Oświadczenia majątkowe, oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz zgłoszenie do rejestru korzyści. Aktualne zagadnienia, obowiązki i zagrożenia. Nowe przepisy antykorupcyjne

Ważne informacje o szkoleniu

Polecamy Państwu szkolenie, którego przedmiotem jest przedstawienie zagadnień dotyczących obowiązku składania oświadczeń majątkowych oraz szczegółowych zasad ich wypełniania. Podczas zajęć omówimy praktyczne aspekty obowiązku składania oświadczeń oraz najczęściej popełniane uchybienia w tym zakresie. Na spotkaniu zostaną również poruszone zagadnienia w zakresie nowych przepisów antykorupcyjnych wynikających z ustawy z dnia 14 października 2021 r.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przybliżenie specyfiki i uzyskanie przez uczestników praktycznej wiedzy na temat przepisów regulujących kwestię oświadczeń majątkowych, w tym sposobu wypełniania oświadczeń majątkowych, odpowiedzialności za złożenie po terminie oświadczenia majątkowego oraz złożenie nieprawdziwego oświadczenia majątkowego. 
• Uzyskanie informacji o sposobie postępowania w zakresie analizy przyjmowanych oświadczeń majątkowych oraz o sposobie przechowywania i archiwizacji oświadczeń majątkowych. 
• Zapoznanie uczestników z innymi ograniczeniami i zakazami wynikającymi z określonych przepisów oraz dokumentach koniecznych do realizacji obowiązków ustawowych.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Oświadczenia majątkowe:
a. Uregulowania prawne dotyczące oświadczeń majątkowych. 
b. Pierwsze w kadencji i kolejne w roku oświadczenia majątkowe. Terminy składania oświadczeń.
c. Praktyczne wskazówki dot. wypełniania oświadczeń - informacje podlegające ujawnieniu i ich zakres, majątek wspólny, a majątek odrębny, dopuszczalność korekty.
d. Omówienie najczęściej występujących braków, błędów i uchybień.
e. Przyjmowanie oświadczeń i praktyczne wskazówki w zakresie ich analizy.
f. Jak reagować na niewłaściwe wypełnienie oświadczenia majątkowego i uchybienia formalne.
g. Konsekwencje prawne niezłożenia oświadczenia majątkowego, uchybienia terminowi, złożenia nieprawdziwego lub niepełnego oświadczenia, inne naruszenia przepisów ustawy.
h. Rola i właściwość kierownika jednostki organizacyjnej w zakresie reagowania na nieprawidłowości w złożonym przez pracownika oświadczeniu majątkowym.
i. Wniosek o kontrolę oświadczenia majątkowego, charakter prawny, procedura, podmioty uprawnione do kontroli.
j. Przekazywanie złożonych oświadczeń, ich publikacja w BIP i informacja dla uprawnionych organów.
k. Orzecznictwo sądów, interpretacje prawne wybranych zagadnień.
2. Ograniczenia w wykonywaniu funkcji czy stosunku pracy:
a. Ograniczenia wynikające z przepisów dla pracowników samorządowych. 
b. Nowe ograniczenia wynikające z tzw. ustawy antykorupcyjnej z dnia 14 października 2021r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.
c. Podmioty zobowiązane do złożenia oświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej.
d. Radni – ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej, zakaz łączenia funkcji, zakaz zatrudniania w urzędzie i na podstawie umowy cywilnoprawnej.
3. Rejestr korzyści:
a. Normy prawne regulujące kwestie składania informacji o uzyskanych korzyściach.
b. Osoby zobowiązane do składania zgłoszenia.
c. Czy i jakie grożą sankcję za niewykonanie obowiązku?
4. Dyskusja – pytania i odpowiedzi.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby zobowiązane do składania oświadczeń majątkowych (radni, wójtowie, starostowie i członkowie zarządów; kierownicy jednostek organizacyjnych oraz osoby wydające decyzje administracyjne), jak również osoby dokonujące analiz oświadczeń i pracownicy urzędów odpowiedzialni za przyjmowanie, publikowanie i przechowywanie oświadczeń majątkowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, pracownik administracji samorządowej, od 2006 r.. Bezpośrednio w Urzędzie zajmuje się m.in. nadzorem nad sprawami związanymi z oświadczeniami majątkowymi (informuje zobowiązanych, dokonuje analizy oświadczeń, przedkłada odpowiednim organom i zatwierdza inne czynności administracyjne w tym zakresie), ale również pozostałymi sprawami dotyczącymi prowadzenia właściwej dokumentacji w zakresie wymaganym przepisami prawa. Trener z wieloaspektowym, praktycznym doświadczeniem w zakresie funkcjonowania administracji oraz zarządzania jednostką samorządu terytorialnego, urzędem, współpracą w realizacji zadań przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, specjalność administracja samorządowa oraz drugiego kierunku Europeistyka. Wykładowca akademicki na studiach podyplomowych w zakresie samorządu terytorialnego, administracji i prawa publicznego, funkcjonowania Unii Europejskiej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 339 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl
do 17 lutego 2022 r.