Image layer

Image layer

Image layer

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem na podstawie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Data szkolenia
14-10-2019
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 30.09 wynosi 397 PLN
Po 30.09 cena szkolenia wynosi 440 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Pracownicy wydziałów gospodarki lokalowej urzędów gmin zajmujący się zasobem mieszkaniowym, pracownicy zakładów gospodarki mieszkaniowej, spółdzielni mieszkaniowych, TBS-ów, zarządców nieruchomości.

Cel i korzyści: Omówienie NOWELIZACJI do w/w ustawy :

 • z dnia  22. 03. 2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw
 • i z dnia 13.06.2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw

Prowadzący: Prawnik ze specjalizacją gospodarka mieszkaniowa, uczestnik prac legislacyjnych w Sejmie RP, wieloletni pracownik departamentu mieszkalnictwa Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie. Doświadczony szkoleniowiec, praktyk w zakresie zarządzania lokalami mieszkalnymi i pomieszczeniami tymczasowymi.

Czas trwania: 9.30 – 14.30

Cena: Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad

Rabaty:

10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach-od ceny podstawowej.

Rabaty nie łączą się.

Program szkolenia:

1. Zawarcie umowy najmu lub podnajmu lokalu, najmu socjalnego lokalu oraz umowy najmu na pomieszczenie tymczasowe.

 • wymogi przy ubieganiu się o taki lokal lub pomieszczenie (wyjaśnienie m.in. pojęcia „zamieszkiwanie” stosowanego np. przy: ubieganiu się o  najem lokalu mieszkalnego, wypowiedzeniu umów najmu z tytułu niezamieszkiwania czy też przy wstąpieniu w najem po śmierci najemcy),

2. Pozbawienie lokatora tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego lub pomieszczenia tymczasowego przez właściciela:

 • wypowiadanie umów najmu w tym. omówienie ostatnich zmian dot. m.in.   nadmetrażu i miejscowości pobliskiej,
 • negocjacje w zakresie  rozwiązania stosunku prawnego,
 • powództwo o rozwiązanie stosunku prawnego i nakazanie przez sąd opróżnienia lokalu.

3. Najem socjalny lokalu lub pomieszczenia tymczasowego na podstawie prawomocnego wyroku sądowego w tym:

 • skuteczność oferty zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu lub pomieszczenia tymczasowego powodująca wygaśnięcie  obowiązku dostarczenia takiego lokalu lub pomieszczenia jak również płacenia odszkodowania,
 • nowe zasady dotyczące wskazania pomieszczenia  tymczasowego przez gminę.

4. Obowiązek osób zajmujących lokal mieszkalny lub pomieszczenie tymczasowe bez tytułu prawnego do uiszczania odszkodowania:

 • w sytuacji nie posiadania prawomocnego wyroku sądowego orzekającego opróżnienie lokalu lub pomieszczenia tymczasowego,
 • w sytuacji, jeżeli sąd orzekł o wstrzymaniu wykonania opróżnienia lokalu do czasu dostarczenia lokalu zamiennego lub lokalu na zasadach  najmu socjalnego lokalu,
 • w sytuacji uprawnień do pomieszczenia tymczasowego.

5. Obowiązek odszkodowawczy  gminy względem właściciela z tytułu niedostarczenia lokalu mieszkalnego osobom  uprawnionym do najmu socjalnego lokalu lub lokalu zamiennego oraz przysługującego im pomieszczenia tymczasowego.

6. Opłaty zależne i niezależne od właściciela.

 • uchwały rady gmin w sprawie obniżek czynszu,
 • wypowiedzenie wysokości czynszu w związku z jego podwyżką,
 • wartość odtworzeniowa lokalu (wyliczenie),
 • weryfikacja dochodów  a podwyżka czynszu.

7. Uchwały rad gmin – zmiany dokonane nowelizacją.

8. Omówienie spraw związanych z:

 • kaucją ( m.in. sposób rozliczania w zależności od okresu w jakim została ona wpłacona),
 • ulepszeniami,
 • lokalami zamiennymi: na czas koniecznej naprawy, w związku z koniecznością rozbiórki czy remontu budynku, z tytułu  nadmetrażu czy planowanej sprzedaży (w tym: interpretacja definicji). Omówienie  zmian w tym zakresie dokonanych nowelizacją z dnia 13 czerwca 2019 r.,
 • przedawnienie roszczeń.

9. Omówienie spraw dotyczących  najmu  lokali na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, m.in.

 • wypowiedzenie  lub rozwiązanie umowy najmu przez najemcę,
 • prawa i obowiązki stron w razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu  – sytuacja prawna m.in. najemców/,
 • wejście w najem po śmierci najemcy, przy uwzględnieniu zmian dokonanych ustawą z dnia 13.06. 2019 r.,
 • prawa małżonków i rozwiedzionych małżonków (w tym: nabyte uprawnienia na podstawie przepisów Kodeksu zobowiązań o najmie lokali, wydanych na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 27 X 1933 roku, ustawy Prawo lokalowe z 1959 r i 1974r. oraz ustawy z 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych),
 • odpowiedzialność za zapłatę czynszu i innych opłat,
 • inne sprawy: np. korespondencja.

10. Omówienie spraw uregulowanych przepisami Kodeksu postępowania cywilnego oraz przepisami wykonawczymi, w tym :

 • tryb postepowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia, m.in. sprawy związane z wnioskiem komornika o wskazanie tymczasowego pomieszczenia lub noclegowni, sprawa dot. orzeczeń sądowych zapadłych przed 16 listopada 2011 r., w których brak wskazania przyczyn eksmisji, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów oraz po tej dacie,  usunięcie ruchomości itp., 
 • problematyka związana z żądaniem przez powoda ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego.

11. Orzecznictwo sądowe.

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl