Image layer

Image layer

Image layer

Forum Kadrowe

FORUM PRACOWNIKÓW KADR WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO
 20 kwietnia 2020r.

 

 

ZAPRASZAMY NA :
FORUM PRACOWNIKÓW KADR WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

 

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL w Bydgoszczy zaprasza na kolejne spotkanie w ramach  Forum Pracowników Kadr Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które odbędzie się w Toruniu w Hotelu Kopernik, ul. Wola Zamkowa 16   , w dniu 20 kwietnia 2020 r.

Proponujemy Państwu spotkanie nt.   

Planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2020 roku 

Czas trwania:

10:00 - 15:00

Program

1. Omówienie pojęć z zakresu czasu pracy na potrzeby prawidłowego rozliczania i ewidencjonowania czasu pracy, w tym m.in. doby pracowniczej, tygodnia, okresu rozliczeniowego, pracy w godzinach nadliczbowych, norm czasu pracy, pracowników zarządzających zakładem pracy, kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych.

2. Ewidencja czasu pracy na nowych zasadach od 01.01.2019 r.

3. Zmodyfikowana ewidencja czasu pracy – ujmowanie w niej godzin pracy, usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy, rodzaje zwolnień od pracy oraz ujmowanie ich wymiaru.

4. Postać elektroniczna ewidencji czasu pracy po 01.01.2019 r. – wymogi, dopuszczalność prowadzenia części dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej – wyjaśnienia MRPiPS.

5. Dokumentacja dotycząca ewidencjonowania czasu pracy – m.in. prowadzenie i przechowywanie wniosków pracownika dotyczących wyjść prywatnych, dokumentacji związanej z pracą w godzinach nadliczbowych.

6. Kategorie pracowników, których nie ewidencjonuje się godzin pracy.

7. Zasady obliczania wymiaru czasu pracy w 2020 r. – ćwiczenia.

8. Dobowy i tygodniowy odpoczynek – ćwiczenia.

9. Prawidłowe rekompensowanie pracownikowi pracy w dniu wolnym, wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy (tzw. wolna sobota) – ćwiczenia.

10. Problematyka naruszenia doby pracowniczej przy wydłużonej pracy w niektórych dniach tygodnia – propozycje rozwiązań – ćwiczenia. 

11. Rozkład czasu pracy - zasady tworzenia i modyfikacji harmonogramów czasu pracy po, termin przekazania grafików, harmonogramy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.

12. Właściwe zapisy w umowie o pracę „niepełnoetatowca” dotyczące liczby godzin, z przekroczeniem których pracownika nabywa prawo do dodatku z uwzględnieniem pracowników samorządowych.

13. Celowość różnicowania w zakładzie pracy systemów i rozkładów czasu pracy.

14. Dopuszczalność i warunki stosowania instrumentów uelastyczniania czasu pracy, w szczególności: ruchomych rozkładów czasu pracy oraz indywidualnego rozkładu czasu pracy – wzory dokumentów

15. Czas pracy w informacji o warunkach zatrudnienia - najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w trakcie kontroli inspektora pracy – wzór.

16. Nadgodziny – polecenie pracy w godzinach nadliczbowych, ewidencjonowanie, ograniczenia podmiotowe i czasowe, zasady rekompensowania, prawidłowa treść wniosku pracownika  dot. rekompensowania nadgodzin czasem wolnym (wzór).

17. Praca w godzinach nadliczbowych w niedzielę i święto - dopuszczalność, zasady rekompensowania – ćwiczenia.

18. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych – składniki uwzględniane przy naliczaniu wynagrodzenia – ćwiczenia. 19. Nadgodziny kadry zarządzającej oraz kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych.

20. Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy - praca w nadgodzinach przy niepełnym etacie pracownika, prawidłowe konstruowanie zapisów umowy o pracę.

21. Zasady zaliczania do czasu pracy podróży służbowych oraz szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników – ćwiczenia.

22. Wykroczenia przeciwko prawom pracownika z zakresu przepisów o czasie pracy – działania wypełniające znamiona wykroczenia i skutkujące wszczęciem postępowania wykroczeniowego, osoby odpowiedzialne.

23. Omówienie najczęściej stwierdzanych błędów z zakresu omawianej tematyki. 

Prowadzący:  Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, pracownik administracji publicznej, autor publikacji i współorganizator konferencji z prawa pracy. 

Odpłatność za udział w spotkaniu:

  • dla członków Forum w ramach składki kwartalnej; 
  • 440 zł/os dla pozostałych uczestników.

 Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,  serwis kawowy i obiad.

Zgłoszenia przyjmujemy do 14 kwitnia 2020 na załączonej karcie zgłoszenia.

 

Dowiedz się więcej

Karta zgłoszenia

Statut

Wzór umowy

Deklaracja

 

Forum Pracowników Kadr Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Relacja po spotkaniu

20.01.2020r. odbyło się inauguracyjne spotkanie nowo powstałego Forum Pracowników Kadr Wojwództwa Kujawsko-Pomorskiego.
Pierwsze Forum odbyło  się w Toruniu w Hotelu Kopernik. Spotkanie  prowadziła Pani Adriana Głuchowska.
Szkolenie zostało podzielone na dwie części, pierwsza z nich dotyczyła omówienia prawa pracy natomiast druga poświęcona była Pracowniczym Planom Kapitałowym. Ta ostatnio wzbudziła wrzawą dyskusję wśród uczestników Forum.
Serdecznie dziękujemy wszystkim obecnym za aktywne uczestnictwo i zapraszamy na kolejne spotkania!
   
 

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl