Organ jst, a jednostka urząd. Jak należy ujmować w ewidencji księgowej operacje właściwe dla księgowości organu jst, a jak dla urzędu?

Ważne informacje o szkoleniu

Stosowanie przepisów o rachunkowości budżetowej, dotyczących ewidencji księgowej operacji na styku organ jst a jednostka urząd, powoduje niejednokrotnie problemy i niejasności. Proponujemy Państwu uczestnictwo w naszym szkoleniu, które pomoże zrozumieć tą skomplikowaną materię, a także nabyć praktyczne umiejętności i zrozumieć, które operacje dotyczą organu jst, a które jednostki. Udział w zajęciach pomoże ustrzec się przed błędami i nieprawidłowościami, które mają miejsce na styku tych dwóch ważnych ewidencji.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przedstawienie przesłanek związanych z praktycznym stosowaniem przepisów w zakresie prawidłowego sposobu ujmowania operacji właściwych dla ewidencji księgowej. Wskazanie, jak prawidłowo prowadzić rozliczenia. Przedstawienie, które operacje dotyczą organu jst, a które jednostki.
 • Zweryfikowanie, czy w urzędzie prawidłowo są sporządzane: bilans z wykonania budżetu, sprawozdania budżetowe z operacji finansowych w zakresie ujęcia danych z ewidencji organu. Sprawdzenie prawidłowości sporządzania bilansu z wykonania budżetu, czy sprawozdań budżetowych, z operacji finansowych w zakresie ujęcia danych z ewidencji organu.
 • Przedstawienie najczęściej występujących nieprawidłowości dotyczących operacji na styku ewidencji organ jst a jednostka urząd, ze wskazaniem przyczyn ich powstania, a także sposobów ich zapobiegania tak, aby nie doszło do naruszenia przepisów.
 • Zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane błędy i nieprawidłowości, które wynikają także z protokołów RIO i NIK, na styku tych dwóch ewidencji.
 • Uzyskanie praktycznych przykładów możliwych rozwiązań, podpowiedzi jak sobie poradzić z kwestiami problemowymi dotyczącymi interpretacji przepisów i wykonywania zadań związanych z zasadami rachunkowości budżetowej.
 • Weryfikacja wiedzy i praktycznych umiejętności, w celu wyeliminowania najczęściej popełnianych błędów i nieprawidłowości w zakresie problematyki szkolenia.
 • Konsultacje z trenerem i innymi uczestnikami, wymiana doświadczeń.
zwiń
rozwiń
Program

1. Funkcjonowanie ewidencji organu jst:

 • dochody jst księgowane w organie jst,
 • dochody odprowadzane przez jednostki,
 • rozliczanie dochodów z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
 • zasilenia jednostek na wydatki,
 • wydatki niewygasające,
 • rozliczenia z jednostkami w zakresie dochodów i wydatków,
 • wpływ na rachunek jst pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej i ich rozliczenie,
 • wpłata nadwyżek środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych i ich rozliczenie,
 • ewidencja kredytów, pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych – wpływ, spłata, umorzenie,
 • pożyczki udzielane przez jst, ich spłata, umorzenie,
 • środki z prywatyzacji,
 • odsetki bankowe,
 • odpis aktualizujący należności budżetu,
 • rozliczenia międzyokresowe,
 • wynik wykonania budżetu,
 • wynik na pozostałych operacjach,
 • skumulowane wyniki budżetu.

2. Bilans z wykonania budżetu jst. 
3. Dochody organu jst w sprawozdaniach budżetowych i z operacji finansowych.
4. Rozliczenia urzędu jako jednostki z organem jst.
5. Ujęcie w przychodach urzędu dochodów budżetu jst.
6. Centralizacja podatku VAT od strony księgowej na poziomie jst– urząd czy organ jst? 
7. Przykładowe rozwiązanie ewidencyjne.
8. Dyskusja. Rozwiązanie kwestii problemowych. Pytania i odpowiedzi.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, kierownicy i pracownicy działów księgowości urzędów jst, audytorzy, kontrolerzy wewnętrzni.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletnia skarbnik w jednostce samorządowej, wcześniej główna księgowa. Od 2007 r. trener dla jednostek administracji publicznej w różnych ośrodkach edukacyjnych na terenie kraju. Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie w zakresie tematyki: budżet jst, budżet zadaniowy jst, rachunkowość projektów finansowanych ze środków UE oraz innych źródeł zagranicznych, dochody i wydatki jst, współpraca jst z organizacjami pozarządowymi, współpraca gmin z sołectwami, budżetowanie oraz ewaluacja i wprowadzanie zmian w organizacji.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl
do 13 czerwca 2022 r.