Image layer

Image layer

Image layer

Zmiany w ubezpieczeniach społecznych oraz zasadach opłacania składek. Elektronizacja akt pracowniczych – obowiązek informacyjny wobec ZUS.

Data szkolenia
18-03-2019
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 04.03.2019 wynosi 360 PLN
Po 04.03.2019 cena szkolenia wynosi 390 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci:

Samodzielni księgowi, pracownicy działów kadrowo-płacowych zajmujący się ustaleniem obowiązku ubezpieczenia, zgłaszaniem do ubezpieczeń oraz rozliczaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, doradcy podatkowi oraz pracownicy biur rachunkowych i kancelarii podatkowych.

Cel i korzyści:

Usystematyzowanie wiedzy na temat zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu oraz opłacania składek na te ubezpieczenia. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia będą potrafili właściwie kwalifikować umowy zlecenia i umowy o dzieło oraz właściwie ustalać zasady podlegania ubezpieczeniom w przypadku wystąpienia zbiegu kilku tytułów ubezpieczenia. Szkolenie pozwoli uczestnikom na prawidłowe ustalenie podstawy wymiaru składek dla przedsiębiorców oraz umożliwi ocenę możliwości i skutków zastosowania ulg w opłacaniu składek. Uczestnicy nabędą również wiedzę odnoście zasad elektronizacji i nowych terminach przechowywania akt pracowniczych, będą również potrafili zastosować procedurę zawiadamiania ZUS o elektronizacji. Szkolenie uwzględnia wszystkie zmiany obowiązujące w bieżącym roku.

Prowadzący:

Specjalista – praktyk z wieloletnim doświadczeniem w zakresie funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych, doświadczony szkoleniowiec, wykładowca na studiach podyplomowych - kierunki Prawo Pracy, Kadry i Płace.

Czas trwania: 9:30-14:30

Cena: 

Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70%
ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Rabaty:

10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji

20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach

Rabaty udzielane są od ceny podstawowej.
Rabaty nie łączą się.

Program szkolenia :

 1. Skrócenie okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej od 01.01.2019 r.
  1. Warunki zastosowania skróconego okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej.
  2. Procedura zawiadamiania ZUS o elektronizacji akt.
 2. NOWE formularze ZUS:
  1. Omówienie nowych formularzy ZUS_OSW, ZUS_RIA, ZUS_RPA.
  2. Zmiany w formularzach ZUS_ZWUA, ZUS_DRA, ZUS_RCA.
  3. Zmiany w miesięcznej i rocznej informacji dla osoby ubezpieczonej.
 3. Elektronizacja akt
  1. Sposoby i warunki zmiany formy przechowywania dokumentacji z papierowa na elektroniczną.
  2. Obowiązki pracodawcy wobec pracowników i zleceniobiorców wynikające z elektronizacji akt.
 4. Omówienie regulacji z zakresu zawierania umów cywilnoprawnych.
  1.  Rodzaje umów i ich cechy charakterystyczne.
  2. Klasyfikacja umów zlecenia i umów o dzieło z uwzględnieniem najnowszych orzeczeń sądowych.
  3. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu zleceniobiorców, ze szczególnym uwzględnieniem osób wykonujących równocześnie kilka umów zlecenia.
  4. Zbiegi tytułów ubezpieczenia osób świadczących usługi na podstawie umowy zlecenia, które posiadają równocześnie inne tytuły ubezpieczenia:
 • umowa zlecenia z własnym lub obcym pracownikiem,
 • umowa zlecenia z własnym lub obcym pracownikiem, przebywającym na urlopie bezpłatnym lub wychowawczym,
 • umowa zlecenia z własnymi lub obcym pracownikiem korzystającym z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego,
 • umowa zlecenia z emerytem lub rencistą,
 • umowa zlecenia z uczniem lub studentem,
 •  umowa zlecenia z osobą prowadzącą działalność gospodarczą,
 • kontrakt menedżerski,
 • umowa zlecenia z członkiem rady nadzorczej.
 1. Nowe zasady naliczania składek dla przedsiębiorców od 01.01.2019 r.
  1. ustalanie podstawy wymiaru składek w zależności od przychodu.
  2. Warunki i zasady korzystanie przez przedsiębiorców z ulg w opłacaniu składek.
  3. Pozytywne i negatywne konsekwencje stosowania „ulgi na start” oraz preferencyjnej podstawy wymiaru składek.
  4. Działalność nieewidencjonowana.
 1. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl