Image layer

Image layer

Image layer

Czynności inwentaryzacyjne przed zamknięciem roku budżetowego 2019 w JST

Data szkolenia
13-12-2019
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 29.11 wynosi 397 PLN
Po 29.11 cena szkolenia wynosi 430 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci:Kierownicy jednostek, główni księgowi oraz pracownicy służb finansowych jst oraz pracownicy merytoryczni odpowiedzialni w zakresie szeroko rozumianej gospodarki finansowej, wchodzący w skład zespołów spisowych, prowadzący ewidencje środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych czy też odpowiedzialni za rozliczenie inwentaryzacji i dołączenie jej wyników, do ksiąg rachunkowych.

Cel i korzyści: Poszerzenie wiedzy uczestników z wymaganiami prawnymi dotyczącymi inwentaryzacji szczególnie w kontekście zmykania ksiąg rachunkowych. Celem szkolenia jest również uwypuklenie czynności, które należy wykonać przed zamknięciem roku budżetowego 2019, a wynikających bezpośrednio z odpowiednio przeprowadzonej, rozliczonej i udokumentowanej inwentaryzacji oraz postępowania w nietypowych sytuacjach problemowych. Dzięki szkoleniu uczestnicy ugruntują wiedzę w zakresie zasad organizacji i dokumentacji inwentaryzacji, podziału kompetencji, zakresu obowiązków osób odpowiedzialnych, oraz etapów i terminów przeprowadzania czynności inwentaryzacyjnych. Uczestnicy szkolenia otrzymają wzory niezbędnych przykładowych druków, przykłady księgowań i propozycje stosowanych rozwiązań w jst w omawianym zakresie. Szkolenie umożliwi także identyfikację podstawowych błędów popełnianych podczas inwentaryzacji oraz poznanie metod ich zapobiegania, zwłaszcza przed zamknięciem roku budżetowego.

Prowadzący: długoletnia księgowa w jednostce samorządu terytorialnego, autorka artykułów i trener w dziedzinie finansów publicznych i rachunkowości budżetowej. Wykładowca na uczelni wyższej, łatwo nawiązuje kontakt z uczestnikami szkolenia.

Czas trwania: 9.30 – 14.30

Cena: Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad

Rabaty:

10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach-od ceny podstawowej.

Rabaty nie łączą się.

Program szkolenia:

1. Odpowiedzialność za zaniechanie przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji albo przeprowadzenie lub rozliczenie inwentaryzacji w sposób niezgodny z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych i ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

2. Obowiązki kierownika jednostki i głównego księgowego w kontekście inwentaryzacji przed zamknięciem roku budżetowego 2019.

3. Czynności, które należy wykonać przed zamknięciem ksiąg rachunkowych – przykładowy plan inwentaryzacji i szczegółowy harmonogram czynności 2019/2020.

4. Istota, cel i zakres inwentaryzacji.

5. Metody przeprowadzania inwentaryzacji •

  • Spis z natury;
  • Uzgadnianie sald;
  • Weryfikacja sald – przykładowy wzór.

6. Terminy i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji.

7. Wymóg porównania z zasobem nieruchomości.

8. Organizacja inwentaryzacji, czyli prace które należy wykonać przed, w trakcie, jak i po inwentaryzacji.

9. Obowiązki osób materialnie odpowiedzialnych za powierzenie mienia.

10. Szkolenie członków komisji i zespołów spisowych;

  • zadania przewodniczącego komisji;
  • zadania komisji inwentaryzacyjnej;
  • zadania zespołu spisowego,
  • zadania kontrolerów spisowych.

11. Sposób dokumentowania i rozliczania inwentaryzacji.

12. Zasady dokonywania kompensat.

13. Ujęcie różnic inwentaryzacyjnych w ewidencji księgowej.

14. Dokumenty potwierdzające poszczególne etapy inwentaryzacji.

15. Najczęściej popełniane błędy przy przeprowadzaniu inwentaryzacji

16. Dyskusja.

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl