Rodzinny wywiad środowiskowy po zmianie rozporządzenia. Omówienie zmian. Pomocne wskazówki

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U. z 2021 poz. 893), wprowadza zupełnie nowe rozwiązania w zakresie jednego z najistotniejszych narzędzi, w jakie ustawodawca wyposażył pracownika socjalnego. W trakcie szkolenia zostaną przedstawione nowe regulacje i omówiony zostanie ich wpływ na praktykę przeprowadzania wywiadów. Szkolenie będzie szczególnie wartościowe dla samych pracowników socjalnych, ale również ich przełożonych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Uaktualnienie i usystematyzowanie wiedzy związanej z przeprowadzaniem rodzinnego wywiadu środowiskowego.
 • Wskazanie nowych zasad i trybu przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych z uwzględnieniem poszczególnych grup klientów.
 • Omówienie nowego druku wywiadu i wskazanie właściwego sposobu uzupełniania poszczególnych części.
 • W trakcie szkolenia, oprócz nabycia nowej wiedzy związanej ze zmianami prawnymi, zostaną zaprezentowane elementy metodyki i praktyki przeprowadzania wywiadów na konkretnych przykładach.
 • Możliwość czynnego uczestnictwa w szkoleniu poprzez zadawanie pytań i ćwiczenia praktycznych umiejętności.
zwiń
rozwiń
Program

1. Wywiad środowiskowy – metodyka, funkcje, orzecznictwo:

 • zastosowanie wywiadów w postępowaniach administracyjnych,
 • wywiad w świadczeniu i dokumentowaniu pracy socjalnej,
 • sądy administracyjne o wywiadzie środowiskowym.

2. Wywiad środowiskowy jako narzędzie pracy pracownika socjalnego. Co wnosi nowe rozporządzenie?

 • najczęściej występujące i zgłaszane trudności w przeprowadzeniu wywiadów (omówienie wybranych przypadków),
 • porównanie stanu prawnego „sprzed i po” wprowadzonych zmianach. 

3. Nowe zasady i tryb przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych z uwzględnieniem poszczególnych grup klientów:

 • cel wywiadu w rozumieniu ustawodawcy,
 • pracownicy uprawnieni do przeprowadzania wywiadów,
 • wywiad z opiekunami prawnymi i osobami ubezwłasnowolnionymi,
 • wywiad w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia,
 • wywiad z osobami chorymi i wymagającymi opieki,
 • legitymacja pracownika socjalnego – okazywanie (elementy praktyczne).

4. Nowe druki wywiadu - na co należy zwrócić uwagę?

 • wypełnianie poszczególnych formularzy wywiadu,
 • zmiany dotyczące poszczególnych formularzy,
 • uproszczenie procedur wywiadu w praktyce.

5. Odpowiedzi na pytania uczestników.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra kierownicza oraz pracownicy, w tym pracownicy socjalni, ośrodków pomocy społecznej oraz centrów usług społecznych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, starszy specjalista pracy socjalnej, specjalista psychoterapii uzależnień, przewodniczący Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej, organizacji członkowskiej IFSW (International Federation of Social Workers ); pracownik nieetatowy i wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego - prowadzi zajęcia dla studentów kierunku praca socjalna, jako pracownik dydaktyczny, członek Rady Pomocy Społecznej VII i VIII Kadencji przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ekspert w zakresie pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 295 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl lub mailem na adres centrum@frdl.szczecin.pl do 9 września 2021 r.