Image layer

Image layer

Image layer

Procedura wydawania decyzji środowiskowych w 2019 roku wraz z omówieniem planowanej nowelizacji (druk sejmowy nr 3616)

Data szkolenia
13-09-2019
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 30.08 wynosi 377 PLN
Po 30.08 cena szkolenia wynosi 420 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Pracownicy urzędów gmin  starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich- wydziały środowiska, inwestycji, przyznawania środków z funduszy UE, pracownicy Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska - wydziały/referaty ocen oddziaływania na środowisko oraz NATURY2000, inwestorzy, specjaliści ds. ochrony środowiska

Cel i korzyści:

1. Omówienie procedury wydawania decyzji środowiskowych z naciskiem na zmiany od 1.01.2017 r.- wraz z omówieniem przepisów przejściowych do kolejnych nowelizacji

2. OMÓWIENIE DUŻEJ  NOWELIZACJI USTAWY Z SIERPNIA 2019 R.

3. Rozwiązywanie problemów z praktyki uczestników, możliwość zadawania pytań na każdym etapie szkolenia, dyskusja.

Nabycie umiejętności prawidłowego prowadzenia postępowania celem wydania decyzji środowiskowej.

Nabycie umiejętności prawidłowej interpretacji przepisów.

Poznanie orzecznictwa sądów administracyjnych, poglądów doktryny.

Dyskusja, wymiana doświadczeń z trenerem i innymi uczestnikami szkolenia, omawianie przykładów z praktyki, uzyskiwanie odpowiedzi na pytania. 

Prowadzący: Radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy. w latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego). Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego

Czas trwania: 9.30 – 14.30

Cena: Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad

Rabaty:

10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach-od ceny podstawowej.

Rabaty nie łączą się.

Program szkolenia:

1. Podstawy prawne.

2. Wskazanie poprzednich zmian w ustawie w kontekście przepisów przejściowych (zmiany od 1.01.2017, 1.01.2018, 26.04.2018, 20.09.2018).

3. NOWELIZACJA USTAWY Z SIERPNIA 2019 R.;

 •  PRZEPISY PRZEJŚCIOWE DO NOWELIZACJI
 •  ZMIANA WŁAŚCIWOŚCI ORGANÓW DOT. INWESTYCJI GMINNYCH
 •  ZMIANY DOT. DZIAŁANIA ORGANÓW OPINIUJĄCYCH I UZGADNIAJĄCYCH W PROCESIE WYDAWANIA DECYZJI
 •  ZMIANY DOT. ZAŁĄCZANEJ DO WNIOSKU DOKUMENTACJI
 •  ZMIANY DOT. USTALANIA KRĘGU STRON POSTĘPOWANIA
 •  ZMIANY PROCEDURALNE DOT. M.IN. OBWIESZCZEŃ, NIEUREGULOWANEGO STANU PRAWNEGO, UMARZANIA I ZAWIESZANIA POSTĘPOWANIA, Z NACISKIEM   NA ODSTĘPSTWA OD ZASAD KPA
 •  ZMIANY DOT. KONTROLI NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ WYDANYCH DECYZJI
 •  ZMIANY DOT. PROWADZENIA INWESTYCJI BUDOWLANYCH (ZMIANY WPROWADZONE W USTAWIE PRAWO BUDOWLANE)
 •  ZMIANY W USTAWIE POŚ
 •  ZMIANY DOT. SOOS
 •  ZMIANY DOT. PROCEDURY TRANSGRANICZNEJ

4. . Procedura w sprawie wydawania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięć zawsze znacząco oddziałujących na środowisko po zmianach:

    a) gdy z wnioskiem złożono raport,

    b) gdy z wnioskiem złożono kartę informacyjną przedsięwzięcia.

5. Procedura w sprawie wydawania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięć potencjalnie znacząco oddziałujących na środowisko:

   a) gdy była przeprowadzana ocena oddziaływania na środowisko,

   b) bez OOS.

6. Przed jakimi decyzjami uzyskuje się decyzję środowiskową.

7. Kiedy decyzja środowiskowa nie jest wymagana- omówienie wyjątków. 

8. Karta informacyjna przedsięwzięcia po zmianach.

9. Raport po zmianach.

10. Udział organizacji ekologicznych w postępowaniu- kiedy art. 44 ustawy, kiedy art. 31 kpa.

11. Udział społeczeństwa w postępowaniu- jakie obowiązki ciążą na organie.

12. Zmiana decyzji środowiskowej- przesłanki, procedura.

13. Przeniesienie decyzji środowiskowej na inny podmiot- przesłanki, procedura.

14. Ocena oddziaływania na obszar NATURA2000 po zmianach.

15. Ponowna ocena oddziaływania na środowisko.

 

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl