Image layer

Image layer

Image layer

Zlecanie i rozliczanie zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Data szkolenia
28-01-2020
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 14.01 wynosi 387 PLN
Po 14.01 cena szkolenia wynosi 420 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Pracownicy samorządowi zajmujący się współpracą z organizacjami pozarządowymi w zakresie zlecania im zadań publicznych oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych

Cel: Omówienie, jak zlecać zadania organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przedstawienie elementów niezbędnych w ogłoszeniu konkursowym (w tym terminy, powiązanie z programem współpracy). Zasady rozstrzygania konkursu - aktualizacje kosztorysu, planu i harmonogramu oraz rezultatów. Przygotowanie umowy realizacji zadania publicznego – elementy obowiązkowe i fakultatywne. Omówienie realizacji zadania publicznego, w tym: rezultaty w zadaniu publicznym, ponoszenie wydatków, rozliczenie środków. Prawidłowe zasady prowadzenia dokumentacji księgowo-finansowej, czyli dokumentowanie poniesionych wydatków, rozliczenie odsetek, zasady opisu faktur. Zasady kontroli realizacji zadania publicznego. Sprawozdawczość i rozliczenie zadania publicznego.

Planowane kierunki zmian druków ofert, umów i sprawozdań oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Prowadzący: Zajmuje się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Doświadczony i ceniony wykładowca. Pracował w Min. Pracy i Polityki Społ. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki na temat ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Powołany przez Min. Rozwoju Reg. jako ekspert do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013 w dziedzinie "Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych". Szkolił inspektorów kontroli RIO w Katowicach.

Czas trwania: 9.30 – 14.30

Cena: Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Rabaty:

10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach-od ceny podstawowej.

Rabaty nie łączą się.

Program szkolenia

I. Zlecanie realizacji zadań publicznych:

 1. Terminy ogłoszenia konkursów, powiązanie z innymi dokumentami- ogłoszenie na projekcie budżetu, powiązanie z programem współpracy,
 2. Elementy niezbędne w ogłoszeniu konkursowym (m.in. cel i zasady dokonywania przesunięć.
 3. O co można uzupełnić ogłoszenie konkursowe.
 4. Załączniki do ogłoszenia konkursowego.
 5. Ocena złożonych ofert – zasady powoływania i działania komisji konkursowej, kto nie może brać udziału w pracach komisji, udział radnych.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu- aktualizacje kosztorysu, planu i harmonogramu oraz rezultatów .
 7. Co oznacza zawarcie umowy bez zbędnej zwłoki, kiedy zawierać umowę a kiedy zrobić przelew, transze.
 8. Umowa realizacji zadania publicznego – elementy obowiązkowe i fakultatywne.

II. Realizacja zadania publicznego

 1. Rezultaty w zadaniu publicznym- określanie i udokumentowanie, co należy zrobić jeśli nie uda się osiągnąć założonych rezultatów.
 2. Zasady przesunięć między pozycjami kosztorysowymi w budżecie.
 3. Jakie wydatki mogą być finansowane z dotacji?
 4. Obowiązki informacyjne organizacji korzystającej z dotacji,
 5. Ponoszenie wydatków zgodnie z okresem realizacji zadania,
 6. Rozliczenie środków: dokumentowanie wkładu własnego osobowego – przykłady dokumentów,
 7. Niewykorzystanie dotacji i wkładu własnego – zapisy umowy a rozliczenie środków,
 8. Prowadzenie dokumentacji księgowo-finansowej – dokumentowanie poniesionych wydatków, rozliczenie odsetek, zasady opisu faktur,
 9. W jakich przypadkach należy rozwiązać umowę – konsekwencje dla organizacji realizującej zadanie, przykłady decyzji o zwrot dotacji, postępowanie, wyliczenie zwrotu.
 10. Kontrola realizacji zadania publicznego – terminy, kto przeprowadza kontrole, zakres kontroli, dokumenty.

III. Sprawozdawczość i rozliczenie zadania

 1. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego – rozliczenie środków, rozliczenie rezultatów,
 2. Rozliczenie dotacji w jst, naruszenie dyscypliny finansów publicznych a dotacje, kto i w jaki sposób rozlicza dotację w urzędzie, terminy.

IV. Tryb uproszczony zlecania zadań publicznych- małe granty

V. Planowane kierunki zmian druków ofert, umów i sprawozdań oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl