Image layer

Image layer

Image layer

Zdrowie publiczne – finansowanie i sprawozdawczość Program uwzględnia wymogi sprawozdania JST do 31 marca 2019 r.

Data szkolenia
20-03-2019
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 06.03 wynosi 368 PLN
Po 06.03 cena szkolenia wynosi 398 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Jednostki samorządu terytorialnego, Narodowy Fundusz Zdrowia, pracownicy wydziałów zdrowia urzędów wojewódzkich, agencji wykonawczych, innych państwowych jednostek organizacyjnych;  osoby zarządzające podmiotami leczniczymi.

Cel: Monitorowanie i ocena stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń zdrowia oraz jakości życia związanej ze zdrowiem społeczeństwa, profilaktyka chorób, a także ograniczanie nierówności w zdrowiu wynikających z uwarunkowań społecznoekonomicznych to jedne z głównych zadań, które przewiduje ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1492). Skuteczność programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej zależy jednak od zapewnienia im odpowiedniego finansowania. Jednostki samorządu terytorialnego muszą bowiem wiedzieć w jakim zakresie Narodowy Fundusz Zdrowia dofinansuje ich działania spoza wykazu świadczeń gwarantowanych. Przedstawione zostaną także zagadnienia związane z mapami potrzeb zdrowotnych i wykorzystaniem zawartych w nich danych do optymalizacji działań podejmowanych w zakresie ochrony zdrowia.

Korzyści: Narodowy Program Zdrowia (NPZ) na lata 2016–2020 jest realizowany od dnia 17 września 2016 r. Zadania z nim związane wdrożą nie tylko organy administracji rządowej, w tym Minister Zdrowia i wojewodowie, agencje wykonawcze oraz inne państwowe jednostki organizacyjne, ale przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego. Dlatego istotnego znaczenia nabiera sposób przekazywania informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego. Sprawozdawczość trzeba bowiem będzie zrealizować w postaci pisemnej lub elektronicznej zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia w terminie do 31 marca (30 kwietnia) 2019 r. Ustawa przewiduje przy tym sankcje w przypadku stwierdzenia niezgodności realizowanych zadań z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej.

Prowadzący: adwokat, dyrektor zarządzający Kancelarii Prawnej LexFirma. Wieloletni trener szkoleń z zakresu prawa gospodarczego i finansów, realizowanych w ramach projektów na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia oraz innych ministerstw i urzędów centralnych. Autor publikacji i analiz w prasie branżowej, ekspert serwisów InfoNFZ.pl i SerwisZOZ.pl

Czas trwania: 9.30 – 14.30

Cena: Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Rabaty:

10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach

Rabaty udzielane są od ceny podstawowej.

Rabaty nie łączą się.

Program szkolenia:

1. Pojęcie zdrowia publicznego:

  - geneza regulacji;

  - na czym polega monitorowanie i ocena stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń zdrowia oraz jakości życia związanej ze zdrowiem społeczeństwa?;

  - promocja zdrowia;

  - zatrzymanie wzrostu otyłości i cukrzycy do 2025 roku;

  - profilaktyka chorób;

  - zmniejszenie odsetka palących o 2% do 2020 roku;

  - ograniczanie nierówności w zdrowiu wynikających z uwarunkowań społecznoekonomicznych;

  - zmniejszenie odsetka osób nieuprawiających aktywności fizycznej o 10% do 2025 roku.

2. Podstawy prawne:

  - ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1492);

  - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020 (Dz. U. poz. 1492);

  - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie  rocznej informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu  zdrowia publicznego (Dz. U. poz. 2216);

  - terminy wejścia w życie.

 3. Narodowy Program Zdrowia (NPZ) na lata 2016–2020:

  - Narodowy Program Profilaktyki Otyłości;

  - Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Związanych z Uzależnieniami;

  - Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego;

  - Narodowy Program Ograniczania Środowiskowych Czynników Ryzyka Zdrowotnego;

  - Narodowy Program Senioralnej Polityki Zdrowotnej;

  - Narodowy Program Kompleksowej Ochrony Zdrowia Prokreacyjnego.

4. Organy wdrażające:

  - koordynacja po stronie Ministra Zdrowia;

  - pełnomocnik Rządu do spraw zdrowia publicznego – fakultatywny, kiedy się pojawi?;

  - Rada do spraw Zdrowia Publicznego – ewaluacja;

  - Komitet Sterujący Narodowego Programu Zdrowia do bieżącej koordynacji działań.

5. Zasady finansowania zadań z zakresu zdrowia publicznego, zwłaszcza przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ):

  - konkurs ofert;

  - bez konkursu ofert „jeżeli w NPZ określono podmiot właściwy do realizacji tego zadania” – kiedy ta możliwość występuje?;

  - zawarcie umowy i przekazanie środków finansowych (dotacja);

  - 1,5% kosztów świadczeń opieki zdrowotnej NFZ na zadania związane z promocją zdrowia oraz profilaktyką chorób;

  - rezerwa NFZ na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej;

  - na jakie zadania przeznacza się „nie mniej niż 10% środków przeznaczonych na realizację zadań NPZ”?;

  - dofinansowanie przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej polegających na profilaktyce chorób;

  - dofinansowanie przez NFZ programów polityki zdrowotnej realizowanych przez JST w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych innych niż określone w wykazach świadczeń gwarantowanych;

  - poziomy wsparcia: 80% i 40% (warunkiem liczba mieszkańców JST);

  - wniosek o dofinansowanie z pozytywną opinię AOTMiT i wojewody.

6. Zasady sporządzania sprawozdania z wykorzystaniem nowej  elektronicznej platformy sprawozdawczej:

  - postać pisemna lub elektroniczna czy wyłącznie elektroniczna?;

  - trzy tabele w rozporządzeniu w sprawie rocznej informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego;

  - termin dla organów administracji rządowej, z wyłączeniem wojewody, agencji wykonawczych oraz innych państwowych jednostek organizacyjnych;

  - termin dla jednostek samorządu terytorialnego (JST);

  - wystąpienie wojewody do JST o uzupełnienie lub dostosowanie informacji do wymagań;

  - opinia wojewody dla organu stanowiącego JST;

  - informacja zbiorcza wojewody dla Ministra Zdrowia wraz z opinią dotyczącą zgodności zrealizowanych lub podjętych zadań z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej (na podstawie informacji poszczególnych JST).

7. Omówienie w oparciu o sprawozdania za 2016 rok nowego obowiązku  sprawozdawczego nałożonego na JST wynikającego z aktów prawnych:

  - ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1492);

  - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie  Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020 (Dz. U. poz. 1492);

  - rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie rocznej informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu  zdrowia publicznego (Dz. U. poz. 2216).

8. Mapy potrzeb zdrowotnych:

  - mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie leczenia szpitalnego (regionalne i ogólnopolska);

  - mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego (regionalne i ogólnopolska);

  - mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii (regionalne i ogólnopolska);

  - mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie kardiologii (regionalne i ogólnopolska);

  - 16 regionalnych MPZ (jedna dla każdego województwa) oraz 1 mapa ogólnopolska dla 30 grup chorób podzielonych na dwa moduły odrębnie dla lecznictwa zamkniętego (moduł A i moduł B), ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej (tylko moduł A);

  - skład Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych;

  - priorytety zdrowotne na bazie map potrzeb zdrowotnych;

  - opinia o celowości inwestycji na podstawie mapy regionalnej, priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej oraz danych z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;

  - plan zakupu świadczeń NFZ na następny rok z uwzględnieniem mapy regionalnej oraz stanu dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej na obszarze województwa.

9. Case study.

10. Zajęcia warsztatowe. Dyskusja.

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl