Zmiany w procedurze przygotowania strategii rozwoju gmin w świetle nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw

Miejsce
Internet
Termin
15 października 2020
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
280 zł
Szkolenie skierowane do

kadry kierowniczej i pracowników JST odpowiedzialnych za przygotowanie, wdrażanie i monitorowanie strategii rozwoju oraz wydziałów związanych z pozyskiwaniem środków na rozwój JST

zwiń
rozwiń
Szkolenie i jego zagadnienia krok po kroku
 • przedstawienie głównych, aktualnych motywów budowy/aktualizacji strategii rozwoju przez JST
 • omówienie skutków dla JST wprowadzenia legislacji, która po raz pierwszy precyzuje pojęcie strategii rozwoju gminy
 • prezentacja najważniejszych zmian dla strategii regionalnych, wprowadzanych nowelizacją ustawy
 • omówienie procedury przystąpienia do budowy strategii rozwoju zgodnie z wytycznymi nowelizacji ustawy
  i metodologii przeprowadzenia całego procesu
 • prezentacja i omówienie poszczególnych elementów/rozdziałów strategii rozwoju gminy
 • nowe elementy strategii rozwoju gminy: model struktury funkcjonalno-przestrzennej, obszary strategicznej interwencji, ramy finansowe – powiązanie strategii rozwoju z planowaniem przestrzennym i finansowym
 • omówienie procesu konsultacji strategii rozwoju – tryb, metody, harmonogram
 • analiza procesu opiniowania strategii rozwoju gminy z instytucjami zewnętrznymi, zgodnie z wytycznymi nowelizacji ustawy
 • ewaluacja trafności, przewidywanej skuteczności
  i efektywności realizacji strategii rozwoju
 • omówienie zakładanych możliwości finansowania rozwoju regionalnego i lokalnego - kontrakt programowy, sektorowy i porozumienie terytorialne
 • jak rozumieć rolę i zasadność strategii ponadlokalnych
  w świetle nowelizacji ustawy
 • rola strategii dla dokumentów planowania przestrzennego
 • rola strategii w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027
zwiń
rozwiń
Ramowy program

I. Główne przesłanki aktualizacji / budowy strategii rozwoju JST
II. Wytyczne w zakresie budowy strategii rozwoju JST zawarte w nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw
a. Zmiany i wytyczne dla strategii regionalnych – wybór podstawowych zagadnień
b. Zmiany i wytyczne dla konstruowania strategii gmin – etapy prac, elementy procesu, rozdziały dokumentu
c. Strategie ponadlokalne – możliwości, zasadność ich tworzenia
d. Jakie miejsce strategii powiatu w świetle nowelizacji ustawy?
III. Tryb i metody konsultacji dokumentów strategicznych
IV. Procedura opiniowania strategii rozwoju
V. Nowe instrumenty finansowe na rozwój regionalny -  kontrakt programowy, sektorowy i porozumienie terytorialne
VI. Nowa perspektywa finansowa UE na lata 2021-2027 a strategie rozwoju JST w dobie nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
 

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzących

Wicedyrektor FRDL MISTiA. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego – mgr geografii społeczno-ekonomicznej. Ekspert, konsultant w dziedzinie rozwoju lokalnego i regionalnego oraz planowania i zarządzania strategicznego w JST, organizacjach pozarządowych i podmiotach ekonomii społecznej. Moderator procesów budowy strategii rozwoju dla różnych szczebli samorządu terytorialnego w Polsce i zagranicą, realizator badań, analiz i audytów w sferze publicznej i gospodarczej. Wieloletnie doświadczenie w kierowaniu projektami, moderowaniu sesji strategicznych, konstruowaniu strategii i planów rozwojowych, facylitacji spotkań zespołów zadaniowych, prowadzeniu badań kompetencji pracowników samorządowych oraz jakości usług publicznych, opracowywaniu analiz społecznych i gospodarczych, realizacji audytów oświaty itp. Współautor wielu strategii samorządowych, planów rozwoju lokalnego, programów rewitalizacji, wieloletnich planów inwestycyjnych, strategii oświatowych i innych branżowych w Polsce i na Ukrainie. 

Menedżer publiczny. Konsultant z zakresu zarządzania i planowania strategicznego dla JST i NGO. Autor kilkudziesięciu strategii rozwoju oraz polityk branżowych w Polsce i na Ukrainie. Pomysłodawca i koordynator projektów krajowych i międzynarodowych. Od lat związany z samorządem i sektorem pozarządowym. Kierownik Zespołu ds. Doradztwa i Rozwoju FRDL MISTiA
 

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynator szkolenia
Elżbieta Silny
Koordynator ds. Szkoleń i Forów
tel. 725 302 313
elsilny@frdl.szczecin.pl
Informacje dodatkowe

ZGŁOSZENIA:

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: centrum@frdl.szczecin.pl, fax. 914878522 lub poprzez formularz zgłoszenia na stronie www.frdl.szczecin.pl do 9 października 2020 r.

UWAGA LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!