Projekty EFS z kwotami ryczałtowymi. Rozliczanie, realizacja, księgowanie, problemy w okresie pandemii

Cele i korzyści

Nabycie i uzupełnienie wiedzy z zakresu realizacji i rozliczania projektu z kwotami ryczałtowymi, w tym rozwiązywaniu problemów w okresie pandemii.

Uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki: jak realizować i rozliczać projekt z kwotami ryczałtowymi, w tym w systemie sl2014/lsi, co zrobić, gdy zagrożone są wskaźniki, jak bronić się przed korektami z tytułu reguły proporcjonalności, jak dokumentować zachowanie trwałości projektu i/lub rezultatu, jakie są ulgi w okresie pandemii.

zwiń
rozwiń
Program

1. Przepisy prawa i wytyczne związane z kwotami ryczałtowymi; Realizacja projektów z kwotami ryczałtowymi:
• specyfika projektów dotyczących przedszkoli i żłobków,
• projekty z zakresu włączenia społecznego i ograniczenia ubóstwa,
• inne projekty,
• zawieszone Wytyczne w okresie pandemii – które zapisy nie obowiązują, które zostały zmienione na okres 1.02. – 31.12.2020 r.,
• problemy związane z koniecznością zawieszenia działań,
• zawieszenie działań a kwalifikowalność wydatków,
• zmiany w projekcie, kiedy są dopuszczalne,
• przygotowanie do kontroli.
2. Rozliczanie kwot ryczałtowych:
• ponoszenie wydatków w ramach kwot ryczałtowych i ich rozliczanie w SL2014/LSI,
• księgowanie dokumentów w ramach kwot ryczałtowych,
możliwe korekty i nieprawidłowości.
3. Uproszone formy dokonywania rozliczeń a końcowy wniosek o płatność:
• kiedy rozliczanie ze wskaźników metodą „spełnia - nie spełnia” a kiedy Regułą proporcjonalności w metodach uproszczonych – zalecenia KE z Wytycznych i rozporządzenia OMNIBUS.
4. Zamknięcie finansowe projektu, w tym przeksięgowania wydatków niekwalifikowanych/nieprawidłowości.
5. Zastosowanie Reguły proporcjonalności i inne przyczyny korekt finansowych na zakończenie projektu.
6. Dokumenty i zasady regulujące trwałość projektów z kwotami ryczałtowymi:

• zapisy umów o dofinansowanie ( POWER, RPO),
• wskaźniki produktu i rezultatu, utrzymanie i monitorowanie wskaźników,
• dokumentowanie zachowania trwałości,
• przypadki świadczące o naruszeniu trwałości,
• trudności związane z zachowaniem trwałości w okresie pandemii,
• zakres kontroli w okresie trwałości.
7. Inne tematy zgłaszane przez uczestników a związane z projektem z kwotami ryczałtowymi.
8. Sesja: Pytania i odpowiedzi

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

ZAJĘCIE SKIEROWANE DO: pracowników beneficjentów programów POWER, RPO, pracowników Instytucji Pośredniczących i Zarządzających rozliczających i kontrolujących projekty z kwotami ryczałtowymi.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Przeprowadziła ponad 400 szkoleń z perspektywy finansowej UE 2014-2020 skierowanych do jednostek sektora finansów publicznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców; otrzymała złoty certyfikat trenera EFS oraz wpis na listę ekspertów MiIR m.in. z zakresu administracji rządowej i samorządowej, systemów służby zdrowia oraz włączenia społecznego, napisała ponad 40 projektów do nowych programów operacyjnych krajowych i regionalnych; posiada 25 lat doświadczenia w przygotowaniu i realizacji projektów we wszystkich trzech sektorach, w tym we współpracy partnerskiej międzysektorowej, ocenia projekty w PO WER i RPO, 8 lat w samorządach, które reprezentowała w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (5 lat), działa w 3 organizacjach pozarządowych, z ramienia Krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego uczestniczyła w pracach Komitetu Monitorującego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu projektów UE, lubiana za komunikatywność i wszechstronną wiedzę.

zwiń
rozwiń