Image layer

Image layer

Image layer

Egzekucja administracyjna po nowelizacji

Data szkolenia
05-12-2019
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 21.11 wynosi 387 PLN
Po 21.11 cena szkolenia wynosi 420 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Pracownicy organów administracji publicznej zajmujący się egzekucją administracyjną i czynnościami przedegzekucyjnymi (upomnienia, miękka windykacja) w zakresie podatków oraz niepodatkowych należności o charakterze publicznoprawnym

Cel i korzyści: Przedstawienie postępowania egzekucyjnego ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zmian i ich praktycznych konsekwencji – przykłady – wzory -problemy

Prowadzący: Radca prawny, pracownik organu odwoławczego z ponad 10 letnim doświadczeniem orzeczniczym

Czas trwania: 9.00 – 14.00

Cena: Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Rabaty:

10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach-od ceny podstawowej.

Rabaty nie łączą się.

Program:

1. Egzekucja administracyjna – źródła prawa i charakterystyka

2. Podstawowe pojęcia –

 •  Podmioty (wierzyciel, dłużnik/zobowiązany, dłużnik zajętej wierzytelności)
 •  Przedmiot (jakie obowiązki podlegają egzekucji administracyjnej – a jakie nie)

3. Omówienie zmian w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – zakres i wejście w życie. 

4. Zasady egzekucji administracyjnej

 • Obowiązek podjęcia czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych.
 • Zasada upominania.
 • Zasada współdziałania podmiotów prowadzących egzekucję administracyjną

5. Postępowanie egzekucyjne a egzekucja administracyjna – rozróżnienie pojęć na tle zmian w u.p.e.a.

6. Stosowanie KPA w egzekucji administracyjnej

 •  Nowe zasady ogólne KPA a postępowanie egzekucyjne
 • Doręczenia – w tym doręczenia elektroniczne

7. Problem przerwy w biegu terminu przedawnienia zobowiązań w związku z zastosowaniem środków egzekucyjnych

 • Zasady przedawnienia zobowiązań podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym
 • Warunki skutecznego przerwania biegu terminu przedawnienia

8. Windykacja

   1) „miękka” –działania informacyjno-przypominające

 •  Kiedy stosować
 • Jakie czynności i jak je podejmować

   2) „twarda”

 • Kiedy stosować
 • Czynności i ich konsekwencje

9. Czynności przedegzekucyjne wierzyciela 

   1) Upomnienia: kiedy wystawić; komu doręczyć? Zawartość upomnienia.

   2) Tytuł wykonawczy – 

 • Kontstrukcja
 • Wystawienie  
 • Aktualizacja tytułu wykonawczego.

10. Rola wierzyciela w toku postępowania egzekucyjnego

    1) Nieprzystąpienie organu egzekucyjnego do egzekucji - zażalenie

    2) Rozpoznanie środków zaskarżenia

 • Zarzuty zobowiązanego
 • Postanowienie wierzyciela w sprawie zarzutów zgłoszonych przez zobowiązanego (wzór)

    3) Skarga na przewlekłość organu egzekucyjnego

11. Koszty egzekucyjne

   1) Co składa się na koszty

 • Opłata manipulacyjna
 • Opłata egzekucyjna
 • Opłata za czynności egzekucyjna
 • Wydatki

   2) Koszty upomnienia a koszty egzekucyjne

   3) Tryb rozliczenia kosztów egzekucyjnych

   4) Umorzenie kosztów egzekucyjnych

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl