Obowiązki sprawozdawcze i kontrolne w organizacjach pozarządowych 2020

Miejsce
Internet
Termin
18 stycznia 2021
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
269 zł
Cele i korzyści

Zapoznanie z podstawami rachunkowości i księgowości NGO; zapoznanie z podstawowymi aktami prawnymi, regulującymi wymogi sprawozdawczości finansowej dla NGO; wskazanie możliwości wykorzystania informacji księgowych do kontroli i zarządzania; prześledzenie zgodności zapisów księgowych z wymogami ustaw dotyczących finansów publicznych, wskazanie najlepszych rozwiązań dla zaspokojenia potrzeb kontroli skarbowych i audytów donatorów, przedstawienie podstawowych zasad zamknięcia roku obrachunkowego w organizacji pozarządowej i sporządzenia sprawozdania finansowego.

zwiń
rozwiń
Program

1. Oczekiwania kontrolne wobec działalności NGO:
• Wymogi rachunkowości i księgowości w organizacjach pozarządowych wg ustawy o rachunkowości.
• Wymogi innych ustaw, w tym ustawy o działalności pożytku publicznego i ustawy o finansach publicznych, w stosunku do księgowości stowarzyszeń i fundacji.
• Informacyjna i kontrolna funkcja rachunkowości w jednostce, z uwzględnieniem uproszczeń możliwych do wprowadzenia.
• Zasady rachunkowości a praktyka zapisów w organizacji pozarządowej.
• Wymogi rzetelności zapisów księgowych, przejrzystości i dostępności danych a organy kontrolne.
• Realizacja zadań a praktyki księgowe i dostosowanie zapisów do wymogów kontrolerów.
2. Użyteczność i rola statutu w kontroli działań NGO:
• Rola statutu w formułowaniu „misji" (celów) organizacji.
• Merytoryczne i prawne uwarunkowania działalności NGO, zawarte w statucie.
3. Dokumenty regulujące wewnętrzne zasady rachunkowości w NGO:
• Polityka rachunkowości i jej znaczenie dla prawidłowej kontroli finansowej.
• Załącznik - Zakładowy Plan Kont.
• Ćwiczenia praktyczne z odczytywaniem informacji z planu kont.
4. Rachunek kosztów w organizacji pozarządowych:
• Zasada podziału kosztów w organizacji pozarządowej - wymogi ustawy o rachunkowości po kolejnych aktualizacjach a wymogi audytu.
• Podstawowe wzory rachunku kosztów w NGO.
• Ćwiczenia praktyczne w badaniu struktury rachunku przychodów i kosztów.
5. Interpretacja kont przychodów i kosztów przez organ kontrolny:
• Podstawowe zasady zestawienia kosztów (wydatków) i źródeł ich finansowania (przychodów) w organizacji pozarządowej, zasady podziału przychodów i kosztów w rachunkowości jednostki.
• Zasady księgowania przychodów z dotacji.
• Wyodrębnianie kont kosztowych w odniesieniu do realizacji zadań publicznych, struktura kont „kosztów projektu" a rachunek zysków i strat wg aktualnego wzoru.
• Zasady czytelnej dekretacji dokumentów księgowych.
• Zestawienie Obrotów i Sald, podstawowe informacje i pytania.
• Praktyczne badanie informacji zawartych w ZSO.
6. Podstawowe informacje o sprawozdaniach finansowych NGO:
• Informacje z ZSO a sprawozdanie finansowe.
• Jak czytać w praktyce bilans oraz rachunek zysków i strat.
• Sprawozdawczość finansowa w szkiełku i oku kontroli: najważniejsze punkty.
7. Księgowość organizacji pozarządowych wg obowiązujących przepisów:
• Zasady uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów (Rozporządzenie Ministra Finansów z 18.12.2015 r).
• Kontrola w organizacji pozarządowej w zależności od wybranej ewidencji księgowej: uzgodnienie sposobu rozliczeń, wymagane informacje, proponowane sposoby przeprowadzenia czynności.
• JPK w organizacjach pozarządowych.
8. Zamknięcie roku obrachunkowego w księgach NGO:
• Obowiązki sprawozdawcze na zakończenie roku, zamknięcie ksiąg.
• Salda kont wynikowych, rozrachunkowych, aktywnych i pasywnych.
• Zasady sporządzania bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.
• Zasady podpisywania i wysyłania deklaracji/zeznań skarbowych/sprawozdawczości finansowej w NGO.
9. Kontrola dofinansowania otrzymanego od administracji centralnej i samorządowej:
• Tryb przyznawania i udzielania dotacji i realizacji zadania pożytku publicznego, warunki po stronie beneficjenta.
• Współpraca w trakcie realizacji zadania pomiędzy stronami umowy dotacji.
• Rozliczanie dotacji – podstawowe wymogi prawne i umowne.
• Uprawnienia kontrolne donatora.
• Odpowiedzialność beneficjenta korzystającego z dotacji poza dyscypliną finansów publicznych i z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby odpowiedzialne za rozliczenia zadań zleconych organizacjom pozarządowym, kontrolerzy prawidłowości realizacji projektów realizowanych z finansów publicznych, pracownicy urzędów skarbowych, osoby zatrudnione przy finansach NGO (księgowi, skarbnicy), koordynatorzy zadań pożytku publicznego, projektów i zbiórek publicznych, członkowie zarządu stowarzyszeń i fundacji.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, długoletni i certyfikowany księgowy prowadzący własną praktykę dla podmiotów III sektora i ekonomii społecznej, doświadczony wykładowca w dziedzinie rachunkowości NGO. Autor popularnej publikacji Rachunkowości fundacji i stowarzyszeń, publikowanej od 2013 roku w czterech wydaniach i kilkutysięcznym nakładzie.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Elżbieta Silny
Koordynator ds. Szkoleń i Forów
tel. 725 302 313
elsilny@frdl.szczecin.pl
Informacje dodatkowe

ZGŁOSZENIA:
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: centrum@frdl.szczecin.pl, fax. 914878522 lub poprzez formularz zgłoszenia na stronie www.frdl.szczecin.pl do 14 stycznia 2020 r.
UWAGA: LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!