Image layer

Image layer

Image layer

Zadania gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

Data szkolenia
27-01-2020
Miejsce szkolenia
Hotel w ścisłym centrum Torunia, w odległości 300 m od dworca PKP
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 13.01 wynosi 387 PLN
Po 13.01 cena szkolenia wynosi 420 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Szkolenie adresowane jest do członków GKRPA oraz pracowników jst, którzy z komisjami współpracują

Cel: W ramach szkolenia przedstawione zostaną wybrane zagadnienia ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy z dnia  6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz unijnego rozporządzenia RODO. W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą zakresu prac komisji, zarówno związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i przemocy w rodzinie, jak również opiniowania wniosków o zezwolenia i kontroli punktów sprzedaży alkoholu. Wymóg odbycia szkolenia przez członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wynika z art. 41 ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Podczas szkolenia zostaną omówione zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości uchwalone w ostatnim okresie, obowiązujące od 1 stycznia 2018 r. oraz od  9 marca 2018

Prowadzący: prawnik, Kierownik Referatu Obrotu Napojami Alkoholowymi Urzędu Miasta Krakowa, Wiceprzewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie i pełnomocnik sądowy Komisji

Czas trwania: 10.00 – 15.00

Cena: Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Rabaty:

10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach-od ceny podstawowej.

Rabaty nie łączą się.

Program szkolenia

Blok I

 1. Zasady prawne działań gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.
 2. Motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego.
 3. Postępowanie sądowe w sprawach o zastosowanie obowiązku przymusowego leczenia przeciwalkoholowego.
 4. Gromadzenie dokumentacji, przetwarzanie danych osobowych przez komisje w świetle nowelizacji ustawy obowiązującej od 1 stycznia 2018 r.
 5. Ochrona danych osobowych osób zgłaszanych do komisji oraz osób zgłaszających w świetle RODO.
 6. Zadania gminnych komisji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 7. Funkcjonowanie gminnych komisji – zasady organizacyjne.

Blok II

 1. Wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – procedura administracyjna.
 2. Zasady opiniowania przez komisję wniosków o wydanie zezwoleń.
 3. Uprawnienia komisji i urzędów gmin w zakresie kontroli punktów sprzedaży alkoholu w świetle nowej ustawy – Prawo przedsiębiorców.
 4. Nowelizacje ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 5. Dyskusja, wymiana doświadczeń.

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl