Image layer

Image layer

Image layer

Wybory ławników sądowych

Data szkolenia
25-04-2019
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 11.04 wynosi 368 PLN
Po 11.04 cena szkolenia wynosi 398 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Przewodniczący rad, radni, pracownicy biur rady oraz inne osoby zaangażowane w wybory ławników przez rady gmin.

Cel i korzyści: Przedstawienie uczestnikom szkolenia praktycznych informacji i wzorów dokumentów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia wyborów przez radę gminy.

Wybranie zgodnie z procedurą najlepszych kandydatów na ławników do sądów okręgowych oraz rejonowych, którzy odpowiedzialnie będą pełnić powierzone im funkcje w trakcie kadencji 2020-2023. Biorąc pod uwagę, jak ważna jest pozycja ławnika w wymiarze sprawiedliwości, który pełni funkcję tożsamą z funkcją pełnioną przez sędziego zawodowego, czynności te powinny być przeprowadzone szczególnie starannie. Wybory ławników gminy przygotowują jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej

Prowadzący: prawnik, wieloletni samorządowiec, autor opracowań książkowych (m.in.):

„Uchwała w sprawie zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy z komentarzem”, MUNICIPIUM SA 2018.

„Statut gminy z komentarzem” MUNICIPIUM SA 2018.

„Technika redagowania uchwał w jednostkach samorządu terytorialnego z przykładami” – ODDK Gdańsk 2008 r.

„Działalność Uchwałodawcza Rady Gminy” – współautor, MUNICIPIUM SA, I (2005) i II (2007)

oraz wielu publikacji prawniczych i samorządowych: na portalu samorządowym Wolters Kluwer, w dzienniku "Rzeczpospolita", „Gazecie Prawnej”, tygodniku „Wspólnota" oraz prasie regionalnej i lokalnej.

Czas trwania: 9.30 – 14.30

Cena: Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Rabaty:

10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach

Rabaty udzielane są od ceny podstawowej.

Rabaty nie łączą się.

Program szkolenia:

1. Omówienie stanu prawnego regulującego procedurę wyborów ławników w 2019 r.

2. Kto może kandydować na ławnika?

3. Kogo rada gminy nie może wybrać na ławnika?

4. Podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów na ławników.

5. Procedura zgłaszania kandydatów na ławników.

6. Powołanie zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

7. Kampania wyborcza, czyli informacja rady gminy o naborze na ławników.

8. Co to znaczy nieskazitelny charakter?

  - oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

  - oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

  - zasięgnięcie od Policji informacji o kandydatach na ławników.

9. Procedura wyborów i tryb głosowania w wyborach ławników.

10. Informacja o dokonanym wyborze ławników dla prezesa właściwego sądu. Uchwała rady gminy w sprawie wyboru ławników.

Uczestnicy szkolenia otrzymają wzory:
Wyciąg z ujednoliconego tekstu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2019 r. poz. 52).

1. Wzór informacji rady gminy skierowanej do mieszkańców gminy o przystąpieniu do wyborów ławników i możliwości zgłaszania kandydatów.

2. Wzór projektu uchwały rady gminy w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

3. Wzór projektu uchwały rady gminy w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które wpłynęło po terminie.

4. Wzór projektu uchwały rady gminy w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które nie spełnia wymagań formalnych, o których mowa w art. 162 § 2–5 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.

5. Wzór projektu uchwały rady gminy w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

6. Wzór oświadczenia kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

7. Wzór oświadczenia kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona.

8. Przykład opinii Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądu powszechnego.

9. Wzór uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych:

  - regulamin;

  - protokoły z głosowania;

  - karta do głosowania.

10. Wzór uchwały rady gminy w sprawie wyboru ławników po przeprowadzeniu głosowania.

11. Wzór uchwały rady gminy w sprawie powołania komisji rady gminy ds. zniszczenia dokumentów kandydatów, którzy nie zostali wybrani.

12. Wzór protokołu z fizycznego zniszczenia zgłoszeń.

13. Wzór listy osób zgłaszających kandydata.

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl