Image layer

Image layer

Image layer

Fundusz drogowy w jednostce samorządu terytorialnego – od umowy do rozliczenia w księgach rachunkowych

Data szkolenia
19-03-2019
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 05.03 wynosi 360 PLN
Po 05.03 cena szkolenia wynosi 390 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Szkolenie adresowane jest do pracowników zatrudnionych w pionach finansowo-księgowych oraz komórkach merytorycznych związanych z prowadzeniem zadań inwestycyjnych i remontowych dróg.

Cel: Celem szkolenia jest omówienie zasad funkcjonowania, rozliczania oraz ewidencji księgowej środków z funduszu drogowego w jednostkach samorządu terytorialnego.

Fundusz gromadzi środki finansowe na zadania polegające na:

1) budowie, przebudowie lub remoncie dróg powiatowych, zwanymi dalej „zadaniami powiatowymi”, lub budowie, przebudowie lub remoncie dróg gminnych, zwanymi dalej „zadaniami gminnymi”;

2) budowie mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, dróg powiatowych lub dróg gminnych, zwanymi dalej„ zadaniami mostowymi”;

3) budowie, przebudowie lub remoncie dróg wojewódzkich, dróg powiatowych lub dróg gminnych o znaczeniu obronnym, zwanymi dalej „zadaniami obronnymi”.

Zadania, o których mowa powyżej, obejmują również przebudowę dróg wewnętrznych, które są następnie zaliczane do odpowiedniej kategorii dróg publicznych w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Każda jednostka samorządu terytorialnego gospodarując środkami pochodzącymi z funduszu drogowego musi:

a)prowadzić wyodrębnioną ewidencję księgową środków pochodzących z funduszu drogowego;

b)przekazać rozliczenie dofinansowania w zakresie rzeczowym i finansowym w terminie określonym w umowie;

c)pamiętać, że środki własne jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone na realizację zadań powiatowych, zadań gminnych oraz zadań mostowych nie mogą obejmować środków pochodzących z budżetu państwa oraz z budżetu Unii Europejskiej;

d)pamiętać, że do spraw dotyczących zwrotu dofinansowania wykorzystanego niezgodnie z przeznaczeniem albo pobranego nienależnie lub w nadmiernej wysokości nieuregulowanych niniejszą ustawą stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

Prowadzący: prawnik, specjalista z zakresu finansów publicznych, były inspektor kontroli RIO. Prowadził szkolenia m.in. dla: Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich, urzędów miast/ gmin, starostw powiatowych, wojewódzkich
i powiatowych urzędów pracy, jednostek systemu pomocy społecznej, placówek oświatowych, ośrodków sportu i rekreacji, instytucji kultury oraz innych jednostek sektora finansów publicznych. Publicysta z zakresu rachunkowości i finansów. Ekspert w zakresie rozliczania podatku od towarów i usług. Stały współpracownik FRDL

Czas trwania: 9.30 – 14.30

Cena: Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Rabaty:

10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach

Rabaty udzielane są od ceny podstawowej.

Rabaty nie łączą się.

Program szkolenia:

1. Inwestycje i remonty – definicje i ich zastosowanie w ramach funduszu – co to jest remont a co to jest inwestycja w tym zagadnienie podatku VAT:

  a) inwestycje a VAT do odliczenia;

  b) remonty a VAT do odliczenia;

  c) roboty cząstkowego a remont czy inwestycja – przepisy merytoryczne.

2. Wydzielona ewidencja do rozliczeń środków z funduszu drogowego – konta zespołu 0, 1, 2 , 4, 7 oraz 9 – zmiany w planie kont oraz polityce rachunkowości:

  a) plan kont i ewidencja księgowa;

  b) instrukcja obiegu i kontroli dowodów księgowych;

3. Zaangażowanie a środki z funduszu drogowego tym klasyfikacja budżetowa;

4. Procedury prowadzenia rozliczeń – zagadnienia formalno-prawne – przygotowanie ;

5. Dokumentacja związana z remontami oraz inwestycjami – opisywanie dokumentacji księgowej;

6. Umowa na środki z funduszu i ich rozliczenie;

7. Zastosowanie ordynacji podatkowej do rozliczeń środków z funduszu drogowego – dział III ordynacji podatkowej;

8. Pytania i dyskusja.

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl