Wydatkowanie środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, praktyczne aspekty funkcjonowania GKRPA oraz zasady tworzenia gminnego programu na rok 2021 z uwzględnieniem sytuacji epidemiologicznej

Cele i korzyści
 • Przekazanie wskazówek dotyczących wydatkowania środków w ramach gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ze szczególnym uwzględnieniem ograniczeń wynikających z pandemii koronawirusa.
 • Wskazanie na co mogą być wydatkowane te środki, na co z pewnością nie mogą/nie powinny być przeznaczone, jakie są najczęściej popełniane błędy w tym zakresie.
 • Omówienie najważniejszych kwestii dotyczących zasad działania GKRPA, w tym procedury Niebieskiej Karty, zasad kontroli punktów sprzedaży alkoholu, weryfikacji oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.
 • Przedstawienie zasad dotyczących tworzenia gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021 rok.
 • Możliwość uzyskania praktycznych porad i wskazówek dotyczących bieżącej pracy w GKRPA, problematyki z zakresu prawidłowego wydawania środków pochodzących z „opłaty korkowej” w celu ustrzeżenia się przed nieprawidłowościami.
 • Wymiana doświadczeń, konsultacje z ekspertem - praktykiem i innymi uczestnikami szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Zakres działania gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w oparciu o zapisy ustawowe oraz zapisy Narodowego Programu Zdrowia.
 2. Usytuowanie komisji w strukturze urzędu - Kpa, regulamin, zasady wynagradzania, organizacja spotkań/posiedzeń, protokoły, podział komisji na funkcje i zespoły.
 3. Zasady tworzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021 rok z uwzględnieniem zadań przewidzianych w Narodowym Programie Zdrowia oraz zadań własnych gminy (w tym zasady sporządzania lokalnej diagnozy problemów alkoholowych).
 4. Zasady wydatkowania środków finansowych, czyli na co można wydać "pieniądze alkoholowe":
  • najczęstsze nieprawidłowości w zakresie wykorzystania dochodów z opłat za zezwolenia,
  • wydatkowanie środków z tzw. „opłaty korkowej” na ochronę miejsc pracy, pomoc lokalnym firmom czy doposażenie szpitali, zgodnie z przepisami COVID-owymi- rodzajów wydatków, na jakie mogą być przeznaczone środki,
  • dyscyplina finansów publicznych w zakresie nieprawidłowości w wydatkowaniu tych środków.
 5. Procedura Niebieskiej Karty w komisji- zadania, organizacja pracy, zasady wynagradzania członków komisji uczestniczących w posiedzeniach Zespołów lub grup roboczych.
 6. Zasady kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, w  tym jak zweryfikować oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych, stanowiące podstawę wyliczenia opłaty za korzystanie z zezwolenia.
 7. Pytania i dyskusja.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Członkowie GKRPA, radni, osoby odpowiedzialne za tworzenie i realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatkowanie środków z tzw. „funduszu korkowego”, kadra kierownicza i pracownicy jst i ośrodków pomocy społecznej, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni pracownik PARPA, certyfikowany specjalista z zakresu profilaktyki społecznej, praktyk- członek kilku komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, szkoleniowiec z 15 letnim doświadczeniem, przeszkolił ponad 500 komisji w  Polsce.

zwiń
rozwiń