Image layer

Image layer

Image layer

Rozliczanie projektów z wykorzystaniem systemu SL2014

Data szkolenia
14-02-2019
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 31.01 wynosi 350 PLN
Po 31.01 cena szkolenia wynosi 380 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Pracownicy beneficjentów projektów RPO WZ, PO WER, POIiŚ, POIiR, którzy przygotowują wnioski o płatność, rozliczają finansowo wydatki, prowadzą monitoring rzeczowy i finansowy.

Cel: Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia z zakresu rozliczania projektów z wykorzystaniem SL2014

Korzyści: Uczestnicy poznają zasady dotyczące rozliczania projektu i korzystania z systemu SL2014.

Prowadzący: Ekspert z listy Ministra Infrastruktury i Rozwoju m.in.  w dziedzinie administracji rządowej i samorządowej, ocenia projekty PO WER i RPO, trenerka EFS ze złotym certyfikatem (od 2003 r.), autorka i koordynatorka wielu projektów, w tym ponadnarodowych i innowacyjnych, członek Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy przez 5 lat, obecnie dyrektor firmy szkoleniowo-doradczej, przeprowadziła już ponad 300 szkoleń w całej Polsce z perspektywy finansowej 2014-2020, napisała ponad 40 projektów EFS, ma doświadczenie zawodowe w samorządach, organizacjach pozarządowych i biznesie.

Czas trwania: 9.30 – 14.30

Cena: Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Rabaty:

10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach

Rabaty udzielane są od ceny podstawowej.

Rabaty nie łączą się.

Program szkolenia:

1. Podstawy prawne i wytyczne, w tym wszystkie nowe aktualne na luty 2019 r.;

2. Wymogi płynące z umowy o dofinansowanie w zakresie rozliczanie projektu i składania harmonogramów płatności aktualne na luty 2019 r.;

3. Wprowadzanie zmian do umowy o dofinansowanie i wpływ zmian na rozliczanie projektu;

4. Wprowadzenie do SL2014;

5. Tworzenie wniosków o płatność;

6. Różne rodzaje wniosków o płatność;

7. Przygotowanie harmonogramu płatności;

8. Przygotowanie wniosku o płatność rozliczającego wydatki;

9. Postęp finansowy, w tym najczęściej popełniane błędy w zakresie monitoringu postępu finansowego projektu;

10. Rozliczanie kosztów zgodnie z umową;

11. Rozliczanie wkładu własnego, w tym niepieniężnego;

12. Ewidencja wydatków i sposób opisywania dokumentacji finansowej;

13. Zwroty i korekty;

14. Dochód w projekcie i jego rozliczanie;

15. Źródła finansowania wydatków;

16. Wykorzystanie modułu Korespondencja i prowadzenie korespondencji;

17. Odniesienie do polityk horyzontalnych, w tym równości szans K i M oraz dostępu dla osób z niepełnosprawnościami, w tym wydatki na racjonalne usprawnienia – przykłady jak wprowadzić i pozyskać dodatkowo do 12.000 zł/osobę z niepełnosprawnością

18. Postęp rzeczowy – opis postępu zadań oraz zaplanowanych wskaźników;

19. Funkcjonalność i weryfikacja danych zawartych w Bazie personelu;

20. Obowiązki beneficjenta w zakresie uzupełniania bazy;

21. Opis problemów i sposobów ich rozwiązania;

22. Zamówienia publiczne – rejestracja zamówienia, uzupełnianie informacji o kontrahentach (jeśli dotyczy);

23. Monitoring uczestników i jego uzupełnianie

24. Wnioski o płatność w projektach partnerskich;

25. Załączniki do wniosku o płatność w ramach pogłębionej weryfikacji wniosku o płatność;

26. Procedura weryfikacji wniosków o płatność;

27. Poprawa wniosku przez beneficjenta;

28. Korekta wniosku przez opiekuna projektu;

29. Najczęściej popełniane błędy w przygotowaniu wniosków o płatność

30. Sesja: Pytania i odpowiedzi 

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl