwie z Gmina Miasto Włocławek – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku. Umowa o dofinasowanie nr POWR.02.10.00-00-7016/17-01 zostało uruchomione postępowanie z zachowaniem konkurencyjności na wybór:

A) trenerów szkoleń stacjonarnych w projekcie

Link do Zamówienia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1150038

B) wykonawców realizujących usługę najmu sal szkoleniowych, cateringu, noclegu w wybranych lokacjach (Bydgoszcz, Włocławek
i okolice, Ciechanów)

Link do Zamówienia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1163851

Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do regulaminu rekrutacji autorów scenariuszy i trenerów, w nieprzekraczalnym terminie 11 lutego 2019 (wersja elektroniczna lub papierowa).

 

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl