Image layer

Image layer

Image layer

Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych. Meldowanie cudzoziemców

Data szkolenia
17-02-2020
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 03.02 wynosi 407 PLN
Po 03.02 cena szkolenia wynosi 440 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Pracownicy organów gmin zajmujący się sprawami ewidencji ludności

Cel: Pogłębienie wiedzy w zakresie obowiązujących zasad prowadzenia postępowań administracyjnych. Zapoznanie się z problemami pojawiającymi się w związku z prowadzonym postępowaniem i ich możliwymi rozwiązaniami. Przybliżenie problematyki dotyczącej meldowania cudzoziemców

Prowadzący: Starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Na co dzień zajmuje się m.in. postępowaniami odwoławczymi w sprawach z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz rejestracji stanu cywilnego. Posiada duże doświadczenie  oraz umiejętność praktycznego stosowania  omawianych przepisów.

Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych dla pracowników urzędów gmin z różnych województw. Szkolenia dostosowane są do praktycznych problemów występujących w pracy urzędów i są wysoko oceniane przez uczestników tych szkoleń

Czas trwania: 9.30 – 14.30

Cena: Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Rabaty:

10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach-od ceny podstawowej.

Rabaty nie łączą się.

Program szkolenia

1. Obowiązujące regulacje prawne w zakresie ewidencji ludności – ustawa o ewidencji ludności oraz Kodeks postępowania administracyjnego.

2. Zmiany w ewidencji ludności, jakie wejdą w życie w związku z ustawą o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw. 

3. Ogólne zasady prowadzenia postępowań administracyjnych na przykładzie postępowania meldunkowego:

 • wszczęcie postępowania na wniosek lub z urzędu,
 • odmowa wszczęcia, uzupełnianie braków formalnych,
 • ustalenie legitymacji procesowej (tytuł prawny do lokalu),
 • działanie przez pełnomocnika,
 • ustalanie należnej opłaty skarbowej za wydanie decyzji oraz od pełnomocnictwa,
 • zapewnienie czynnego udziału wszystkim stronom postępowania,
 • prowadzenie postępowań dotyczących np. wymeldowania kilku osób z lokalu,
 • ustanowienie przedstawiciela dla osoby nieobecnej w postępowaniu lub niezdolnej do czynności prawnych,
 • doręczenia (za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wysyłanie za granicę, fikcja doręczenia),
 • postępowanie dowodowe (dokumenty, wyjaśnienia stron, przesłuchiwanie świadków i stron, oględziny lokalu, rozprawa administracyjna, sporządzanie protokołów),
 • udostępnianie akt sprawy, zawieszenie postępowania, umorzenie postępowania, wydanie decyzji orzekającej w danym przedmiocie.

4. Problematyka realizacji obowiązku meldunkowego:

 • zameldowanie na pobyt stały lub czasowy,
 • wymeldowanie (trwałość i dobrowolność opuszczenia lokalu, zamiar opuszczenia),
 • wymeldowanie z miejsca pobytu stałego a zameldowanie na pobyt czasowy,
 • rozróżnienie wymeldowania od uchylenia czynności materialno-technicznej zameldowania,
 • eksmisja z lokalu, wymeldowanie osoby osadzonej w zakładzie karnym,
 • wymeldowanie osoby małoletniej umieszczonej w rodzinie zastępczej.

5. Zasady dopełniania obowiązku meldunkowego przez:

 • obywateli krajów należących do Unii Europejskiej i członków ich rodzin,
 • pozostałych cudzoziemców,
 • dokumenty potwierdzające legalność pobytu.

6. Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach ewidencji ludności.

7. Problemy występujące w zakresie ewidencji ludności - pytania i odpowiedzi.

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl