Image layer

Image layer

Image layer

Dziecko pod opieką - czas na pracę

Logotypy UE

 

 

 

 PROJEKT "DZIECKO POD OPIEKĄ – CZAS NA PRACĘ"


Cel i zakres projektu

Celem projektu jest zwiększenie szans  na zatrudnienie 35 osób opiekujących się dziećmi
w wieku do lat 3 zamieszkujących Powiat Bydgoski i Miasto Bydgoszcz z dwóch grup:

  • przebywających na urlopach macierzyńskich/rodzicielskich,
  • lub mających status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo, w tym na urlopie wychowawczym.

Ma to nastąpić poprzez:

  • wsparcie finansowe - sfinansowanie kosztów (maksymalnie 600 zł miesięcznie) bieżącej opieki nad dzieckiem do lat 3 w okresie do 12 miesięcy, licząc od momentu podpisania umowy, jednak nie dłużej niż do 31 maja 2018 r. Dla wszystkich 35 uczestników.
  • wsparcie aktywizacyjne - zaktywizowanie bezrobotnych i biernych zawodowo w terminie do 31 maja 2018 r., dzięki wdrożeniu specjalnie dostosowanego do ich potrzeb Planu Działania. Dla 15 Uczestników.

Projekt realizowany będzie na terenie Powiatu Bydgoskiego oraz Miasta Bydgoszcz.

Dokumenty do pobrania:

 

Biuro Projektu – Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL
ul. Unii Lubelskiej 4c, Bydgoszcz
(budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej, II piętro, wejście od Technikum Kolejowego),
godz. otwarcia: 7.30 - 15.30
tel. 52 321 18 90, e-mail: rekrutacja@bydgoszcz-frdl.pl

 

Projekt realizowany jest przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8: Aktywni na rynku pracy, Działania 8.4: Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałania 8.4.1: Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 462 501,25 zł, w tym dofinansowanie: 439 376,18 zł.

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl