Image layer

Image layer

Image layer

Dokumentacja osobowa pracownika samorządowego. Prawo pracy – zmiany 2019/2020

Data szkolenia
27-01-2020
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 13.01 wynosi 387 PLN
Po 13.01 cena szkolenia wynosi 420 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Sekretarze i osoby zajmujące się sprawami kadrowymi u pracodawców samorządowych.

Cel i korzyści: Analiza problemów związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, naborem kandydatów na stanowiska urzędnicze w jednostkach samorządowych, rekrutacją pozostałych pracowników, zatrudnianiem , zmianą treści umów o pracę i rozwiązywaniem umów o pracę. Podsumowanie zmian w prawie pracy w 2019 i w 2020 r. Zapoznanie z rozwiązaniami prawnymi w zakresie zatrudniania w jednostkach samorządowych pod kątem najczęstszych nieprawidłowości w stosowaniu przepisów prawa pracy Uzyskanie praktycznych umiejętności w zakresie tworzenia optymalnych procedur naboru i rekrutacji oraz wykorzystania mechanizmów „wewnętrznej” rekrutacji, a także bieżącego prowadzenia akt osobowych i pozostałej dokumentacji pracowniczej. Zapoznanie się ze stanowiskami PIP i MRPiPS w zakresie zmian w zasadach prowadzenia dokumentacji pracowniczej Zapoznanie ze zmianami przepisów prawa pracy w 2019 r lub wchodzącymi w życie w 2020 r.j.

Prowadzący: prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy (w tym prawa pracy w służbach publicznych), prawa związkowego i prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy. Doświadczony wykładowca, stały współpracownik FRDL.

Czas trwania: 09.30 – 14.30

Cena: Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Rabaty:

10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach-od ceny podstawowej.

Rabaty nie łączą się.

Program szkolenia

1. Dokumentacja pracownicza, w tym stanowiska PIP i MRPiPS w zakresie zmian w zasadach prowadzenia dokumentacji pracowniczej:

− obowiązki pracodawcy dotyczących dokumentacji pracowniczej wynikające z art.94 K.P

− wprowadzenie zasady kontynuowania prowadzenia dokumentacji pracowniczej przy ponownym zatrudnieniu pracownika,

− obowiązki informacyjne pracodawcy przy ustaniu zatrudnienia,

− zasady niszczenia dokumentacji pracowniczej,

− forma papierowa i elektroniczna dokumentacji pracowniczej ( digitalizacja)

– zasady tworzenia i zamiany formy,

− warunki skrócenia terminu przechowywania dokumentacji.

2. Szczegółowe zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej (według rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej Dz.U. poz.2369):

− ogólne zasady i porównanie do zakresu rozporządzenia z 1996 r.,

− przechowywanie i prowadzenie akt osobowych i pozostałej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy (m.in. podział na 4 części akt osobowych, układ chronologiczny, zawartość, warunki przechowywania, przejęcie dokumentacji przez następcę prawnego),

− szczególne zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej,

− przenoszenie dokumentacji pracowniczej pomiędzy systemami teleinformatycznymi,

− doręczanie pracownikom informacji lub zawiadomienia o możliwości odbioru dokumentacji, pracowniczej oraz sposób odbioru tej dokumentacji,

− wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej,

− obowiązki pracodawców w stosunku do dokumentacji pracowników zatrudnionych przed 01.01.2019r.

3. Omówienie przykładowych dokumentów gromadzonych w aktach osobowych związanych z :

− nawiązaniem , zmianą, rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy,

− urlopami,

− czasem pracy,

− uprawnieniami związanymi z funkcją rodzicielską,

− bhp,

− badaniami lekarskimi,

− odpowiedzialnością materialną,

− podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,

− karami porządkowymi,

− zwolnieniami z pracy i usprawiedliwieniem nieobecności w pracy itp.

4. Dokumentacja gromadzona w związku z naborem i innymi procedurami rekrutacji pracowników:

− pracodawcy samorządowi zobowiązani do przeprowadzenia naboru na stanowiska urzędnicze w tym stanowiska urzędnicze kierownicze,

− przesłanki zatrudnienia na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym,

− wolne stanowisko urzędniczego- zagadnienia interpretacyjne,

− przeniesienie zgodnie z przepisami art. 12 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych,

− zatrudnianie pracownika na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością innego pracownika samorządowego ( aspekty praktyczne),

− wymagania formalno - prawne ogłoszenia o naborze i dokumentów aplikacyjnych, z uwzględnieniem RODO ( po 04.05.2019 r.).

5. Zatrudnianie osób podejmujących pracę na podstawie umowy o pracę:

− umowy na czas określony i nieokreślony w administracji samorządowej. Przygotowanie pracowników do pracy ( badania lekarskie, szkolenia bhp - zmiany w 2019 r.),

− termin przedkładania pracownikowi rodzaju i warunków umowy pracę w formie pisemnej

– aspekt praktyczny,

− najczęstsze nieprawidłowości w zakresie naboru, podstaw nawiązania stosunku pracy w jednostkach samorządowych,

− wypowiedzenie zmieniające warunków pracy lub płacy, porozumienie zmieniające,

− czasowe powierzenie innych obowiązków pracownikowi,

− awans zawodowy

– przeniesienie na inne stanowisko,

− przeniesienie na inne stanowisko urzędnicze w innym urzędzie.

6. Dokumentacja pracownicza osób zatrudnianych na podstawie powołania i wyboru.

7. Zmiany w prawie pracy 2019/2020, m.in.:

• Dz.U. 2018 poz. 1608 Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw,

• Dz.U. 2018 poz. 1076 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw,

• Dz.U. 2018 poz. 2215 Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,

• Dz.U. 2018 poz. 2244 Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym Szkolenia bhp pracowników administracyjno-biurowych po 01.01.2019 r.,

• Dz.U. 2018 poz. 2245 Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (zmiana Kodeksu pracy),

• Dz.U. 2018 poz. 2377 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 grudnia 2018 r. sygn. akt P 133/15,

• Dz.U. 2018 poz. 2432 zmiana obowiązująca od 01.12.2020 Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń,

• Dz.U 2019 poz.730 Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – m.in. zmiana Kodeksu pracy i ustawy o zfśs,

• Dz.U.2019 poz.1043,1495 - zmiany Kodeksu pracy,

• Dz.U.2019 poz.1709 - świadectwa pracy i ich treść po 07.09.2019 r

 

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl