Image layer

Image layer

Image layer

Dotacje oświatowe 2019

Data szkolenia
14-02-2019
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 31.01.2019 wynosi 380 PLN
Po 31.01.2019 cena szkolenia wynosi 410 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci:

Pracownicy wydziałów oświaty (edukacji) urzędów gmin (miast), starostw powiatowych; Pracownicy zespołów (biur) obsługi oświaty, Pracownicy Centrów Usług Wspólnych, zatrudnieni w gminach i powiatach kontrolerzy wewnętrzni; Podmioty zapewniające obsługę finansową dla osób fizycznych i prawnych prowadzących przedszkola, szkoły lub placówki dotowane z budżetu samorządu; Dyrektorzy placówek niepublicznych, organy prowadzące placówki niepubliczne; Podmioty zapewniające obsługę finansową dla osób fizycznych i prawnych prowadzących przedszkola, szkoły lub placówki dotowane z budżetu samorządu.

Cele:

Zapoznanie się ze zmieniającymi się regulacjami prawnymi dotyczącymi dotacji oświatowych oraz najnowszym orzecznictwem sądowym oraz orzecznictwem RIO; Poznanie i ocena doświadczeń innych placówek w zakresie rozliczania dotacji oraz przeprowadzonych kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji; Nabycie umiejętności osądu na temat dopuszczalnego przeznaczenia dotacji oświatowych; Zapoznanie się z zasadami zwrotu dotacji oświatowej do budżetu jednostek samorządu terytorialnego; Zapoznanie się ze standardami oraz techniką kontroli; Nabycie umiejętności przygotowania się do kontroli oraz udzielania odpowiedzi na pytania zadawane przez kontrolerów – powoływania się na odpowiednie przepisy oraz wyroki sądowe. Poznanie zasad właściwego dokumentowania wydatkowania dotacji w ciągu roku. Prawidłowe opisywanie faktur rozliczanych z dotacji oświatowej. Zapoznanie się z niedozwolonymi praktykami kontrolerów.
Usystematyzowanie oraz uporządkowanie wiedzy z zakresu zmieniających się regulacji prawnych dotyczących dotacji oświatowych; Nabycie umiejętności przygotowania się do kontroli oraz udzielania odpowiedzi na pytania zadawane przez kontrolerów – powoływania się na odpowiednie przepisy oraz wyroki sądowe.

Prowadzący: 

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy (w tym prawa pracy w służbach publicznych), prawa związkowego i prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy. Doświadczony wykładowca, stały współpracownik FRDL.

Czas trwania: 10:00-15:00

Cena: 

Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, lunch i serwis kawowy.

Rabaty:

10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji
20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach

Rabaty udzielane są od ceny podstawowej.
Rabaty nie łączą się.


Program szkolenia:

 1. Uregulowania prawne zasad finansowania przedszkoli, szkół i placówek publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego
 • Podmioty uprawnione do otrzymania dotacji w trybie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych;
 • Dotacje za okres ferii i wakacji.
 • Dotacja niezależna od częstotliwości uczęszczania dziecka do przedszkola.
 • Procedura udzielania dotacji – terminy składania informacji i wniosków, zawartość wniosków o udzielenie dotacji.
 • Najważniejsze zapisy w uchwałach.
 • Która uchwała obowiązuje w trakcie kontroli (możliwość przeprowadzenia kontroli 5 lat wstecz, a nowelizacje, zmiany uchwał).
 1. Zmiany wprowadzone ustawą o finansowaniu zadań oświatowych
 • Wprowadzenie ustawowej definicji wydatków bieżących prywatnych jednostek – finansowanych dotacją.
 • Rozszerzenie możliwości kontroli o przetwarzanie danych osobowych zatrudnionych pracowników.
 • Ograniczenie wysokości wynagrodzenia osoby prowadzącej – za pełnienie funkcji dyrektora.
 • Zakaz zatrudniania nauczycieli na umowach cywilnoprawnych- nieprecyzyjne przepisy.
 • Zmiana kwoty związana z rozliczaniem pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 • Wprowadzenie odsetek podatkowych od nieterminowo przekazanych dotacji – na rzecz osoby prowadzącej; Wprowadzenie opodatkowania tego wynagrodzenia od 1.01.2017 r. – zasady opodatkowania.
 • Przetwarzanie danych osobowych pracowników oraz uczniów.
 1. Kształcenie specjalne – wydatkowanie dotacji oraz jej rozliczenie – zmiany od 1 stycznia 2019 r.
 • Dotacja na uczniów niepełnosprawnych wykorzystana na pokrycie wydatków związanych z kształceniem specjalnym.
 • Dotacje na wczesne wspomaganie rozwoju i zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze – wyłącznie na przeprowadzone zajęcia (zakres prowadzenia i dokumentowania tych zajęć).
 • Dzieci niepełnosprawne (dotacja od momentu uzyskania orzeczenia). Jak postępować, w przypadku gdy rodzic dostarczy orzeczenie w późniejszym terminie? Czy należy wyrównać za miniony okres?
 • Wydatki na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.
 • Prowadzenie terapii indywidualnej prowadzonej w poradniach specjalistycznych.
 • Dokumentowanie wydatków związanych z dotacją otrzymywaną na dzieci niepełnosprawne.
 • Prawidłowe prowadzenie dokumentacji związanej z kształcenie specjalnym.
 1. Przejrzystość rozliczania dotacji.
 • Obowiązki beneficjentów dotacji, przeznaczenie dotacji, sposób i termin ich wykorzystania.
 • Dokumentacja w Przedszkolu Niepublicznym.
 • Rozliczanie z wydatków dotacji na kilka placówek w przypadku jednego organu prowadzącego.
 • Prowadzenie ewidencji dowodów księgowych.
 • Rozliczenie dotacji, dane wykazywane w sprawozdaniu.
 • Sprawozdania miesięczne, półroczne i roczne rozliczania dotacji – czy można zmieniać w ciągu roku wydatki wykazywane w sprawozdaniach wcześniejszych.
 • Czy w ciągu miesiąca mamy obowiązek wydatkować całość części dotacji przekazanej z samorządu?
 • Dopuszczalność składania korekt do rozliczenia dotacji.
 1. Omówienie wydatków najczęściej kwestionowanych przez samorządy.
 • Rodzaje zadań dotowanych szkół, przedszkoli i placówek, na które może być przeznaczona dotacja.
 • Wydatki bieżące, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne.
 • Definicja kształcenia, wychowania i opieki.
 • Wydatki przeznaczone na spłatę pożyczek.
 • Koszty utrzymania samochodu.
 • Wydatki sporne, wątpliwości oraz wątpliwe (wydatki na reklamę, wynagrodzenie osoby prowadzącej, będącej osobą fizyczną, wyżywienie uczniów, możliwość finansowania wyżywienia pomimo wnoszonych opłat przez rodziców, raty leasingu za samochód i inne urządzenia techniczne, wydatki na remonty, wydatki inwestycyjne, zagospodarowanie terenu wokół budynku, remont bieżący budynku, wydatki związane z rozbudową budynku i jego modernizacją, obsługa finansowa, organizacyjna i prawna, opłaty związane z dowożeniem dzieci do szkół.
 • Kiedy istnieje możliwość rozliczenia z dotacji oświatowej - szkoleń, kursów, studiów oraz kto w nich może uczestniczyć?
 • Opłaty za media proporcjonalne do zajmowanej powierzchni.
 1. Kontrola pobrania i wykorzystania dotacji.
 • Kontrola dokumentacji źródłowej (faktury, rachunki, listy płac, umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, deklaracje ZUS DRA, RCA itd.).
 • Kontrola ewidencji księgowej oraz dokumentacji organizacyjnej.
 • Zakres dokumentacji objętej kontrolą – niedozwolone praktyki kontrolerów.
 • Kontrola rachunku bankowego placówki dotowanej (rachunek bankowy organu prowadzącego czy rachunek bankowy placówki dotowanej).
 • Kwestionowane wydatki – nabycie umiejętności udzielania odpowiedzi na pytania kontrolerów, powoływania się na przepisy oraz wyroki sądowe.
 • Warunki skutecznej kontroli.
 • Typowe nieprawidłowości ujawniane w trakcie kontroli wykorzystania dotacji.
 • Naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 • Rozliczanie dotacji.
 • Okres, którego dotyczy kontrola oraz przepisy obowiązujące w danych okresie (różnice w przepisach obowiązujących do 2009 r., w latach 2009 – 13.06.2013 r., 13.06.2013 r.-06.12.2014 r., 2015 r. oraz od 1 stycznia 2017 r.)
 • Zawiadomienie kontrolowanej jednostki.
 • Niezbędne elementy protokołu kontroli oraz jego treść – niedopuszczalne sformułowania w protokole kontroli.
 • Dokumentowanie czynności kontrolnych – czy organ dotowany ma obowiązek sporządzania kopii, odpisów.
 • Czy organ dotujący może wystawiać wystąpienie, zalecenie pokontrolne oraz jak się do niego ustosunkować?
 • Prawa i obowiązki podmiotów kontrolowanych.
 1. Zasady zwrotu dotacji.
 • Dochodzenie zwrotu dotacji.
 • Jak postępować, gdy organ dotujący zarzuca placówce niewłaściwe wydatkowanie dotacji oraz na jakiej podstawie dokonujemy zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem bądź pobranej w nadmiernej wysokości?
 • Kiedy dotacje podlegają zwrotowi?
 • Pojęcie dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości – zasady naliczania odsetek.
 • Zasady dochodzenia zwrotu dotacji przez organy dotujące (Ustawa o finansach publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego).
 • Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie określenia dotacji podlegającej zwrotowi, zawiadomienie strony o dołączeniu do protokołu dokumentów zgromadzonych w trakcie kontroli, wezwanie świadka na przesłuchanie, zawiadomienie strony o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, decyzja określająca dotację podlegającą zwrotowi).
 • Kiedy organ otrzymujący dotację ponosi odpowiedzialność za naruszenie ustawy o dyscyplinie finansów publicznych?
 • Procedura odwoławcza beneficjentów.

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl