Image layer

Image layer

Image layer

SZKOLENIE ONLINE: BŁĘDY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH WYŁAPYWANE W TRAKCIE KONTROLI (Z UWZGLĘDNIENIEM ZAMÓWIEŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE)

Data szkolenia
27-03-2020
Miejsce szkolenia
ONLINE
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 24.03 wynosi 229 PLN
Po 24.03 cena szkolenia wynosi 229 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

OPIS ZAJĘĆ: Zapoznanie uczestników z nowymi przepisami dotyczącymi zamówień publicznych potrzebnych do przeprowadzenia postępowania w 2020 roku.

ZAJĘCIE SKIEROWANE DO: pracowników zajmujących się zamówieniami publicznymi, administratorów danych osobowych, osób wykonujących czynności w postępowaniach, członków Komisji Przetargowych lub zespołu do nadzoru realizowanego zamówienia

 

PROWADZĄCY: Doktor nauk prawnych, absolwent studiów magisterskich i doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ekspert z zakresu finansów publicznych w instytucjach publicznych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Uniwersytetu Zielonogórskiego, trener biznesu. Doradca zamawiających i wykonawców z zakresu Prawa zamówień publicznych, konsultant instytucji i  beneficjentów środków UE. Jest autorem opinii prawnych, a także publikacji o charakterze naukowym i popularyzatorskim. Autor książek i licznych artykułów w zakresie finansów publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz kontroli finansowej

TERMIN SZKOLENIA: 27 marca 2020 r., godz. 10.00 – 14.00.

CENA: Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem

PROGRAM:

I.WPROWADZENIE

1. Rodzaje nieprawidłowości.

2. Definicja nieprawidłowości indywidualnej zgodnie z art. 2 pkt 36) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013:

 • nieprawidłowości, które mają lub mogą mieć wpływ na wynik postępowania,
 • nieprawidłowości, które nie mają wpływu na wynik postępowania.

II. NEWRALGICZNE BŁĘDY USTALANE W KONTROLI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. Nieprawidłowości związane z ustaleniem wartości zamówienia publicznego i podział zamówienia na części:

 • podstawy ustalenia wartości zamówienia w zależności od przedmiotu zamówienia,
 • zasady agregacji i segregacji zamówień,
 • różnica pomiędzy dopuszczalnym a niedopuszczalnym podziałem zamówienia na części,
 • podział zamówienia na części,
 • udzielanie zamówień na część, której wartość nie przekracza 80 000 €. – w odniesieniu do dostaw i usług oraz 1 000 000 € – w odniesieniu do robót budowlanych (art. 6a ustawy Pzp)

2. Nieprawidłowości związane z opisem przedmiotu zamówienia:

 • zestaw niedopuszczalnych określeń i zwrotów służących do opisu przedmiotu zamówienia publicznego,
 • warunki wystąpienia naruszenia zasady uczciwej konkurencji oraz zasady proporcjonalności w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia.

3. Nieprawidłowości związane z ustaleniem sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

 • warunek proporcjonalny do przedmiotu zamówienia,
 • obiektywny i niedyskryminacyjny sposób oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do konsorcjów,
 • poleganie na zasobach podmiotów trzecich.

4. Nieprawidłowości związane z określaniem kryteriów oceny ofert:

 • kryteria niedopuszczalne,
 • kryteria kosztowe,
 • ograniczenie stosowania jako jedynego kryterium najniższej ceny lub kryterium ceny z wagą pow. 60%,
 • błędy popełniane przy wyborze niekonkurencyjnych trybów udzielenia zamówienia publicznego,
 • inne błędy w postępowaniu o zamówienie publiczne.

III. KONSEKWENCJE BŁĘDÓW

1. Nieważność czynności - przykłady.

2. Nieważność postępowania o zamówienie publiczne – przykłady.

3. Nieważność umowy o zamówienie publiczne - przykłady.

4. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - przykłady.

5. Korekty finansowe i zwrot dofinansowania

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl