Image layer

Image layer

Image layer

Zapytania ofertowe w projektach współfinansowanych ze środków UE w perspektywie finansowej 2014-2020 (zasada konkurencyjności, rozeznanie rynku) – szkolenie specjalistyczne

Data szkolenia
22-08-2019
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 31.07 wynosi 298,50 PLN
Po 31.07 cena szkolenia wynosi 398 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Beneficjenci z samorządów i ich jednostek organizacyjnych realizujący projekty EFS, EFRR, FS, z ngo i biznesu, a także wnioskodawcy.

Cel i korzyści: Doskonalenie wiedzy z zakresu aktualnych wymogów w zakresie przygotowania zapytania ofertowego w projektach współfinansowanych ze środków UE w perspektywie finansowej 2014-2020. Uczestnicy dowiedzą się jak przygotować poprawnie zapytanie ofertowe, w tym ogłoszenie, opis warunków uczestnictwa w postępowaniu oraz kryteriów oceny, opis przedmiotu zamówienia, najważniejsze zapisy umowy z wykonawcą, w tym o karach umownych z uwzględnieniem kolejnej nowelizacji Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków.

Prowadzący: doświadczenie 25 lat w projektach 3 sektorów (samorządy, biznes, ngo), ekspert z listy Ministra Rozwoju od 10 lat m.in. z zakresu administracji rządowej i samorządowej, systemów służby zdrowia, włączenia społecznego; przeprowadziła ponad 300 szkoleń z projektów nowej perspektywy finansowej 2014-2020 uzyskując wysokie noty od uczestników, pisze projekty, ocenia w RPO
 i PO WER, realizuje, doradza w sprawach problematycznych.

Czas trwania: 9.30 – 14.30

Cena: LETNIA ZNIŻKA! - na szkolenia od 1 lipca do 31 sierpnia 2019 r., pod warunkiem przesłania zgłoszenia do 31 lipca br.

1. osoba: rabat 25% lub kupon rabatowy -100 zł na okres letni

2. osoba:  rabat 25%

3 osoba:   gratis

Powyżej 3 osób:  rabat 50% od każdej kolejnej.

Rabaty naliczane  są od ceny podstawowej.

Rabaty wakacyjne, całoroczne oraz przyznawane na podstawie kuponów nie łączą się.

Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Rabaty całoroczne:

10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach

Rabaty udzielane są od ceny podstawowej.

Rabaty nie łączą się.

Program szkolenia:

1. Najnowsze przepisy, wytyczne i podręczniki związane z tematyką szkolenia:

  - Podstawy prawne (krajowe i unijne),

  - Instrukcje prawne – wytyczne i inne dokumenty związane z tematyką szkolenia;

  - Kwalifikowalność wydatków a wybór wykonawców zgodnie z zasadą konkurencyjności, rozeznaniem rynku oraz zasadami wewnętrznymi Beneficjenta – załączniki do Wytycznych w zakresie wyboru wykonawców ( od 12.07.2018 r.),

  - Najważniejsze zmiany w Wytycznych mające wpływ na procedury wyboru wykonawców,

  - Rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy:

  - Notatka z wyboru procedur- co powinna zawierać;

  - Sumowanie zamówień, co i kiedy sumować w ramach zasady konkurencyjności, rozeznania rynku;

  - Wyjątki od zasady sumowania zamówień;

  - Szacowanie wartości zamówienia i opis procedury szacowania dla potrzeb projektu;

  - Szczegółowe omówienie procedury rozeznania rynku:

  - co powinno się znaleźć w zaproszeniu do złożenia ofert – elementy obowiązkowe i zalecane.

2. Szczegółowe omówienie procedury przygotowania zapytania ofertowego zgodnie z Zasadą konkurencyjności:

  - elementy obowiązkowe i fakultatywne zapytania ofertowego,

  - warunki udziału w postępowaniu a zapisy z wniosku o dofinansowanie;

  - przykłady prawidłowych i nieprawidłowo dobranych warunków udziału w postępowaniu;

  - sposób oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

  - kryteria wyboru ofert – jakie są zabronione, a które są zalecane ze względu na konieczność osiągnięcia wskaźników w projekcie;

  - kryteria wyboru ofert a warunki udziału w postępowaniu, kiedy 100% ceny jest właściwym kryterium wyboru wykonawcy;

  - przykłady

3. Opis przedmiotu zamówienia (o czym pamiętać);

4. Wybór ofert – która oferta jest najlepsza zgodnie z kryteriami;

5. Protokół z wyboru wykonawców;

6. Umowa z wykonawcą, w tym kary umowne;

7. Postępowanie w przypadku, gdy nie wpłynęła żadna ważna oferta;

8. Odwołanie postępowania;

9. Odstąpienie od zawarcia umowy, uzasadnienia;

10. Listy sprawdzające do zasady konkurencyjności i rozeznania rynku;

11. Uproszczone metody rozliczania projektów a wybór wykonawców (koszty pośrednie, stawki jednostkowe, kwoty ryczałtowe);

12. Najczęściej popełniane błędy;

13. Planowane zmiany w Wytycznych kwalifikowania związane z tematyką szkolenia;

14. Sesja: Pytania i odpowiedzi.

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl