Image layer

Image layer

Image layer

40 euro, 70 euro oraz 100 euro – nowe odsetki, zmiana naliczania odsetek, nowe obowiązki w naliczaniu odsetek, nowe ulgi w ustawie O finansach publicznych i inne zmiany – praktyczne warsztaty

Data szkolenia
10-12-2019
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 26.11 wynosi 397 PLN
Po 26.11 cena szkolenia wynosi 430 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Główni księgowi oraz pozostali pracownicy pionu finansowo-księgowego odpowiedzialni za prowadzenie rozliczeń podatku VAT na poziomie jednostki budżetowej w powiązaniu z działaniem organu finansowego.

Cel/korzyści: Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. O zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (zmiana ustawy O finansach publicznych) oraz Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw to dwa akty prawne, które wprowadzają wiele nowości oraz zmieniają już obwiązujące zasady rozliczeń należności i zobowiązań każdej jednostki sektora finansów publicznych, co ma przełożenie w szczególności na:

  • sprawozdania Rb27 i Rb28, w tym także Rb27zz;
  • ewidencję księgową;
  • procedury windykacji należności;
  • stosowanie ulg.

Celem szkolenia jest prezentacja zagadnień związanych z stosowaniem i rozliczaniem odsetek, zryczałtowanej kwoty rekompensaty, kosztów postępowania, ulg w finansach publicznych i innych obowiązków wynikających ze zmian wprowadzanych ustawami wskazanymi powyżej.

WAŻNE! W celu poprawnego rozliczenia roku 2019 oraz roku 2020 należy dodatkowo zwrócić uwagę na przepisy przejściowe.

Prowadzący: specjalista w zakresie finansów publicznych, były pracownik RIO w Katowicach, doradca wielu jst oraz wykładowca współpracujący z FRDL. Posiadacz własnej firmy doradczo-szkoleniowej z zakresu prawa i finansów publicznych

Czas trwania: 9.00-14.00

Cena: Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,  serwis kawowy i obiad.

Rabaty:

10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach-od ceny podstawowej.

Rabaty nie łączą się.

Program:

1. Wprowadzenie pojęcia „świadczenie pieniężne” – ustalenie wymagalności świadczenia pieniężnego, ustalenie kursu dla zryczałtowanej kwoty rekompensaty.

2. Zróżnicowanie odsetek za opóźnienie w zależności od typu dłużnika – typ dłużnika a stawka odsetek.

3. Wprowadzenie zmian co do wysokości zryczałtowanej kwoty rekompensaty:

  • 40 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych;
  • 70 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa niż 50 000 złotych;
  • 100 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych;
  • w tym zagadnie MPP – ( potrącenie z art. 498 Kodeksu cywilnego).

4. Wprowadzenie możliwości stosowania specjalnej ulgi w formie odstąpienia od dochodzenia zryczałtowanej kwoty rekompensaty – budżet państwa oraz j.s.t - odpowiednia uchwała
w przypadku j.s.t. – forma odstąpienia przykłady i pułapki.

5. Zasady związane z dniem doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi (na przykład faktury ustrukturyzowane platforma „PEF”) – przykłady.

6. Zasada, że w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie dnia doręczenia faktury lub rachunku potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi albo gdy faktura lub rachunek zostały doręczone przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi, termin zapłaty, o którym mowa w art.8 ust. 2 albo art. 13 ust. 2 pkt 3 lub 4, jest liczony od dnia otrzymania przez dłużnika towaru lub usługi - przykłady.

7. Obowiązek składania drugiej stronie transakcji handlowej oświadczenia o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy – nowy obowiązek.

8. Roszczenie o kwotę zryczałtowanej rekompensaty nie może być zbyte – konsekwencje;

9. Postanowienia umowy wyłączające lub ograniczające uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika – zakaz ich stosowania.

10. Ustalenie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 10, które stały się wymagalne po dniu 1 stycznia 2020 r., stosuje się przepis art. 4 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 10, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą – wymagalność odsetek a termin zapłaty świadczenia pieniężnego.

11. Ustalenie kwoty rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 10, która stała się wymagalna po dniu 1 stycznia 2020 r., stosuje się przepisy art. 10 ust. 1 i 1a ustawy zmienianej w art. 10, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

12. Transakcje handlowe w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 10, zawieranych w wyniku przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie ustawy 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, wszczęte przed dniem 1 stycznia 2020 r. – przepisy dotychczasowe.

13. Wprowadzenie odsetek od kosztów postepowania – przykłady.

14. Nowe zasady rozliczania kosztów postępowania – przykłady.

15. Podwojenie kosztów w pewnych sytuacjach – przykłady.

16. Pytania i dyskusja.

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl