Image layer

Image layer

Image layer

SZKOLENIE ONLINE: ZADANIA GMIN ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG). NOWE REGULACJE OBOWIĄZUJĄCE OD 2020 R., NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 31.07.2019 R

Data szkolenia
27-03-2020
Miejsce szkolenia
ONLINE
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 24.03 wynosi 229 PLN
Po 24.03 cena szkolenia wynosi 229 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

OPIS ZAJĘĆ: Omówienie zasad obowiązujących od 30 kwietnia 2018 r. z zastosowaniem przepisów ustaw z 6 marca 2018 r.: o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, ustawy Prawo przedsiębiorców, ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy Przepisy wprowadzające Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej, a także omówienie nowych regulacji obowiązujących od 2020 roku.

ZAJĘCIE SKIEROWANE DO: pracowników urzędów miast i gmin odpowiedzialnych za wykonywanie zadań na rzecz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, osób zajmujących się wydawaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu

PROWADZĄCY: Długoletni pracownik Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Wieloletni wykładowca specjalizujący się w zagadnieniach dotyczących zadań gmin związanych z rejestracją działalności gospodarczej osób fizycznych

TERMIN SZKOLENIA: 27 marca 2020 r., godz. 10.00 – 14.00.

CENA: Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem

PROGRAM:

1. Obowiązki Administratora danych w świetle obowiązujących przepisów. Najważniejsze regulacje wynikające z ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz ustawy – Prawo przedsiębiorców:

1) Ogólne zasady dokonywania wpisu w CEIDG:

 • podział danych wpisywanych do CEIDG na dane ewidencyjne i dane informacyjne oraz terminy wprowadzenia zmian tych danych,
 • domniemanie ciągłości wykonywania działalności,
 • działalność podlegająca i niepodlegająca wpisowi do CEIDG,
 • możliwość wykonywania działalności bez konieczności jej rejestracji,
 • ulga na start, mały ZUS i nowe zasady zgłaszania opodatkowania.
 • osoby podlegające rejestracji w CEIDG,
 • rejestracja w CEIDG cudzoziemców - dokumenty potwierdzające ich status w Polsce,  w oparciu o ustawę o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2) Wpis i zmiana wpisu na podstawie wniosku przedsiębiorcy:

 • aktualna wersja wniosku CEIDG-1,
 • rejestracja na podstawie wniosku CEIDG-1 złożonego w urzędzie gminy, w tym wniosku roboczego wypełnionego online,
 • potwierdzenie przyjęcia wniosku; wzywanie do uzupełniania braków formalnych,
 • składanie wniosku przez pełnomocnika przedsiębiorcy; zasady udzielania pełnomocnictwa i prokury oraz uwidaczniania danych pełnomocnika i prokurenta osoby fizycznej w CEIDG,
 • zasady zawieszenia i wznowienia działalności,
 • zaprzestanie prowadzenia działalności; informacja o niepodjęciu działalności,
 • dokonywanie sprostowań wpisów przez gminy,
 • wykreślanie wpisów z urzędu,
 • obowiązek posiadania przez przedsiębiorcę tytułu prawnego do miejsca wykonywania działalności gospodarczej;
 • wykreślenie wpisu przed planowaną datą rozpoczęcia działalności,
 • możliwość dokonywania zmian w wykreślonych wpisach.

3) Możliwość dołączania do wniosku CEIDG-1 formularzy ZUS do zgłoszenia:

 • przedsiębiorcy i członków jego rodziny,
 • zatrudnionych pracowników (i członków jego rodziny).

4) Forma udostępniania danych o przedsiębiorcach zarejestrowanych w CEIDG. Zasady udzielania informacji z dotychczasowych ewidencji gminnych.

5) Przepisy przejściowe wynikające z ustawy – Przepisy wprowadzające Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

2. Możliwość kontynuowania działalności gospodarczej po śmierci osoby fizycznej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. poz. 1629, ze zm.):

1) Powołanie zarządcy sukcesyjnego – kto, w jakim terminie i na jakich zasadach może powołać zarządcę sukcesyjnego za życia przedsiębiorcy i po jego śmierci,

2) Kto może zostać powołany na zarządcę sukcesyjnego,

3) Konieczność zgłoszenia do CEIDG powołanego zarządcy sukcesyjnego –zasady tego zgłaszania,

4) Uprawnienia zarządcy sukcesyjnego i okres trwania zarządu sukcesyjnego,

5) Wykonywanie przez zarządcę sukcesyjnego uprawnień wynikających z zezwoleń, koncesji i wpisów do rejestrów działalności regulowanej,

6) Termin wykreślenia z CEIDG wpisu zmarłego przedsiębiorcy,

7) Wykreślenie z CEIDG informacji o wygaszonych zezwoleniach, koncesjach i wpisach do rejestrów działalności regulowanej, którymi posługiwał się zmarły przedsiębiorca.

3. Zmiany w 2020 roku związane z rejestracją i prowadzeniem działalności gospodarczej wprowadzone na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. poz. 1495):

1) Prawo do popełnienia błędu przez początkującego przedsiębiorcę i obowiązki organów i instytucji związane z  odstąpieniem od nałożenia kary pieniężnej lub kary administracyjnej,

2) Działalność rzemieślnicza – publikacja informacji o takiej działalności w CEIDG i obowiązki Izb Rzemieślniczych,

3) Możliwość przeniesienia praw wynikających z zezwolenia (koncesji) na nabywcę przedsiębiorstwa, który nabył je na podstawie umowy od przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG (w tym wspólników spółki cywilnej) – forma i warunki konieczne dokonania takiej czynności,

4) Śmierć małżonka przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG – możliwość powołania tymczasowego przedstawiciela do zarządzania spadkiem, jeżeli przedsiębiorstwo stanowiło w całości mienie przedsiębiorcy i jego zmarłego małżonka: zasady powołania i odwołania, przekazywanie informacji do CEIDG oraz zakres działania tymczasowego przedstawiciela.

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl