Image layer

Image layer

Image layer

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i publicznych szkół podstawowych -

Data szkolenia
28-01-2020
Miejsce szkolenia
Toruń, Hotel Kopernik, Wola Zamkowa 16
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 14.01 wynosi 397 PLN
Po 14.01 cena szkolenia wynosi 430 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Pracownicy urzędów samorządowych zajmujący się wykonywaniem zadań związanych  z prowadzeniem oświaty, pracownicy CUW i wydziałów edukacji, oraz dyrektorzy, zastępcy dyrektorów  oraz przewodniczący i członkowie  komisji  rekrutacyjnych prowadzących postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i szkół

Cel: Nabycie kompetencji  dotyczących  praktycznego przygotowania procesu rekrutacji w oparciu o ustawę  prawo oświatowe. 

Uczestnicy zaktualizują swoją wiedzę dotyczącą postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i publicznych szkół na rok szkolny 2020/2021.

Ponadto uczestnicy otrzymają wzory dokumentów towarzyszących procedurze rekrutacji

Prowadzący: doświadczony wykładowca, ekspert oświatowy z zakresu zarządzania, finansów publicznych,  konsolidacji obsługi wspólnej w administracji publicznej, trener z zakresu  kontroli zarządczej, finansów publicznych, prawa pracy. Absolwent Training Reform Education of Management. Wykładowca uczelni wyższej.

Czas trwania: 10.00 – 15.00

Cena: Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Rabaty:

10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach-od ceny podstawowej.

Rabaty nie łączą się.

Program szkolenia

 1. Formalno - prawne uwarunkowania prowadzenia rekrutacji - przepisy ustawy prawo oświatowe.
 2. Kryteria rekrutacji, ich hierarchia,  kandydaci  o szczególnym statusie uprzywilejowania oraz przypadki, w których kandydaci są przyjmowani w pierwszej kolejności.
 3. Rekrutacja do publicznych przeszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego.
 4. Obowiązek zapewnienia przez gminę wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-5  letnich.
 5. Obowiązkowe przygotowanie przedszkolne dzieci 6 letnich.
 6. Konkursy ofert dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego.
 7. Rekrutacja do publicznych szkół podstawowych.
 8. Rekrutacja do publicznych szkół podstawowych  sportowych/oddziałów sportowych i publicznych szkół mistrzostwa sportowego/oddziałów mistrzostwa sportowego.
 9. Rekrutacja do publicznych szkół i oddziałów dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych.
 10. Rekrutacja do publicznych oddziałów międzynarodowych.
 11. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów rekrutacyjnych na rok szkolny 2019/2020.
 12. Procedura postępowania rekrutacyjnego oraz sposób dokumentowania spełnienia kryteriów istotnych przy rekrutacji.
 13. Wniosek o przyjęcie kandydata i dokumentacja załączana do wniosku potwierdzająca spełnianie kryteriów.
 14. Zadania dyrektora w procesie rekrutacji.
 15. Zadania komisji rekrutacyjnej.
 16. Procedura odwoławcza przysługująca kandydatom w przypadku odmowy przyjęcia kandydata.
 17. Ochrona danych osobowych w procesie rekrutacji.
 18. Problemy i nieprawidłowości występujące w procesie rekrutacji.
 19. Zadania organu prowadzącego  dotyczące rekrutacji.
 20. Przyjmowanie cudzoziemców.
 21. Podsumowanie i dyskusja.

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl