Image layer

Image layer

Image layer

Czynności przedinwentaryzacyjne w 2019 r. – zagospodarowanie składników majątkowych zbędnych (przekazanie, sprzedaż), likwidacja zużytych i uszkodzonych, w tym stanowiących odpady elektroniczne i elek

Data szkolenia
14-10-2019
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 30.09 wynosi 387 PLN
Po 30.09 cena szkolenia wynosi 430 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Kierownicy oraz pracownicy pionu administracyjno – gospodarczego samorządowych jednostek (urzędów miast i gmin, starostw, jednostek oświaty, w tym szkoły, przedszkola, poradnie), pomocy społecznej, urzędów pracy, instytucji kultury, sportu, itp.) odpowiedzialni za problematykę gospodarowania oraz ewidencję inwentaryzacyjną wyposażenia);  członkowie komisji likwidacyjnych, ds. przeglądu i kasacji składników zbędnych, pracownicy prowadzący „biura rzeczy znalezionych„ pracownicy pionów finansowo – księgowych urzędów jst., zajmujący się księgową likwidacją środków trwałych i innych składników majątkowych, wyceną rynkową (godziwą), kontrolerzy oraz audytorzy

Cel i korzyści: Uregulowanie problematyki gospodarowania rzeczowymi składnikami we wszystkich jednostkach podległych. Opracowanie wewnętrznego zarządzenia regulującego kwestie, sprzedaży, likwidacji, darowizny, wg załączonego wzoru. Zapoznanie uczestników z obowiązującymi zasadami postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (likwidacja, utylizacja). Wskazanie na sposób uregulowania odpowiedzialności za wykorzystywane składniki majątkowe przez pracowników, za szkodę na mieniu i braki. Spełnienie standardu kontroli zarządczej z ochroną i gospodarowaniem zasobami jednostki. W jaki sposób ma pracować Komisja kasacyjna (likwidacyjna), jakie są granice odpowiedzialności członków komisji za kwalifikację sprzętu do kasacji. W jaki sposób następuje utylizacja zbędnego sprzętu, a kiedy i w jaki sposób dokonujemy darowizny lub sprzedaży.  Czy składniki możemy sprzedać pracownikom, radnym? Czy i jak likwidować składniki przyjęte jako depozyty przez biura rzecz znalezionych?

Prowadzący: prawnik, ekonomista, specjalista i praktyk z zakresu prawa samorządowego i finansów publicznych - audytu, kontroli zarządczej i wewnętrznej w jednostkach sektora finansów publicznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń także dla sektora bankowego oraz członków organów stanowiących i wykonawczych samorządu terytorialnego, współpracy z NGO, nadzoru właścicielskiego, kontroli zarządczej i ryzyka w jednostkach sektora samorządowego i administracji rządowej

Czas trwania: 9.30 – 14.30

Cena: Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad

Rabaty:

10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach-od ceny podstawowej.

Rabaty nie łączą się.

Program szkolenia:

1. Szczególne zasady gospodarowania rzeczowymi składnikami majątkowymi jednostek sektora finansów publicznych – posiadanie składników zdatnych i wykorzystywanych przez jednostkę.

2. Rodzaj i podstawy prawne odpowiedzialności pracowników za mienie powierzone i wykorzystywane przy wykonywaniu obowiązków służbowych – sposoby powierzania i rozliczania, w tym odpowiedzialność materialna.

3. Prawne zasady odpowiedzialność kierownika jednostki sektora finansów publicznych za gospodarowanie majątkiem jednostki.

4. Zasady przygotowania rzeczowych składników majątkowych oraz wartości niematerialnych i oprawnych do inwentaryzacji rocznej. 

5. Konieczność przeprowadzania okresowej (w tym przedinwentaryzacyjnej ) oceny stanu technicznego i przydatności składników majątkowych do  prowadzonej działalności statutowej jednostki, wyeliminowanie składników zbędnych, niewykorzystywanych przez jednostkę oraz zepsutych stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa dla użytkowników.

6. Szczególne zasady postępowania z rzeczami przyjętymi przez biuro rzeczy znalezionych ( powiaty ).

7. Komisja Kwalifikacyjna – powołanie, zasady działania, dokumentacja. 

8. Procedura kwalifikacji składników do zbędnych i zużytych - opinia rzeczoznawcy, czy zawsze konieczna?

9. Zasady ustalenia wartości składników majątkowych ( stopień zużycia, wartość godziwa ). Wartość zakupu, wartość księgowa, wartość rynkowa, wartość godziwa, wartość oferowana.

10. Sprzedaż zbędnych składników znacznej wartości- przetarg, zaproszenie do rokowań, sprzedaż w trybie ofertowym.

11. Darowizna między samorządowymi jednostkami ( wniosek , protokół zdawczo- odbiorczy, obieg dokumentów finansowo – księgowych ).

12. Likwidacja – sprzedaż na surowce wtórne ( bezpośrednio lub przez uprawniony podmiot ).

13. Szczególny tryb likwidacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego  oraz wyposażenia stanowiącego odpady   w oparciu o ustawę o odpadach.

14. Sposób ujmowania likwidacji, sprzedaży, darowizny w księgach rachunkowych i ewidencji.

15. Wzory wewnętrznych procedur.

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl