Image layer

Image layer

Image layer

Zarządzanie ryzykiem a ryzyko zarządzania w administracji

Data szkolenia
18-02-2020
Miejsce szkolenia
Toruń
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 04.02 wynosi 387 PLN
Po 04.02 cena szkolenia wynosi 420 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci:

 • Wójtowie, burmistrzowie, przewodniczący zarządu jst, skarbnicy, sekretarze, kontrolerzy wewnętrzni, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, główni księgowi, koordynatorzy kontroli zarządczej, członkowie zespołów ds. kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem, pracownicy komórek organizacyjnych i strażnicy Straży Miejskiej.
 • Urzędnicy zatrudnieni w administracji rządowej zespolonej i niezespolonej – dyrektorzy jednostek, główni księgowi, kierownicy komórek organizacyjnych, kontrolerzy wewnętrzni, koordynatorzy kontroli zarządczej, członkowie zespołów ds. kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.

Cel i korzyści: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestnika ze sposobami zarządzania ryzykiem w administracji publicznej (rządowej i samorządowej) adekwatnego do jej wielkości struktury organizacyjnej i określonego planu działania (wyznaczonych celów i zadań). Minimalizowanie ryzyka ma zwiększyć prawdopodobieństwo osiągnięcia określonych celów poprzez zrealizowanie przyjętych zadań i podzadań. NPM dookreśla, że administracja w swoim funkcjonowaniu spotyka się z ryzykami wewnętrznymi i zewnętrznymi tak jak i w wielu wymiarach praktycznych działalność o charakterze typowo komercyjnym. Musimy jednak pamiętać o przejściu od administracji proceduralnej do efektywnościowej w związku z czym ważne są również ryzyka na stanowisku pracy.

Prowadzący: trener administracji i biznesu, publicysta, działacz samorządowy. Ekspert  w zakresie praktycznego stosowania kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem (teoretyk i praktyk). Z wykształcenia ekonomista specjalizujący się w praktyce w zakresie organizacji i zarządzania oraz metodologii prowadzenia kontroli zarządczej. Praktyk w zakresie jej wdrażania i prowadzenia. Posiada doświadczenia biznesowe jak również z zakresu działalności pożytku publicznego. Wiele lat zatrudniony w kontroli wewnętrznej administracji publicznej. Od dłuższego już czasu badacz efektywności funkcjonowania administracji samorządowej

Czas trwania: 10.00 – 15.00

Cena:mZwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Rabaty:

10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach-od ceny podstawowej.

Rabaty nie łączą się.

Program szkolenia

1. Przejście od administracji proceduralnej do efektywnościowej.

2. Administracja proceduralna jako element zarządzania jednostką – dokumentowanie zarządzania ryzykiem. Narzędzia kontroli zarządczej jako dokumentacja prowadzenia kontroli zarządczej.

3. Definicja i cele kontroli zarządczej zawarte w ustawie o finansach publicznych z 2009 r. i ich omówienie – administracja efektywnościowa (rezultaty).

4. Poziomy kontroli zarządczej a zarządzanie ryzykiem.

5. System kontroli zarządczej – jako wieloelementowy zbiór metod oddziaływania na jednostkę w celu udokumentowania zapewnienia wewnętrznego ładu organizacyjnego.

6. Zasady określania celów i zadań oraz planowania pracy. Omówienie metody SMART.

7. Zarządzanie poprzez cele i jego związek z budżetem zadaniowym.

8. Mierniki realizacji planów działalności (opis, ilość, wartość).

9. Kontrola zarządcza – jako system działalności jednostki sektora finansów publicznych dla zapewnienia wewnętrznego ładu organizacyjnego dla osiągnięcia celów i zadań.

10. Zarządzanie ryzykiem jako jeden z kluczowych elementów w kontroli zarządczej:

 • definicja zarządzania ryzykiem,
 • zarządzanie ryzykiem adekwatne do wielkości jednostki i realizowanych zadań,
 • „burza mózgów”,
 • kwestionariusze,
 • doświadczenia i prognozy na przyszłość.

11. Prawdopodobieństwo i skutek wystąpienia określonych ryzyk,

12. Wzory zarządzeń w sprawie minimalizowania ryzyk w sposobie funkcjonowania.

13. Proces zarządzania ryzykiem,

14. Raportowanie zarządzania ryzykiem.

15. Aktywne zarządzanie ryzykiem:

 • sposoby ustalania ryzyk w funkcjonowaniu,
 • zasady monitorowania ryzyk – „właściciel ryzyka”,
 • przeciwdziałanie i minimalizowanie ryzyk,
 • różnice w reakcji na ryzyko (ex ante – wnioski z analizy kontroli zarządczej,
 • ex post – zalecenia pokontrolne),
 • zasady analizowania ryzyk (przyczyny i okoliczności), prawdopodobieństwo wystąpienia oraz możliwe skutki (hierarchizacja ryzyka),

16. Praktyczne korzyści z zarządzania ryzykiem (ryzyka wewnętrzne, ryzyka zewnętrzne).

17. Kontrole instytucjonalne i najczęściej  popełniane  błędy  w  zakresie  kontroli  zarządczej  według  instytucji kontroli  zewnętrznej (NIK, RIO).

18. Odpowiedzialność związana z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl