Image layer

Image layer

Image layer

Zagospodarowanie wód opadowych w świetle przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Ustalanie opłat za zmniejszenie retencji terenowej

Data szkolenia
04-12-2019
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 20.11 wynosi 387 PLN
Po 20.11 cena szkolenia wynosi 420 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Pracownicy urzędów gminnych i starostw powiatowych odpowiadający za stosunki wodne, pracownicy Zarządów Zlewni Wód Polskich, przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych.

Cel/korzyści: Wdrożenie prawidłowego stosowania przepisów regulujących zagadnienie odprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz ustalanie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.           

Prowadzący: Etatowy członek SKO w Krakowie, doświadczony trener i wykładowca specjalizujący się w tematyce takiej jak: ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, rozgraniczanie nieruchomości, regulacja stanu prawnego nieruchomości, prawo wodne

Czas trwania: 9.30-14.30

Cena: Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,  serwis kawowy i obiad.

Rabaty:

10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach-od ceny podstawowej.

Rabaty nie łączą się.

Program:

1. Ogólne omówienie problematyki zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w nowym stanie prawnym, wprowadzonym:

 • ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (data wejścia w życie: styczeń 2018 r.);
 • nowelizacjami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (data wejścia w życie styczeń 2018 r., grudzień 2017 r.).

2. Nowe pojęcia ustawowe:

 • znowelizowana definicja ścieków. Konsekwencje wyłączenia wód opadowych i roztopowych z definicji ścieków w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i innych aktach prawnych.

3. Korzystanie z wód – rodzaje i zasady korzystania z wód:

 • wykonywanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej – jako nowy rodzaj szczególnego korzystania z wód (art. 269 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne).

4. Usługi wodne.  Na czym polega świadczenie usług wodnych. Katalog usług wodnych:

 • usługa wodna obejmująca odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych - wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast.

5. Opłaty za usługi wodne. Procedura ustalania:

  a) informacja o wysokości opłaty:

 • forma i konieczne elementy treści informacji.
 • oświadczenia zobowiązanych do ponoszenia opłaty (art. 552 ustawy Prawo wodne po nowelizacji). Czy są wystarczającą podstawą dla organu? Ocena ważności oświadczeń w kontekście obowiązku organu administracji publicznej do wszechstronnego rozpatrzenia dowodów (art. 80 k.p.a.).
 • wymogi prawidłowego doręczenia informacji – zakres zastosowania przepisów k.p.a.
 • reklamacja wysokości opłaty za usługi wodne. Przypadki, kiedy reklamacja przysługuje  i dopuszczalna częstotliwość jej składania.
 • procedura rozpatrzenia reklamacji.
 • forma i skutki uznania reklamacji.
 • decyzja o nieuznaniu reklamacji. Sposób zaskarżenia decyzji i jego wpływ na jej wykonalność.

  b) Decyzja o wysokości opłaty. Kiedy wydawana?

 • treść decyzji o wysokości opłaty.
 • postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o wysokości opłaty.
 • wszczęcie postępowania, termin do wydania decyzji, uprawnienia zobowiązanego do poniesienia opłaty jako strony postępowania.
 • wykonalność decyzji i sposób jej zaskarżenia.
 • termin i sposób uiszczenia opłaty przez zobowiązanego.

  c) Zastosowanie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa w zakresie ponoszenia opłat za usługi wodne. Ulgi w uiszczaniu opłat i procedura ich udzielania.

  d) Przymusowe ściągnięcie opłat za usługi wodne. Zastosowanie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

6. Opłata za odprowadzanie do wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast.

  a) Pojęcia: kanalizacji deszczowej, kanalizacji zbiorczej.

  b) Podmioty ponoszące opłatę. Osoby fizyczne? Gminy? Przedsiębiorstwa wod. – kan.?

  c) Wysokość opłaty. Sposób ustalania i obliczania.

 • różnice w zakresie składowych i sposobu obliczania opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych  w ramach systemów kanalizacyjnych na terenach miast i wsi.

  d) Procedura administracyjna ustalania wysokości opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych. Obowiązki organów Wód Polskich.

  e) Rozliczenie kosztów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z podmiotami prywatnymi korzystającymi z  publicznej kanalizacji deszczowej. Zakres zastosowania przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej.

7. Opłata z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych
w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

  a) Podmioty ponoszące opłatę

  b) Wyłączenia z obowiązku ponoszenia opłaty

  c) Pojęcia: nieruchomości, obszaru, systemów kanalizacji otwartej/zamkniętej – koniecznych dla ustalenia przesłanek naliczenia opłaty.

  d) Wysokość opłaty. Sposób ustalania i obliczania  wysokości opłaty.

  e) Procedura ustalania wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

 • obowiązki wójta/burmistrza/prezydenta miasta jako organu właściwego.
 • zakres zastosowania przepisów k.p.a. dla ustalenia opłaty retencyjnej – odrębności w stosunku do sposobu postępowania organów Wód Polskich dla ustalania innych opłat za usługi wodne.
 • obowiązki wójta/ burmistrza/ prezydenta miasta w zakresie wyjaśnienia stanu faktycznego. O co i w jaki trybie można wzywać podmioty zobowiązane do poniesienia opłaty?

8. Niewłaściwe odprowadzanie wód opadowych i roztopowych a naruszenie stosunków wodnych w świetle przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane oraz art. 234 ust. 3 i innych ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl