Procedura administracyjna jako obowiązujący tryb wydawania decyzji związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych

Adresaci

Pracownicy Urzędów Gmin, Ośrodków Pomocy Społecznej oraz jednostek zarządzających mieniem komunalnym lub prowadzące gospodarkę mieszkaniową o ile są upoważnieni do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Przekazanie uczestnikom wiedzy na temat procedury administracyjnej w zakresie wydawania decyzji związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych.

Przedstawienie wybranego orzecznictwa w zakresie wydawania decyzji w sprawach dodatków mieszkaniowych.

Materiały przekazywane uczestnikom podczas szkolenia zawierają akty prawne w obowiązującej treści, projekty zmian przepisów oraz wybrane orzeczenia sądów administracyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego, doświadczony wykładowca FRDL.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Pojęcie dochodu rodziny w obowiązującym stanie prawnym i sposoby jego ustalania.
 2. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego jako wiodąca przesłanka przyznania dodatku mieszkaniowego. Wyjątki od zasady.
 3. Dodatek pielęgnacyjny, a zasiłek pielęgnacyjny w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych.
 4. Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, w tym z oddanego w dzierżawę.
 5. Nadpłaty i niedopłaty z tytułu rozliczenia zużytej wody i centralnego ogrzewania – dochód, a może wydatek ?
 6. Definicja i rodzaje wydatków ponoszonych na lokal mieszkalny w rozumieniu przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych.
 7. Możliwości i zakres ograniczenia poniesionych wydatków uwzględnianych przy ustalaniu wysokości dodatku mieszkaniowego.
 8. Sposoby określania powierzchni użytkowej lokalu, podstawy podwyższenia powierzchni normatywnej, prawo do dodatkowej powierzchni mieszkalnej w orzecznictwie Sądów Administracyjnych.
 9. Zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych oraz tryb ustalania ich wysokości, maksymalna wysokość dodatku, z uwzględnieniem prawa gminy do jej zmiany.
 10. Przesłanki odmowy przyznania uprawnienia. Definicja rażącej dysproporcji.
 11. Wznowienie postępowania w sprawie przyznanego dodatku mieszkaniowego –  podstawy i tryb wznowienia,
 12. Przesłanki wstrzymania wypłaty pobieranego dodatku, wygaśnięcie decyzji o przyznaniu dodatku, ponowne jego przyznanie.
 13. Zasady prowadzenia postępowania administracyjnego, z uwzględnieniem regulacji kpa, obowiązującego przy wydawaniu decyzji administracyjnych z zakresu spraw związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych:
  • właściwość rzeczowa organu,
  • elementy i ocena wniosku złożonego przez stronę,
  • braki formalne wniosku, termin ich usunięcia, instytucja ponaglenia,
  • postępowanie dowodowe, obowiązek wskazania przez organ przesłanek zależnych od strony, prawo przedłożenie dodatkowych dowodów,
  • uzupełniające postępowanie dowodowe,
  • obligatoryjne składniki decyzji administracyjnej,
  • uprawnienie organu odwoławczego w przypadku błędnej wykładni przepisów prawa w decyzji organu I instancji
  • udział strony w postępowaniu, doręczenie decyzji, środki zaskarżenia, zrzeczenie się odwołania i jego skutki,
  • wzruszanie decyzji ostatecznych.
 14. Podsumowanie.
zwiń
rozwiń