Image layer

Image layer

Image layer

Od wydania zezwolenia na sprzedaż alkoholu do kontroli jego realizacji - praktyczne wdrażanie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - szkolenie dla początkujący

Data szkolenia
13-12-2019
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 29.11 wynosi 387 PLN
Po 29.11 cena szkolenia wynosi 420 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Osoby zajmujące się zezwoleniami na sprzedaż alkoholu w urzędach miast i gmin, zarówno od niedawna jak i te z dużym doświadczeniem, członkowie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, strażnicy miejscy, pełnomocnicy ds. profilaktyki, radni.

Cel: Celem szkolenia jest uporządkowanie i wzbogacenie wiedzy dotyczącej wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu, kontroli ich realizacji, a także ich zmieniania, wygaszania i cofania. Odpowiemy, między innymi, także na pytanie „Jak przygotować przedsiębiorcę do prawidłowego złożenia oświadczenia i wniesienia opłat  do 31 stycznia  2020 roku?” i wiele innych.

Korzyści:

Uczestnicy szkolenia uzyskają szeroki pakiet informacji dotyczących realizacji w praktyce najnowszych przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ze szczególnym uwzględnieniem terminowego egzekwowania opłat za korzystanie z zezwoleń, założeń zarządu sukcesyjnego i jego wpływu na funkcjonowanie zezwoleń, pełnej procedury wydawania, wygaszania, cofania zezwoleń oraz kontroli oświadczeń o wartości sprzedaży alkoholu, a wszystko to na bazie obowiązujących przepisów prawa, aktualnego orzecznictwa sądowego i szerokiej praktyki wraz ze wzorami koniecznych dokumentów.

Prowadzący: prawnik, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego, przewodnicząca składów orzekających organu II instancji, doświadczony praktyk i wykładowca, stały współpracownik w Fundacjach Rozwoju Demokracji Lokalnej w Polsce oraz innych ośrodkach szkoleniowych. Od 1998 r. prowadzi szkolenia w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla urzędników, członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz radnych. Na zlecenie samorządów prowadziła wielokrotnie szkolenia pełnych składów gminnych komisji, radnych oraz przedsiębiorców i sprzedawców napojów alkoholowych w zakresie ich działalności (szkolenia zamknięte). W poprzednich latach wykładowca akademicki, prowadząca zajęcia na studiach podyplomowych.

Czas trwania: 9.30-14.30

Cena: Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Rabaty:      

10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach – od ceny podstawowej.

Rabaty nie łączą się.

Program szkolenia:

1. Polityka informacyjna organu w stosunku do przedsiębiorców w aspekcie  terminów  wnoszenia oświadczenia i opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2020 roku:

 • jak spowodować dołączenie przez przedsiębiorcę do oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych  raportu z kasy  fiskalnej o wysokości obrotów rocznych napojów alkoholowych ?

2. Złożenie  oświadczenia– jego prawidłowa treść i  termin złożenia,

 • jak poprawnie obliczyć wartość sprzedaży  alkoholu w roku poprzednim – omówienie dokumentów,
 • piwa bezalkoholowe i zezwolenia jednorazowe - czy wliczać wartość ich sprzedaży do  oświadczenia,
 • czy jest możliwa korekta  oświadczenia  o wartości sprzedaży alkoholu za 2019 rok?
 • kara za złożenie  fałszywego oświadczenia – ocena fałszywości danych.

3. Zasady wnoszenia opłat za korzystanie z zezwolenia   na sprzedaż  alkoholu :

 • co zrobić z zezwoleniem, którego termin upływa  31 grudnia 2019 roku,  
 • kiedy opłata musi wpłynąć do gminy - obowiązki organu zezwalającego, 
 • jak wnosić opłatę w ratach?
 • dodatkowy 30-dniowy  termin do wniesienia opłat – konsekwencje prawne i finansowe  dla przedsiębiorcy,
 • rezygnacja z zezwolenia w trakcie 30 dniowego terminu – jak prawidłowo obliczyć opłatę.
 • brak  opłaty raty  w  terminie - kiedy i jak  naliczyć zaległą opłatę,  
 • rezygnacja z zezwolenia z powodu likwidacji punktu sprzedaży alkoholu-  jak wówczas prawidłowo ustalić należną opłatę.
 • opłata wniesiona w niepełnej wysokości –  do których zezwoleń  doliczyć  30% opłaty,

4. Procedura stwierdzenia wygaśnięcia  zezwolenia  krok po kroku :

 • wszczęcie postępowania – forma,
 • czynności organu  w trakcie  postępowania,
 • z jaką datą stwierdzamy  wygaśnięcie zezwolenia,
 • prawidłowe ustalenie okresu karencji,
 • sposoby naliczenia  zaległych należności,
 • jak skutecznie i zgodnie z prawem wyegzekwować zaległe opłaty po wygaszeniu  zezwolenia,
 • działanie organu przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego,

5. Wpływ przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej na funkcjonowanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

 • zmiany w terminach wygaszania zezwoleń,
 • procedura uzyskania decyzji o przeniesieniu  decyzji związanej z przedsiębiorstwem,
 • zarząd sukcesyjny w spółce cywilnej a stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia,
 • prawa i obowiązki właścicieli przedsiębiorstwa „w spadku”. 

6. Wydawanie zezwoleń jednorazowych i kateringowych w aktualnym  stanie prawnym:

 • ustalenie organu właściwego, termin ważności, zasięg terytorialny zezwolenia,
 • festyny a imprezy masowe,
 • zasady spożywania alkoholu na  terenie festynu,

7. Jak prawidłowo stosować przepisy Kpa w postępowaniach  dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

 • jak oceniać i co przyjmować  jako tytuł prawny do lokalu,
 • decyzja o zatwierdzeniu zakładu a zaświadczenie Sanepidu, 
 • ocena treści wniosku o wydanie zezwolenia, ustalenie daty wszczęcia postępowania,
 • czy wydawać przedsiębiorcy potwierdzenie przyjęcia wniosku?
 • zasady poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów – co z  opłatą skarbową?
 • kiedy wzywamy  do uzupełnienia braków formalnych wniosku,
 • obligatoryjne wskazanie niespełnionych przez przedsiębiorcę przesłanek do wydania decyzji zgodnej z jego żądaniem – jak poprawnie stosować art.79a kpa,
 • procedura przekazywania sprawy do organu opiniującego,
 • jak prawidłowo określić  termin ważności zezwolenia,
 • istota wniesienia opłaty przed  wydaniem zezwolenia w aspekcie praktycznym i prawnym, 
 • procedura wnoszenia i rozpoznawania ponaglenia;

8. Zrzeczenie się  przez przedsiębiorcę prawa do wniesienia odwołania :

 • termin i forma zrzeczenia się,
 • stosowanie instytucji „zrzeczenia się” do postanowień,
 • skutki zrzeczenia się dla wprowadzenia danych do ewidencji działalności   gospodarczej.
 • wykonalność a ostateczność decyzji.

9. Instytucja  zmiany zezwolenia :

 • prawidłowy tryb i forma prawna, pouczenia,
 • zmiany zgłaszane przez przedsiębiorców – kiedy powodują  konieczność zmiany  zezwolenia?
 • kiedy potrzebna jest zgoda strony, jakie przepisy zastosować,
 • dekomunizacja  nazw ulic, zmiany  numeracji nieruchomości,zmiany nazwy  firmy, nazwiska,
 • czy wpisywać adres magazynu dystrybucyjnego do treści zezwolenia,

10. Cofnięcie zezwolenia  w placówce handlowej lub gastronomicznej:

 • kategorie zakazów ustawowych,
 • spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych a możliwość cofnięcia zezwolenia,
 • reakcja organu zezwalającego na sygnały mieszkańców o naruszeniach przepisów ustawy –zastosowanie prawidłowego trybu ustawowego, 
 • naruszanie zakazu reklamy alkoholu w punktach sprzedaży alkoholu - postępowanie organu.
 • prawidłowy tryb  i postępowanie dowodowe przed organem zezwalającym,

11. Omówienie  zasad i zakresu  prowadzenia  kontroli  punktów sprzedaży  alkoholu  i wskazanie organów uprawnionych do takiej  kontroli.

 • jak sporządzić  analizę prawdopodobieństwa  naruszenia prawa,
 • ustalenie składu zespołu kontrolnego i jego uprawnienia  -  możliwości odstąpienia  od obowiązku  zawiadomienia  o kontroli,
 • tryb  zawiadomienia   o terminie kontroli i sposób jej prawidłowego przeprowadzenia,
 • dokumenty   zespołu kontrolnego  upoważniające do przeprowadzenia kontroli,
 • miejsce  kontroli – urząd czy siedziba przedsiębiorcy ?
 • okazanie książki kontroli, zakaz ponownej  kontroli,
 • metody i zakres badania dokumentów finansowych – kontrola oświadczeń o wartości sprzedaży alkoholu- rodzaje żądanych  dokumentów, forma   ich przekazywania zespołowi kontrolnemu,
 • najnowsze orzecznictwo w sprawie cofnięcia zezwolenia  z powodu fałszywych danych w oświadczeniu i jego wpływ na  kontrole oświadczeń.

12. Ostatnia nowelizacja ustawy  i  jej konsekwencje dla  organu zezwalającego:

 • nowe kryteria wydawania zezwoleń  w postępowaniach łącznych - kto przeprowadza oględziny,
 • możliwość uchwalenia  ograniczenia godzin sprzedaży – jak z niej skorzystać, wpływ na funkcjonowanie zezwoleń,
 • zakaz spożywania napojów alkoholowych  w miejscu publicznym i jego znaczenie dla zezwoleń będących w obrocie  prawnym,
 • jak funkcjonują w praktyce  odstępstwa od zakazu spożywania alkoholu.

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl