Image layer

Image layer

Image layer

FORUM SKARBNIKÓW - I dzień : Zmiany w klasyfikacji budżetowej w 2019 roku

Data szkolenia
12-09-2019
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 28.08 wynosi - PLN
Po 28.08 cena szkolenia wynosi - PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Prowadzący: były Członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, były zastępca naczelnika Wydziału Kontroli RIO w Lublinie. Prowadząca wiele szkoleo w zakresie rachunkowości i finansów instytucji kultury, autorka wielu publikacji w tej dziedzinie. 

 • Koszt udziału dla członków Forum: składka kwartalna + dopłata 295 zł brutto.
 • Koszt udziału dla osób niezrzeszonych w Forum:    
  720 zł brutto – dwa dni z noclegiem,
  595 zł brutto – dwa dni bez noclegu,                                                                                                           
  395 zł brutto – jeden dzień.
 • Istnieje możliwość zarezerwowania pokoju jednoosobowego – dopłata 100 zł

Program:

1. Podstawy prawne i zasady klasyfikacji budżetowej.

2. Klasyfikacja dochodów i wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

3. Klasyfikacja dotacji z budżetu paostwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz paostwowych funduszy celowych przeznaczonych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadao publicznych.

4. Powiązanie dochodu lub wydatku ze środkami pomocowymi z Unii Europejskiej lub inną pomocą zagraniczną niepodlegającą zwrotowi w ujęciu klasyfikacyjnym.

5. Zmiany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadzone w latach 2014- 2019.

6. Wybrane interpretacje urzędowe dot. zasad klasyfikowani.

7. Planowanie finansowe jednostki budżetowej – zastosowanie właściwej klasyfikacji budżetowej – możliwości zmian.

8. Przykłady stosowania klasyfikacji budżetowej, w tym m.in.

 •  zakup - towar czy usługa a kwestia opisu czynności w treści faktury,
 •  zakup dokumentowany  fakturą wielopozycyjną - zakup usługi czy tez usługi i towaru, np. zlecenie naprawy kserokopiarki – na fakturze kontrahent wyodrębnił usługę, materiał i koszty dojazdu,
 •  zakup usługi - efekt materialny - towar czy usługa, np. zlecenie wykonania mebli biurowych, pieczęci czy druków z logo jednostki,
 • usługi wykonywane przez osoby fizyczne w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz poza nią – umowy  zlecenia i o dzieło,
 •  partycypacja w kosztach czy zakup usługi, np. faktura za utrzymanie obiektu, 

Zmiany w klasyfikacji budżetowej w 2019 roku, cd.

1. Zasady stosowania rozdziałów - zakres merytoryczny rozdziału klasyfikacji budżetowej.

2. Zmiana zasad funkcjonowania  już istniejących rozdziałów klasyfikacji budżetowej – nowe opisy.

3. Zasady ujmowania: 

 •  wpływów w paragrafie 097 w związku z wprowadzeniem paragrafu 094,
 •  wpływów z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – wprowadzenie paragrafu 066 w związku z paragrafem 094– przykłady ,

4. Stosowanie paragrafu 068 w związku z paragrafem 094– przykłady.

5. Stosowanie paragrafu 069 w związku z paragrafem 066,067, 068 oraz 094– przykłady.

6. Stosowania paragrafu 097 w związku z paragrafem 069 – przykłady.

7. Zmiany klasyfikacji paragrafów w układzie rozdziałów klasyfikacji budżetowej – przykłady .

8. Powiązanie paragrafów z odpowiednimi rozdziałami klasyfikacji budżetowej – przykłady.

9. Klasyfikacja budżetowa w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów – przykłady.

10. Klasyfikacja budżetowa w rozporządzeniu w sprawie sprawozdawczości budżetowej – paragraf 098 oraz 097 w związku z realizacją dochodów związanych z realizacją zadao  zleconych.

11. Odpowiedzialnośd za wskazanie klasyfikacji dochodów i wydatków – główny księgowy czy pracownik merytoryczny.

12. Odpowiedzi na zapytania

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl