Image layer

Image layer

Image layer

Administrowanie budynkami użyteczności publicznej

Data szkolenia
13-06-2019
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 30.05 wynosi 368 PLN
Po 30.05 cena szkolenia wynosi 398 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Administratorzy i zarządcy obiektów użyteczności publicznej, którzy z mocy prawa odpowiadają za stan techniczny zarządzanych przez nich obiektów, a w tym wykonują prace budowlane i remonty

Cel i korzyści: Zajęcia stanowią kompendium praktycznej wiedzy w zakresie stosowania w praktyce zarządcy i administratora nieruchomości przepisów ustawy prawo budowlane oraz niektórych aktów wykonawczych. Omówione zostaną przepisy dotyczące obowiązków zarządcy obiektu użyteczności publicznej w zakresie zapewnienia bieżącej bezpiecznej eksploatacji obiektu budowlanego oraz przepisy regulujące realizację robót remontowych i modernizacyjnych.  Omówiona będzie szczegółowo zawartość protokołu z kontroli obiektu budowlanego i znajdujące się w nim zapisy, które należy przenieść do książki obiektu budowlanego. Powiemy jak w praktyce wykorzystać informacje zawarte w protokole z kontroli. Omówione zostaną zagrożenia występujące w eksploatacji obiektów budowlanych oraz ich dokumentowanie w książce obiektu budowlanego.

Na zajęciach odpowiemy na pytania:

- W jaki sposób zarządca budynku użyteczności publicznej odpowiada za bezpieczeństwo konstrukcji tego obiektu?

- Jak ocenić stan techniczny budynku i kto powinien to zrobić?

- Jak prawidłowo zaplanować i przygotować się do realizacji robót remontowych?

- Czym różni się remont od przebudowy?

- Co powinien zawierać protokół z kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego i jakie ma to znaczenie dla dokonywania wpisów do książki obiektu budowlanego?

- Jakie są zasady rejestrowania w książce obiektu budowlanego wyników przeprowadzanych kontroli stanu technicznego i oraz przeprowadzanych w oparciu o nie remontów?

- Jakie informacje w książce obiektu budowlanego mają bardzo duże znaczenie praktyczne dla zarządcy lub właściciela nieruchomości?

- Na jakie zagrożenia narażony jest obiekt budowlany i jak im przeciwdziałać?

Prowadzący: licencjonowany zarządca nieruchomości, licencja nr 7687. Od początku lat 90 zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami spółdzielni mieszkaniowej, deweloperów, wspólnot mieszkaniowych i podmiotów gospodarczych. Posiada doświadczenie w realizacji inwestycji, w tym w poszukiwaniu terenów pod inwestycje oraz ich przygotowaniu i prowadzeniu. Jest  autorem branżowych publikacji, wykładowcą na kursach i zajęciach związanych z rynkiem nieruchomości.

Czas trwania: 9.30 – 14.30

Cena: Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Rabaty:

10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach

Rabaty udzielane są od ceny podstawowej.

Rabaty nie łączą się.

Program szkolenia:

Moduł I

Obowiązki i odpowiedzialność administratora i zarządcy budynku użyteczności publicznej:

 1. obowiązki wynikające z przepisów prawa,

2. zadania,

3. źródła informacji o stanie technicznym obiektu budowlanego,

4. gdzie w książce obiektu budowlanego wpisać podstawowe informacje o obiekcie, jego właścicielu i zarządcy.

Moduł II

Rodzaje i terminy wykonywania obowiązkowych kontroli i przeglądów:

1. elementów budowlanych,

2. instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

3. instalacji gazowych i kominowych,

4. kotłów i instalacji z kotłami,

5. klimatyzacji,

6. wyposażenia p.poż.

Moduł III

Przeprowadzanie i dokumentowania obowiązkowych kontroli:

1. jakie elementy obiektu budowlanego muszą być skontrolowane i dlaczego?

2. zawartość protokołu z kontroli – co ma zawierać i czemu to służy,

3. gdzie w książce obiektu budowlanego rejestrować informacje zawarte w protokołach z kontroli?

Moduł IV

Wykorzystanie i realizacja zaleceń zawartych w protokołach z kontroli:

1. prace z zakresu bieżącej konserwacji,

2. roboty remontowe i budowlane,

3. zmiany sposobu użytkowania,

4. gdzie i jak w książce obiektu budowlanego rejestrować realizację robót budowlanych?

Moduł V

Zagrożenia w eksploatacji obiektów budowlanych:

1. zagrożenia w okresie zimowym,

2. powodzie,

3. bezpieczeństwo pożarowe,

4.bezpieczeństwo instalacji elektrycznych,

5.dokumentowanie w książce obiektu budowlanego awarii i katastrof budowlanych

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl