Image layer

Image layer

Image layer

Zamówienia publiczne i zasada konkurencyjności w projektach unijnych w świetle nowelizacji wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków

Data szkolenia
19-07-2019
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 15.06 wynosi 298,50 PLN
Po 15.06 cena szkolenia wynosi 398 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Szkolenie skierowane jest do pracowników zajmujących się realizacją projektów unijnych, przygotowaniem i przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jak również koordynatorów projektów unijnych

Cel i korzyści:

- przegląd i omówienie zmian w wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków dotyczących zamówień publicznych udzielanych w projektach unijnych,

- omówienie ścieżki postępowania dla zamówień realizowanych poprzez zasadę konkurencyjności ze szczególnym podkreśleniem wprowadzanych zmian,

- omówienie obszarów szczególnego ryzyka w kontekście definicji nieprawidłowości oraz zasad kwalifikowalności wydatków,

- przekazanie użytecznej wiedzy z zakresu zamówień publicznych przez doświadczonego kontrolera projektów unijnych i jeszcze bardziej doświadczonego „zamówieniowca”, popartej praktycznymi przykładami i propozycjach rozwiązań ukierunkowanych na przeciwdziałanie możliwości wystąpienia nieprawidłowości w projekcie.

Prowadzący: ekspert, specjalizuje się w tematyce zamówień publicznych, kontroli projektów oraz funduszy unijnych, jak również kontroli zarządczej i funkcjonowania administracji publicznej. Aktywny doradca zamawiających i wykonawców w procesie udzielania zamówień publicznych oraz beneficjentów funduszy unijnych w zakresie realizacji projektów. Od 2008 r. trener prowadzący szkolenia z zakresu zamówień publicznych, kontroli zarządczej i zarządzania w administracji publicznej oraz finansów publicznych i funduszy unijnych. Przez 17 lat związany z administracją publiczną – doświadczenie na stanowisku audytora wewnętrznego, wieloletni kierownik komórek weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów oraz kontroli projektów w ramach funduszy unijnych (ZPORR, INTERREG III, POKL).

Czas trwania: 9.30 – 14.30

Cena: LETNIA ZNIŻKA! - na szkolenia od 1 lipca do 31 sierpnia 2019 r., pod warunkiem przesłania zgłoszenia do 15 czerwca br.

1. osoba: rabat 25% lub kupon rabatowy -100 zł na okres letni

2. osoba:  rabat 25%

3 osoba:   gratis

Powyżej 3 osób:  rabat 50% od każdej kolejnej.

Rabaty naliczane  są od ceny podstawowej.

Rabaty wakacyjne, całoroczne oraz przyznawane na podstawie kuponów nie łączą się.

Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Rabaty całoroczne:

10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach

Rabaty udzielane są od ceny podstawowej.

Rabaty nie łączą się.

Program szkolenia:

1. Przegląd i omówienie zmian w wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w odniesieniu do zamówień publicznych udzielanych w projektach unijnych:

- modyfikacja definicji wykonawcy oraz personelu projektu,

- wyłączenie obowiązku stosowania zasady konkurencyjności - rozszerzenie przedmiotowych przesłanek oraz zmiany w przesłankach dotychczasowych (m.in. w zakresie prac badawczo-rozwojowych, usług opiekuńczych oraz wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej,

- zlecanie zadań na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie a obowiązek stosowania procedur z wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków,

- rozeznanie rynku – konsekwencje zmiany opisu celu przeprowadzenia rozeznania rynku, dokumentowanie oraz wyłączenie obowiązku,

- dokumentowanie szacowania wartości zamówienia,

- doprecyzowanie zasad opisu przedmiotu zamówienia oraz stosowania kryteriów oceny ofert,

- termin składania ofert – konkretyzacja momentu, w którym termin upływa,

- istotne zmiany w zakresie stosowania aspektów społecznych,

- udzielenie zamówień publicznych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu,

- zmiana umowy o zamówienie publiczne.

2. Procedura udzielania zamówień w projektach unijnych w kontekście ryzyka nieprawidłowości i niekwalifikowalności wydatków:

1) Ustalenie podobieństwa przedmiotu zamówienia w związku z zapewnieniem prawidłowego oszacowania wartości zamówienia:

  - definiowanie tzw. „zamówień podobnych” na podstawie tożsamości przedmiotowej, czasowej oraz podmiotowej,

  - tożsamość przedmiotowa w zakresie dostaw i usług,

  - tożsamość przedmiotowa w zakresie robót budowlanych w kontekście definicji obiektu budowlanego w świetle orzecznictwa TSUE, sądów administracyjnych oraz wyników kontroli,

  - tożsamość czasowa z uwzględnieniem konieczności udzielania zamówień nieprzewidzianych (czym jest obiektywna nieprzewidywalność, nowa okoliczność nieznana w momencie wszczęcia postępowania, jak traktować zakupy planowane, ale których docelowego zakresu zamawiający nie może określić – mimo że są określone w projekcie),

  - tożsamość podmiotowa – jak badać rynek wykonawców/dostawców,

  - metody obliczania wartości zamówienia,

  - źródła pozyskiwania danych w procesie szacowania wartości zamówienia,

  - szacowanie wartości a źródła finansowania wydatków,

  - szacowanie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych.

2) Wybór trybu i zakresu procedury dla zamówienia publicznego:

  - zbieg różnych przepisów do tych samych czynności - wybór przepisów Pzp w przypadku postępowań, których przedmiot obejmuje tzw. zamówienia, do których miałyby zastosowanie różne przepisy ustawy Pzp.

  - udzielanie zamówienia w częściach w orzecznictwie i wynikach kontroli - uprawniony oraz niedopuszczalny podział zamówienia na części,

  - postępowanie z możliwością składania ofert częściowych,

  - agregowanie (łączenie) przedmiotu zamówienia w kontekście ryzyka ograniczenia konkurencji,

  - możliwość podziału zamówienia w trybie art. 6a,

  - prawo opcji,

  - zasada prymatu trybów przetargowych - wybór trybu lub procedury postępowania,

  - przesłanki umożliwiające stosowanie trybów innych niż podstawowe,

  - zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania ustawy.

3) Zasada konkurencyjności – ścieżka postępowania:

  - szacowanie wartości zamówienia,

  - zapytania ofertowe jako sposób upublicznienia zamówienia – co musi zawierać, gdzie zamieszczamy,

  - opis przedmiotu zamówienia – jak uniknąć ryzyka naruszenia zasad równego traktowania oraz uczciwej konkurencji,

  - kryteria oceny ofert,

  - termin składania ofert,

  - wybór oferty i zawarcie umowy z wykonawcą,

  - obowiązki informacyjne po udzielonym zamówieniu.

4) Rozeznanie rynku:

  - cel rozeznania rynku,

  - rozeznanie rynku a procedura wyboru oferty,

  - sposób przeprowadzenia oraz dokumentowanie.

5) Obszary szczególnego ryzyka w zamówieniach objętych ustawą Prawo zamówień publicznych:

  - publikacja ogłoszenia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

  - termin i miejsce składania ofert (to wcale nie jest takie oczywiste) - konsekwencje braku precyzji,

  - otwarcie ofert,

  - zmiana treści ogłoszenia oraz SIWZ – konsekwencje zmian dla przebiegu postępowania,

  - jak zapewnić jednoznaczny i wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia – skutki zaniechań,

  - jak uniknąć dyskryminującego opis przedmiotu zamówienia – kiedy użycie znaku towarowego będzie dopuszczalne,

  - zasady dotyczące „równoważności” przy opisie przedmiotu zamówienia,

  - adekwatne i proporcjonalne warunki udziału w postępowaniu,

  - katalog dokumentów jakich zamawiający może zażądać od wykonawcy - kiedy i jakie dokumenty wykonawca winien złożyć na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

  - kryteria oceny ofert - związek kryteriów z przedmiotem zamówienia,

  - wyjątek od reguły – kiedy możliwe jest stosowanie ceny jako jedynego kryterium,

  - oferta w zamówieniach publicznych - czy formularz ofertowy to oferta?

  - oświadczenie wykonawcy jako podstawa oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia,

  - procedura odwrócona w przetargu nieograniczonym,

  - wezwanie wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty,

  - poprawianie omyłek w ofertach,

  - badanie rażąco niskiej ceny,

  - obligatoryjne oraz fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania,

  - przesłanki odrzucenia oferty,

  - wezwanie wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału oraz braku podstaw do wykluczenia,

  - unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – jak poprawnie zdefiniować przesłanki,

  - treść umowy i termin zawarcia,

  - kiedy dopuszczalna będzie zmiana umowy i w jakim zakresie,

  - zdefiniowanie istotnej i nieistotnej zmiany umowy,

  - konsekwencje uchylania się stron od zawarcia umowy.

6) Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych:

  - cel i korzyści ze stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych,

  - aspekty społeczne a klauzule społeczne – charakterystyka, różnice,

  - klauzule społeczne a zasada równego traktowania i uczciwej konkurencji,

  - aspekty społeczne jako warunek udziału w postępowaniu,

  - aspekty społeczne jako opis przedmiotu zamówienia,

  - aspekty społeczne w kryteriach oceny ofert,

  - aspekty społeczne w zamówieniach wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Pzp.

7) Skutki naruszenia przepisów i zasad dot. zamówień publicznych:

  - definicja błędu i nieprawidłowości – w kontekście prawa unijnego,

  - czy każdy błąd (niezgodność) w zamówieniu skutkuje korektą finansową,

  - skutki w odniesieniu do zasad kwalifikowania wydatków,

  - konsekwencje na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych – przed Prezesem UZP,

  - błędy i nieprawidłowości w zamówieniach publicznych a naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

  - odpowiedzialność karna i dyscyplinarna w związku z udzielaniem zamówień publicznych

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl