Błędy ksiąg rachunkowych jednostki sektora finansów publicznych i ich karne konsekwencje

Program i karta zgłoszenia

Promocja "Wakacje z FRDL"  - 50 % zniżki od podstawowej ceny dla drugiego uczestnika oraz 100% zniżki dla trzeciego uczestnika

Zapraszamy na szkolenie prowadzone przez wybitnego specjalistę i eksperta praktycznych rozwiązań w polityce rachunkowości. Podczas szkolenia wskażemy praktyczne rozwiązania problematycznych kwestii związanych z prowadzeniem gospodarki finansowej w jednostkach budżetowych.

 

Ważne informacje o szkoleniu

Ze względu na rosnącą ilość i jakość kontroli administracji publicznej proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego zostaną omówione aspekty prowadzenia ksiąg rachunkowych jednostek sektora finansów publicznych w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko związane z potencjalnym wystąpieniem błędów w tym obszarze, które mogą być objęte sankcjami karnymi, niepożądanymi zarówno dla kierownika jednostki, jak i dla głównego księgowego. Problematyka szkolenia została przygotowana w taki sposób, aby mogła odegrać rolę poradnika dla służb finansowo-księgowych oraz kierowników jednostek sektora finansów publicznych, w przeważającej części opartego na praktycznych doświadczeniach prowadzącego szkolenie. Dobór treści szkolenia będzie odpowiadać rzeczywistym potrzebom uczestników szkolenia i ma na celu min. uświadomienie kierownikom jsfp zasad odpowiedzialności karnej za czyny zabronione ustawą o rachunkowości. Zaproponowane praktyczne wskazówki organizacji procesu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej powinny pomóc w uniknięciu odpowiedzialności karnej za działania wbrew przepisom ustawy o rachunkowości.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie i usystematyzowanie aktualnych informacji w zakresie rachunkowości i jej wpływu na prawidłowość sprawozdawczości finansowej jednostek sektora finansów publicznych.
• Zdobycie wiedzy i umiejętności, mających na celu wyeliminowanie nieprawidłowości, stanowiących czyny zabronione ustawą o rachunkowości oraz podlegające sankcjom karnym i karno-skarbowym.

zwiń
rozwiń
Program

1. Charakterystyka obszaru podmiotowego rachunkowości.
2. Zakres i cechy sprawozdawczości finansowej jednostek sektora finansów publicznych.
3. Polityka rachunkowości jako podstawa ujęcia zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych i ich właściwej prezentacji w sprawozdawczości finansowej.
4. Cechy ksiąg rachunkowych i etapy ich zamknięcia z uwzględnieniem prawa bilansowego.
5. Nieprawidłowości w prezentacji aktywów i pasywów jednostek sektora finansów publicznych i ich wpływ na zniekształcenie wyniku finansowego.
6. Zdarzenia gospodarcze po dniu bilansowym, a zasada istotności i uproszczenia.
7. Podstawy prawne odpowiedzialności karnej za wadliwe prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdania finansowego niezgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.
8. Omówienie sankcji karnych, przewidzianych przepisami prawa dla kierownika jednostki sektora finansów publicznych za działania wbrew przepisom ustawy o rachunkowości.
9. Organizacja kontroli zarządczej jako efektywne i skuteczne wsparcie procesu prowadzenia ksiąg rachunkowych i kształtowania prawidłowej i rzetelnej oceny jednostki.
10. Pytania i podsumowanie szkolenia.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie jest adresowane do kierowników jednostek oraz głównych księgowych, księgowych samorządowych jednostek organizacyjnych, audytorów wewnętrznych i pracowników kontroli finansowej, a także do pracowników odpowiedzialnych za ewidencję księgową i/lub sprawozdawczość finansową jednostek sektora finansów publicznych. W proponowanym szkoleniu udział mogą wziąć zarówno osoby początkujące, jak i osoby zaawansowane w temacie, stanowiącym treść szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni praktyk z zakresu finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej oraz finansowej, od 2006 r. skarbnik w jednostce samorządu terytorialnego (gmina miejska), wcześniej główny księgowy w państwowej i samorządowych jednostkach budżetowych, ekonomista, uczestnik wielu szkoleń doskonalących w zakresie rachunkowości budżetowej, sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych, zagadnień i problematyki finansów publicznych, kontroli zarządczej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl do 24 sierpnia 2022 r.