Image layer

Image layer

Image layer

Postępowanie administracyjne w gospodarce nieruchomościami

Data szkolenia
11-10-2019
Miejsce szkolenia
Toruń, Hotel w centrum miasta, w odległości ok. 300 m od dworca PKP
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 19.09 wynosi 397 PLN
Po 19.09 cena szkolenia wynosi 440 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Kierownicy i pracownicy urzędów miast, gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich oraz wojewódzkich, zajmujący się gospodarką nieruchomościami. W szczególności osoby prowadzące postępowania administracyjne z zakresu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, podziałów, opłat adiacenckich, wywłaszczeń, odszkodowań i zwrotów 

Cel i korzyści: Poznanie i usystematyzowanie procedur administracyjnych prowadzonych w gospodarce nieruchomościami, ze szczególnym uwzględnieniem roli postępowania wyjaśniającego i dowodów w sprawie. Uczestnik szkolenia dowie się kiedy w gospodarce nieruchomościami wydajemy decyzję administracyjną i jakie dokumenty (dowody) są przy tym niezbędne 

Prowadzący: Pracownik administracji rządowej i samorządowej od ponad 20 lat. Od kilkunastu lat zajmuje kierownicze stanowiska w gospodarce nieruchomościami. Rzeczoznawca majątkowy. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego i Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie. Prowadzi kursy, szkolenia i warsztaty z zakresu gospodarki nieruchomościami publicznymi, przetargów, odszkodowań, weryfikacji operatów szacunkowych  i obrotu nieruchomościami rolnymi..

Czas trwania: 9.30 – 14.30

Cena: Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad

Rabaty:

10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach-od ceny podstawowej.

Rabaty nie łączą się.

Program szkolenia:

1. Przedmiot postępowania: trwały zarząd, użytkowanie wieczyste (a jednak), podziały, opłaty adiacenckie, wywłaszczenia, odszkodowania, zwroty. 

2. Właściwy organ. Organ wyższego stopnia. 

3. Wszczęcie bądź odmowa wszczęcia postępowania. Ustalenie stron. Zawiadomienie.  

4. Terminy, doręczenia, ponaglenia, bezczynność i przewlekłość. Informacja o przedłużeniu. 

5. Postępowanie wyjaśniające i dowody w sprawie: dokumenty, operaty szacunkowe, opracowania geodezyjne, oględziny, rozprawy, zeznania świadków, protokoły, adnotacje. 

6. Zasady czynnego udziału stron w postępowaniu. Udostępnianie akt.  

7. Ugody administracyjne. 

8. Postanowienia. 

9. Decyzja jako odzwierciedlenie zebranego materiału dowodowego. Elementy decyzji. Uzasadnienie  faktyczne i prawne.  

10. Zażalenia, odwołania, skargi. Co może organ odwoławczy?

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl