Image layer

Image layer

Image layer

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wymiar i egzekucja z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nowelą z 4 lipca 2019 r.

Data szkolenia
19-02-2020
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 05.02 wynosi 397 PLN
Po 05.02 cena szkolenia wynosi 430 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Pracownicy samorządowi zajmujący się sprawami dotyczącymi opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pracownicy zakładów gospodarki komunalnej i związków międzygminnych, pracownicy samorządowi zajmujący się egzekucją zaległości

Cel: Prezentacja zagadnień związane z odpadami:

 • pojęcie i obowiązki właściciela – zobowiązany w postępowaniu egzekucyjnym
 • deklaracje w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zmiany ich treści, oraz decyzje wymiarowe
 • egzekucja administracyjna opłat nowe rozwiązania

Przedstawienie podstawowych zasad wymiaru i egzekucji opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi z naciskiem na najnowsze zmiany w przepisach wprowadzone nowelą z dnia 4 lipca 2019 r. Przystępne przedstawienie i omówienie zmian w ustawie oraz ich praktycznych konsekwencji wraz z wzorami.

Prowadzący: radca prawny, pracownik  organu nadzoru, orzecznik z wieloletnim doświadczeniem

Czas trwania: 9.00 – 14.00

Cena: Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Rabaty:

10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach-od ceny podstawowej.

Rabaty nie łączą się.

Program szkolenia

I. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

1.  Podmiotowy i przedmiotowy zakres obowiązku uiszczania opłaty za gospodarowanie

  1.1. ODBIÓR ODPADÓW Z NIERUCHOMOŚCI

 • odpady komunalne
 • selektywne zbieranie i odbiór odpadów komunalnych

  1.2. NIERUCHOMOŚĆ

 • Pojęcie nieruchomości
 • Nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe
 • Nieruchomości zabudowane budynkami wielolokalowymi
 • Nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowe

   1.3. WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI

 • definicja
 • odpowiedzialność
 • nowe obowiązki właścicieli nieruchomości

2. Zasady ustalania wysokości opłaty (konstrukcja)

  2.1. podstawa

  2.2. stawka  - stawka podwyższona za naruszenie obowiązku selektywnej zbiórki odpadów

  2.3. zwolnienie – obowiązkowe zwolnienie dla właścicieli korzystających z kompostowników  

3. DEKLARACJE – charakter prawny, wymogi dotyczące ważności

 3.1. zmiany

 • nowa deklaracja – nowe elementy i terminy
 • deklaracja “za okres wsteczny” – kiedy można złożyć
 • korekta deklaracji

3.2. ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI OPŁATY

4. Decyzje w sprawie opłat za gospodarowanie

4.1. przesłanki wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia wysokości opłaty

4.2. istotne okoliczności sprawy

4.3. wymogi odnośnie decyzji

4.4. decyzja w sprwie utraty prawa do zwolnienia

4.5. decyzja określająca wysokość opłaty w zw. z brakiem selektywnej zbiórki odpadów

5. Nowe zasady WEJŚCIE W ŻYCIE I PRZEPISY PRZEJŚCIOWE.

 

II. Rola i pozycja wójta, burmistrza, prezydenta miasta w egzekucji administracyjnej obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

1. Obowiązki podlegające egzekucji

2. Zadania organów gminy w zakresie egzekucji

   2.1. organ opłatowy jako wierzyciel,

  2.2.  organ opłatowy jako organ egzekucyjny.

3. Zmiany właściwości w zakresie egzekucji administracyjnej opłat

   3.1. przepisy przejściowe,

   3.2. przekazanie akt.

III. Przedmiotowy zakres egzekucji administracyjnej – (decyzja  i deklaracja jako źródło obowiązku będącego przedmiotem egzekucji, egzekucja niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym)

1. Czynności przygotowawcze wierzyciela przed wszczęciem egzekucji  - w tym miękka windykacja – zmiana!

2. Tryb i zasady sporządzania upomnienia (wzory).

  2.1. kiedy obowiązkowo wystawić należy upomnienie a kiedy można poczekać,

  2.2. w jakich sytuacjach nie trzeba upomnienia,

  2.3. co powinno zawierać upomnienie,

  2.4. rozliczenie upomnienia.

3. Sporządzanie tytułu wykonawczego –  

  3.1. upoważnienie do występowania w imeniu wierzyciela przez kierowników i pracowników organu

  3.2. określenie zobowiązanego, podstawa prawna egzekucji, podstawa powstania dochodzonego obowiązku,

  3.3. ustalenie właściwości organu egzekucyjnego,

  3.4. doręczenia elektroniczne odpisów tytułów wykonawczych.

4. Wierzyciel w postępowaniu egzekucyjnym:

  4.1. wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej – odmowa przystąpienia do egzekucji przez organ egzekucyjny,

  4.2. rola wierzyciela przy rozpoznaniu zarzutów zobowiązanego w postępowaniu egzekucyjnym,

  4.3. skarga na bezczynność organu egzekucyjnego,

  4.4. skarga na czynności egzekucyjne

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl