Image layer

Image layer

Image layer

Część oświatowa subwencji ogólnej a wprowadzanie 30.09.2019 roku danych do Zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej. Zadania, odpowiedzialność i praktyczne aspekty wprowadzania, weryfikacji i ko

Data szkolenia
12-09-2019
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 29.08 wynosi 377 PLN
Po 29.08 cena szkolenia wynosi 420 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Pracownicy urzędów gmin, starostw powiatowych, dyrektorzy i pracownicy  szkół,  ZEAS-ów, Centrów Usług Wspólnych oraz pracownicy, którzy wprowadzają i dokonują kontroli oraz weryfikacji danych i są odpowiedzialni za prawidłowe wprowadzanie danych w SIO

Cel i korzyści: Szkolenie jest prowadzone w części teoretycznej oraz w części praktycznej -warsztatowo. Część praktyczną szkolenia prowadzący realizuje pracując w czasie rzeczywistym (online) w aplikacji Zmodernizowanego SIO przedstawiając wprowadzanie i weryfikację danych. Część ta może być prowadzona stanowiskowo- tzn. każdy uczestnik pracuje na komputerze w aplikacji nowego SIO. Warunek – uczestnicy szkolenia powinni posiadać dostęp do swoich danych w nowym SIO (login, hasło, zakres upoważnień).

Oprócz technicznych aspektów funkcjonowania aplikacji, przekazane będą informacje dotyczące merytorycznych aspektów wprowadzania danych do SIO. Osoby wprowadzające dane do SIO przy przekazywaniu danych są zobowiązane stosować merytoryczne wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, tak aby dane wprowadzone do SIO były poprawne pod kątem naliczenia subwencji oświatowej dla samorządu. W przypadku błędnie wprowadzonych danych i zawyżenia subwencji samorząd musi zwrócić te środki, a w przypadku zaniżenia subwencji nie może wystąpić o jej zwiększenie z tytułu błędu w SIO.

Nabycie wiedzy w zakresie zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej (SIO2), który stał  się jedynym źródłem danych, jakie MEN będzie pozyskiwało ze szkół w celach statystycznych, ale co najważniejsze, do naliczania subwencji. Dane na 30 września 2019 r. posłużą do naliczenia subwencji na 2020 r. Prawidłowość wprowadzanych danych zagwarantuje prawidłowe pozyskanie subwencji, nieprawidłowe dane mogą stać się przyczyną zaniżenia subwencji, a zgodnie z obecnym stanem prawnym w takiej sytuacji JST nie przysługuje dodatkowe wyrównanie subwencji

Prowadzący: prawnik, doświadczony wykładowca i ekspert w problematyce instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,  w zakresie  prawa oświatowego oraz zarządzania edukacją, autor wielu  publikacji i trener szkoleń dedykowanych pracownikom administracji samorządowej oraz dyrektorom jednostek organizacyjnych

Czas trwania: 9.30 – 14.30

Cena: Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad

Rabaty:

10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach-od ceny podstawowej.

Rabaty nie łączą się.

Program szkolenia:

Część teoretyczna:

1. Uwarunkowania formalno-prawne.

2. Zakończenie funkcjonowania „starego” SIO.

3. Część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządów – podział i naliczanie.

4. Parametry liczbowe  a  naliczenie subwencji oświatowej.

5. Wagi i ich znaczenie w naliczeniu części oświatowej subwencji ogólnej.

6. Rodzaj oddziałów klasowych ( ogólnodostępne, integracyjne, specjalne, sportowe, mistrzostwa sportowego, zawodowe ) a naliczenie subwencji oświatowej.

7. Sześciolatki (realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego) a naliczenie subwencji oświatowej.

8. Parametry kadrowe ( poziom wykształcenia, stopień awansu zawodowego, staż pracy nauczycieli)  a  naliczenia subwencji oświatowej.

9. Procedura uzgadniania danych do naliczania subwencji oświatowej na 2020 rok według stanu na 30 września 2019r. oraz odpowiedzialność dyrektora szkoły i organu prowadzącego za poprawność danych przekazywanych do SIO2.

10. Kontrola zgodności wprowadzania danych do systemu informacji oświatowej (SIO1, SIO2) ze stanem faktycznym prowadzona przez organy kontroli skarbowej oraz NIK.

11. Obowiązek zwrotu nienależnie pobranej subwencji.

12. Brak możliwości skorygowania kwoty subwencji oświatowej naliczonej w wysokości niższej niż należna jako konsekwencja wprowadzenia niepełnych lub nieprawidłowych danych do zmodernizowanego systemu informacji oświatowej

13. Szczegółowa analiza zakresu danych wprowadzanych przez jednostki samorządu terytorialnego, jednostki obsługujące szkoły, przedszkola, szkoły, placówki oświatowe – wypełnianie poszczególnych modułów:

  • Podmiot,
  • Dane zbiorcze,
  • Uczeń,
  • Nauczyciel

14. Konsekwencje zaniechania wprowadzania lub wprowadzania do SIO2 danych niezgodnych z prawdą – kontrolny obowiązek jednostki samorządu terytorialnego

15. Omówienie procedury dostępu do bazy danych SIO2, z uwzględnieniem zadań dyrektorów szkół (placówek) oraz zakresu zadań organu rejestrującego szkołę w RSPO (jednostki samorządu terytorialnego)

16. Rozszerzona lista podmiotów upoważnionych do pozyskania danych z bazy danych SIO2.

17. Terminy przekazywania danych do bazy danych SIO.

 

Część praktyczna

1. Strefa dla zalogowanych (logowanie do strefy, informacje i materiały umieszczone w strefie).

2. Rejestracja szkoły w RSPO (dodawanie etapów edukacyjnych w szkole podstawowej).

3.  Wprowadzanie danych o uczniach i nauczycielach (zakres danych wprowadzanych).

4. Zasady rejestrowania uczniów i nauczycieli.

5. Uczeń z PESELEM, Uczeń bez  nr PESEL (cudzoziemiec).

6. Procedura ustalania stanu faktycznego dotyczącego niezweryfikowanego numeru PESEL.

7. Adres Zamieszkania ucznia.

8. Zakładanie oddziałów w systemie (oddziały podstawowe, oddziały podstawowe typu gimnazjum, oddziały podstawowe typu zasadniczej szkoły zawodowej, odziały podstawowe typu branżowej szkoły I stopnia.

9. Specyfika oddziału, Specyfiki dodatkowe, języki obce nauczane w oddziale, specyfika wielozawodowe oraz z nauczaniem języka mniejszości.

10. Specyfiki dodatkowe, język obcy, zawody, dyscypliny sportu.

11. Oddziały w przedszkolu (Oddział zero, Oddział poniżej zero)

12. Nauka ucznia, Obowiązek.

13. Rozpoczęcie nauki ucznia (grupowe rozpoczęcie nauki)

14. Przypisywanie uczniów do oddziałów (grupowe przypisywanie uczniów)

15. Kończenie przypisania do oddziału (grupowe kończenie przypisania do oddziału)

16. Promocja, brak promocji, uczniowie nie podlegający promocji, promocja śródroczna, opcja ukończył szkołę.

17. Rejestracja Orzeczeń i Opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju . Weryfikowanie opinii, orzeczenia w systemie.

18. Przypisanie dziecka do oddziału dodatkowego.

19. Egzaminy zewnętrzne w systemie, zgłaszanie uczniów do egzaminów.

20. Wprowadzenie informacji o realizacji obowiązku szkolnego, JST obowiązek nauki.

21. Pozostałe dane dziedzinowe (dane wprowadzane w szkole/przedszkolu).

22. Moduł nauczyciel- jakie dane o nauczycielu będą gromadzone w systemie?

23. Zasady dotyczące rejestracji umów nauczycieli – kiedy rejestrujemy dwie umowy o pracę, dodatek stażowy w dwóch szkołach?, nieobecność w pracy, wynagrodzenie, średnia etatowa.

24. Przypisywanie obowiązków nauczycielom.

25. Pozostałe dane.

26. Następny stopień awansu zawodowego.

27. Moduł nauczyciel : Rejestracja nauczyciela, Rejestracja umowy nauczyciela, Tygodniowy wymiar zajęć, przypisywanie obowiązków, Nieobecności, Awans zawodowy (szkoła, placówka, JST), staż pedagogiczny, staż ogólny lista umów

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl