Image layer

Image layer

Image layer

Przepadek pojazdu na rzecz powiatu w trybie art.130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5.12.2018 r. w sprawie opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów. Za

Data szkolenia
13-06-2019
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 30.05 wynosi 368 PLN
Po 30.05 cena szkolenia wynosi 398 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Szkolenie adresowane jest do prezydentów miast, starostów i pracowników starostw powiatowych.

Cel i korzyści: Celem szkolenia jest omówienie kontrowersyjnych zagadnień związanych z usuwaniem pojazdów z dróg w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, w tym pojazdów usuniętych przed 4.09.2010 r. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z aktualnym stanem prawnym, w tym przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, orzecznictwem sądowym  oraz praktyką organów dochodzących zwrotu poniesionych kosztów usuwania i przechowywania pojazdów. W szczególności zostanie omówiony wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2018 r. oraz orzeczenia sądów administracyjnych w sprawach uchwał rad powiatów w przedmiocie ustalenia opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów.

Prowadzący: radca prawny, wiceprezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego, posiadający wieloletnią praktykę w orzekaniu w sprawach dróg publicznych, autor publikacji na temat ustawy o drogach publicznych. Wieloletni wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i innych ośrodków szkoleniowych

Czas trwania: 9.30 – 14.30

Cena: Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Rabaty:

10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach

Rabaty udzielane są od ceny podstawowej.

Rabaty nie łączą się.

Program szkolenia:

1. Przesłanki usunięcia pojazdu z drogi na koszt właściciela.

2. Tryb postępowania w sprawie przemieszczenia lub usunięcia pojazdu.

3. Obowiązki starosty w zakresie usunięcia pojazdu z drogi.

4. Skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów.

5. Uchwała rady powiatu w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów. Kwestionowanie uchwał przez prokuraturę i sądy administracyjne.

6. Wystąpienie do sądu o orzeczenie przepadku pojazdu.

7. Wykonywanie orzeczenia sądu o przepadku pojazdu.

8. Postępowanie w sprawie zwrotu kosztów wydania dyspozycji usunięcia pojazdu.

9. Postępowanie dotyczące ustalenia i zwrotu kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem,  oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu.

10. Pojęcie „ zakończenie postępowania”, ustalanie właściciela pojazdu, elementy postępowania administracyjnego.

11. Egzekucja ustalonych należności związanych usuwaniem, przechowywaniem,  z oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu.

12. Postępowanie dotyczące pojazdów, które zostały usunięte przed 4.09.2010 r. i zwrotu kosztów z tym związanych.

13. Dochodzenie zwrotu kosztów przechowywania pojazdów przez przedsiębiorców prowadzących wyznaczone parkingi.

14. Zasady usuwania pojazdów pozostawionych poza drogami.

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl