Image layer

Image layer

Image layer

Skutki prawne i finansowe planowania dróg w planie zagospodarowania przestrzennego oraz inne roszczenia w zakresie dróg planowanych i istniejących

Data szkolenia
17-04-2019
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 03.04 wynosi 368 PLN
Po 03.04 cena szkolenia wynosi 398 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Pracownicy wydziałów planowania przestrzennego, gospodarowania i zarządzania nieruchomościami urzędów miast, gmin i starostw, Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego, wszystkie osoby zajmujące się zagadnieniami gospodarki przestrzennej i nieruchomości.

Cel i korzyści: Zapoznanie z zagadnieniami dotyczącymi skutków prawnych i finansowych uchwalania planu zagospodarowania przestrzennego oraz procedur ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne, sposoby ich rozliczania i wypłaty. Uczestnicy zdobędą wiedzę opartą na obowiązujących przepisach prawa, aktualnym orzecznictwie sądów oraz przyjętych zasadach i procedurach w zakresie planowania przestrzennego oraz skutkach tego planowania jak i ustalania odszkodowań za wywłaszczenia nieruchomości pod drogi publiczne

Prowadzący: z wykształcenia inżynier geodeta – wieloletni pracownik administracji samorządowej z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w dziedzinie geodezji i gospodarki nieruchomościami. Na co dzień kierująca wydziałem gospodarki nieruchomościami, gdzie między innymi prowadzi postępowania w omawianym zakresie oraz współpracuje z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i administracji rządowej.

Czas trwania: 9.30 – 14.30

Cena: Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Rabaty:

10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach

Rabaty udzielane są od ceny podstawowej.

Rabaty nie łączą się.

Program szkolenia:

I.Planowania dróg w planie zagospodarowania przestrzennego:

1. Definicja drogi publicznej i drogi wewnętrznej.

2. Realizacja obowiązku zapewnienie dostępności komunikacyjnej do terenów zainwestowanych lub planowanych do zabudowy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

3. Planowanie dróg publicznych.

4. Planowanie dróg wewnętrznych.

5. Obowiązek uwzględnienia przy planowaniu dróg parametrów technicznych zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

II.Roszczenia odszkodowawcze związane z planowaniem przestrzennym i budową dróg publicznych  oraz drogami istniejącymi:

1. Skutki finansowe planowania przestrzennego wynikające z art. 36 ustawy o planowaniu przestrzennym:

  - obowiązek sporządzania prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, z uwzględnieniem art. 36,

  - komu może przysługiwać roszczenie o odszkodowanie z art. 36 ust. 1 i 3 ustawy o planowaniu przestrzennym,

  - przedmiot roszczenia,

  - udowodnienie roszczenia,

  - wykupienie nieruchomości lub jej części przez gminę,

  - realizacja roszczenia poprzez nieruchomość zamienną,

  - opłata planistyczna – omówienie art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu przestrzennym,

  - procedura ustalania wartości odszkodowania oraz opłaty planistycznej – omówienie art. 37 ustawy o planowaniu przestrzennym.

2. Skutki prawne (wywłaszczenie) i finansowe (odszkodowanie) dotyczące nieruchomości zajętych pod drogi publiczne przed 1 stycznia 1999r. – omówienie art. 73 ustawy z 13 października 1998r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

3. Skutki prawne (wywłaszczenie) i finansowe (odszkodowanie) podziału nieruchomości zgodnie z zapisami MPZP gdzie wydzielane są działki przeznaczone pod drogi publiczne – omówienie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami:

  - wywłaszczenie nieruchomości z mocy prawa i skutki tego wywłaszczenia,

  - rokowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania,

  - postępowanie administracyjne w zakresie ustalenia odszkodowania jeśli strony nie ustaliły go negocjacjach wysokości odszkodowania.

4. Ustalanie Odszkodowania za nieruchomości wywłaszczone pod drogi publiczne - analiza art. 130, 132, 134 i 135 ustawy o gospodarce nieruchomościami w kontekście dróg publicznych – procedura ustalania odszkodowania w postępowaniu administracyjnym.

5. Określanie wartości nieruchomości do celów ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne - analiza art. 134 ustawy o gospodarce nieruchomościami – omówienie „zasady korzyści” - oraz § 36 rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.

6. Zawieranie ugód administracyjnych w postępowaniu odszkodowawczym.

7. Decyzja administracyjna ustalająca odszkodowanie – co powinna zawierać sentencja, a co uzasadnienie.

8. Wypłata odszkodowania – waloryzacja, depozyty, wypłata spadkobiercom.

9. Omówienie orzecznictwa w zakresie skutków finansowych uchwalenia MPZP oraz odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod drogi publiczne,

10. Pytania, dyskusja

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl