Image layer

Image layer

Image layer

Obowiązki i zadania gminy w zakresie wspierania rodziny na tle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z uwzględnieniem planowanych zmian

Data szkolenia
13-06-2019
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 30.05 wynosi 368 PLN
Po 30.05 cena szkolenia wynosi 398 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Kadra kierownicza ośrodków pomocy społecznej,  pracownicy socjalni, asystenci rodziny.

Cel i korzyści: Nabycie wiedzy i umiejętności związanych z wykładnią i stosowaniem przepisów normujących problematykę regulowaną w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w odniesieniu do pracowników socjalnych i asystentów rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem zmian, które mają wejść w życie w 2019 r.

W trakcie spotkania omawiane są najważniejsze zagadnienia związane z zadaniami i obowiązkami gminy w zakresie realizacji celów wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Omówione zostaną zarówno zagadnienia organizacyjno-prawne dotyczące obowiązków pracowników socjalnych i asystentów rodziny w zakresie wspierania rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, zakresu ich zadań czy specyfiki organizacji pracy, ale też zagadnienia praktyczne, związane m.in. z rodzinami wspierającymi czy dokumentowaniem pracy asystentów rodziny i pracowników socjalnych.

Prowadzący: doktor nauk prawnych, radca prawny. Trener szkoleń prawnych, arbiter sądu polubownego; konsultant portalu Legalis w zakresie prawa pomocy społecznej; autor kilkunastu publikacji z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego; konsultant prawny kilku ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; specjalizuje się w prawie cywilnym oraz prawie pomocy społecznej

Czas trwania: 9.30 – 14.30

Cena: Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Rabaty:

10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach

Rabaty udzielane są od ceny podstawowej.

Rabaty nie łączą się.

Program szkolenia:

1. Zadania OPS wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

2. Zmiany w systemie pieczy zastępczej przewidziane w projekcie nowelizacji ustawy.

3. Rodziny z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej – jak i kiedy powinien reagować pracownik socjalny? Wniosek o wgląd w sytuację rodziny, wniosek o ustanowienie kuratora, wniosek o ograniczenie, pozbawienie lub zawieszenie władzy rodzicielskiej.

4. Instytucja rodziny wspierającej jako forma wsparcia ze strony ośrodka pomocy społecznej:

  a) przesłanki ustanowienia rodziny wspierającej;

  b) tryb i forma ustanowienia rodziny wspierającej;

  c) umowa z rodziną wspierającą;

  d) funkcjonowanie i finansowanie rodzin wspierających.

5. Zadania pracownika socjalnego a zadnia asystenta rodziny.

6. Działania podejmowane przez pracownika socjalnego a dokumentowanie pracy socjalnej.

7. Dokumentacja stosowana przez asystenta rodziny. Plan pracy z rodziną i dzieckiem.

8. Monitoring rodziny z problemem bezradności opiekuńczo-wychowawczej.

9. Różnice w organizacji pracy Asystenta Rodziny i Pracownika Socjalnego:

  a) specyfika zadaniowego systemu czasu pracy;

  b) ewidencjonowanie czasu pracy asystenta rodziny.

10. Zadania Asystenta Rodziny wynikające z realizacji ustawy "Za życiem".

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl