Image layer

Image layer

Image layer

Jak udzielać zamówień publicznych na roboty budowlane?

Data szkolenia
14-10-2019
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 30.09 wynosi 377 PLN
Po 30.09 cena szkolenia wynosi 420 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Szkolenie skierowane jest do osób, które wykonują czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem postępowań na roboty budowlane, w szczególności pracowników działów zamówień publicznych, działów inwestycji i remontów i komisji przetargowych. Problematyka szkolenia obejmuje najważniejsze zagadnienia dotyczące udzielania zamówień na roboty budowlane, w tym zagadnienia dotyczące specyfiki dokumentacji w zamówieniach na roboty budowlane i umowy o roboty budowlane.

Cel i korzyści: Pogłębienie wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane.

Po szkoleniu uczestnicy szkolenia otrzymają:

 • wzór SIWZ na roboty budowlane z przykładową umową o roboty budowlane i wszystkimi załącznikami;
 • e-booka „Specyfika formy wynagrodzenia ryczałtowego w zamówieniach publicznych” z bogatym orzecznictwem (najnowszy stan prawny).

Prowadzący: posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zamówieniach publicznych. Autor cenionych komentarzy do ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz kilkuset publikacji z dziedziny prawa zamówień publicznych w czasopismach branżowych. Właściciel i ekspert wiodący w kancelarii specjalizującej się w doradztwie prawnym z zakresu stosowania przepisów o zamówieniach publicznych oraz współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego. Wieloletni ekspert zewnętrzny w zakresie kontroli i oceny dokumentacji postępowań o udzielanie zamówień publicznych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych i doświadczonych wykładowców problematyki zamówień publicznych w Polsce. Prelegent na konferencjach, zjazdach i seminariach eksperckich. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych. Specjalizuje się również w doradztwie w przypadku kontroli zamówień publicznych wykonywanych m. in. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Najwyższą Izbę Kontroli, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, urzędy kontroli skarbowej, regionalne izby obrachunkowe, instytucje wdrażające. Reprezentuje także obwinionych w postępowaniu wyjaśniającym prowadzonym przez rzecznika dyscypliny finansów publicznych, postępowaniu przed komisją orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz postępowaniu odwoławczym przed Główną Komisją Orzekającą. Jest również redaktorem naczelnym portalu wPrzetargach.pl. Od 2010 r. stale jest biegłym sądowym w dziedzinie zamówień publicznych.

Czas trwania: 9.30 – 14.30

Cena: Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad

Rabaty:

10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach-od ceny podstawowej.

Rabaty nie łączą się.

Program szkolenia:

1. Pojęcie obiektu budowlanego i robót budowlanych w prawie budowlanym i prawie zamówień publicznych.

2. Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych.

 • znaczenie projektu budowlanego;
 • znaczenie przedmiaru robot budowlanych;
 • znaczenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych;
 • określenie w opisie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeks pracy,

3. Ustalanie wartości zamówienia na roboty budowlane.

 • ustalanie wartości robót budowlanych w ramach jednego zamierzenia budowlanego; 
 • wartość robót budowlanych wykonywanych w jednym budynku;
 • roboty budowlane wykonywane w różnych budynkach niepołączonych funkcjonalnie;
 • roboty budowlane wykonywane w różnych budynkach stanowiących całość funkcjonalną;
 • remonty i przebudowy dróg i ulic;
 • ustalanie wartości zamówienia na roboty budowlane tego samego rodzaju na różnych obiektach;
 • udzielanie zamówień na roboty budowlane na podstawie art. 6a Pzp.

4. Określenie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane.

 • warunek posiadania zdolności technicznej i zawodowej;
 • omówienie wykazu wykonanych robót budowlanych;
 • omówienie wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca;
 • omówienie wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu robot budowlanych (dysponowanie kierownikiem budowy i kierownikami robót), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania robót budowlanych, także zakresu wykonywanych przez nie czynności;
 • warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej;
 • polisa potwierdzająca ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wykonawcy i zasady określania sumy gwarancyjnej ubezpieczenia;
 • informacja banku o posiadanych środkach finansowych lub zdolności kredytowej.

5. Postępowanie zamawiającego i wykonawcy, gdy zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu trzeciego, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia.

6. Żądanie wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców w świetle orzecznictwa KIO.

7. Jakie kryteria oceny ofert najlepiej stosować w zamówieniach na roboty budowlane.

8. Badanie ofert w sytuacji wynagrodzenia ryczałtowego i kosztorysowego.

9. Jak udzielać zamówień uzupełniających na roboty budowlane.

10. Specyfika umowy o roboty budowlane oraz dokonywania zmian w umowie.

 • umowa o roboty budowlane w przepisach o zamówieniach publicznych;
 • określenie terminu rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych;
 • odpowiedzialność za szkody na terenie budowy;
 • umowy z podwykonawcami;
 • odpowiedzialność inwestora za zobowiązania wykonawcy w stosunku do podwykonawców robót budowlanych; 
 • wynagrodzenie ryczałtowe a wynagrodzenie kosztorysowe;
 • odbiory częściowe i odbiór końcowy;
 • odbiór jednostronny wykonanych robót;
 • protokoły odbioru;
 • warianty określania kar umownych;
 • jak formułować zmiany w umowie o roboty budowlane na podstawie na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp;
 • jak dokonywać zmian dotyczących realizacji dodatkowych robót budowlanych i realizacji robót dodatkowych;
 • różnica pomiędzy robotami dodatkowymi a dodatkowymi robotami; 
 • postanowienia dotyczące kierownika budowy, kierowników robót i inspektora nadzoru inwestorskiego.

11. Postępowanie zamawiającego i wykonawcy w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy w trakcie realizacji robot budowlanych.

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl