Image layer

Image layer

Image layer

WEBINARIUM: STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE W PRAKTYCE

Data szkolenia
27-05-2020
Miejsce szkolenia
ONLINE
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 13.05 wynosi 229 PLN
Po 13.05 cena szkolenia wynosi 259 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

CELE I KORZYŚCI:

 • Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie prowadzenia i dokumentowania spraw pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym w zakresie weryfikacji prawa do stypendium, prawidłowości dokumentowania poniesionych wydatków,
 • Poznanie orzecznictwa administracyjnego w sprawie stypendiów szkolnych,
 • Poznanie rozwiązań praktycznych w zakresie m.in. ustalania prawa do stypendium, okresu objęcia świadczeniem, wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych,
 • Poznanie aspektów przyznawania i rozliczania stypendium za okres wrzesień – grudzień, styczeń-czerwiec w danym roku szkolnym.
 • Przekazanie wiedzy uwzględniającego orzecznictwo w zakresie stypendiów i zasiłków szkolnych np. dotyczących wydawania decyzji na cały rok szkolny, cofnięcia lub wstrzymania stypendium.

ADRESACI SZKOLENIA: Pracownicy urzędów miast i gmin, szkół i ośrodków pomocy społecznej zajmujący się udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów

Wyjaśnienie pytań i wątpliwości w zakresie m.in.:

 • Które przepisy stosuje się przy ustalaniu prawa do stypendiów i zasiłków szkolnych?
 • Jaki jest cel stypendium szkolnego?
 • Jakie warunki muszą być spełnione, aby otrzymać stypendium szkolne?
 • Jak wygląda ścieżka  postępowania począwszy od przyjęcia wniosku do wydania decyzji o przyznaniu /odmowie prawa do stypendium szkolnego?
 • Jak ustala się prawo do stypendium szkolnego w okresie od stycznia do czerwca?
 • Czy i jak w okresie epidemii COVID -19 zamiast  refundacji rodzicowi / opiekunowi poniesionych wydatków na cele edukacyjne ucznia można udzielić świadczenia w formie pieniężnej?
 • Jak zmiana sytuacji dochodowej rodziny ucznia wpływa na prawo i wysokość stypendium szkolnego?
 • W jakich okolicznościach i od kiedy podwyższa się lub obniża kwotę przyznanego stypendium?
 • W jakich okolicznościach cofnąć, a w jakich wstrzymać prawo do stypendium?
 • Jakie wykonać czynności administracyjne przy cofnięciu lub wstrzymaniu prawa do stypendium?
 • Czy i jak stwierdzić wygaśnięcie decyzji przyznającej stypendium w przypadku nie nierozliczenia przez rodzica /opiekuna ucznia przyznanego stypendium za pomocą faktur / rachunków ?
 • W jaki sposób udokumentować poniesienie wydatków na cele edukacyjne ucznia w ramach stypendium szkolnego,
 • Jakie są niezbędne dokumenty  stanowiące podstawę do ustalenia uprawnień do stypendiów i zasiłków szkolnych?
 • Które z przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego są najistotniejsze w sprawach stypendiów i zasiłków szkolnych?

PROWADZĄCA: Socjolog, wieloletnim doświadczeniem jako pracownik socjalny i kierownik ośrodka pomocy społecznej oraz dydaktyk w obszarze pracy socjalnej; ekspert w dziedzinie zabezpieczenia społecznego i administracji publicznej. Od wielu lat specjalizuje się w stosowaniu prawa pomocy społecznej w praktyce. Na bieżąco śledzi zmiany przepisów i podnosi kompetencje zawodowe. Ponad 10 lat prowadzi szkolenia umożliwiające uczestnikom praktykowanie zdobytej wiedzy i umiejętności. Współautorka ogólnopolskich publikacji z zakresu zabezpieczenia społecznego. Konsultantka i doradczyni merytoryczna wybranych ośrodków pomocy społecznej

TERMIN SZKOLENIA: 27 maja 2020 r., godz. 10.00 – 14.00.

CENA: Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem

Program:

I. Charakterystyka stypendiów i zasiłków szkolnych.

II. Postępowanie w zakresie przyznawania świadczeń:

1. Uczniowie, którym przysługuje prawo do stypendiów i zasiłków szkolnych:

 • typy i rodzaje szkół , których uczniowie są uprawnieni do świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
 • wyjaśnienie okresu przysługiwania stypendiów i zasiłków szkolnych -do 24 roku życia i do ukończenia obowiązku nauki,
 • wyjaśnienie pojęć obowiązek szkolny, obowiązek nauki i ich wpływu na  prawo do stypendium szkolnego,
 • pojęcie miejsca zamieszkania ucznia, rodziców ucznia i sposób ich dokumentowania,
 • organ właściwy w sprawie,
 • właściwość miejscowa organu przyznającego świadczenie w przypadkach zamieszkiwania ucznia w miejscach innych niż miejsce zamieszkania rodzica np. w miejscowościach pobierania nauki.

2. Kryteria przyznawania stypendiów szkolnych:

a) zdefiniowanie powodów trudnej sytuacji materialnej uczniów jako przesłanki  uprawniającej do stypendium szkolnego,

b) warunek spełniania kryterium dochodowego, 

c) definicja i zasady ustalania dochodu:

 • regulacje prawne,
 • obliczanie dochodów z gospodarstwa rolnego ze względu na tytuł prawny do niego np. własność, współwłasność, dzierżawa oraz użytkowanie ,
 • odliczanie składek KRUS od dochodu, w tym za właścicieli, domowników, składek zaległych, nieopłaconych, 
 • ustalanie i dokumentowanie dochodu z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych oraz według ryczałtu,
 • wliczanie dochodów niepodlegających opodatkowaniu np. wybrane świadczenia socjalne, diety, ryczałty, prace dorywcze, dochodów jednorazowych i dochodów za dany okres,
 • postępowanie w sytuacji utraty / uzyskania dochodu,   
 • postępowanie w  przypadku zmiany wysokości dochodów po przyznaniu stypendium.

3. Zasiłek szkolny:

 • wyjaśnienie pojęcia zdarzenia o charakterze losowym,
 • czas na złożenie wniosku
 • świadczenie jednorazowe, które można udzielić wielokrotnie temu samemu uczniowi
 • wymóg rozliczenia świadczenia

4. Formy stypendium oraz  proces wydawania  i realizacji decyzji

 • przebieg postępowania od przyjęcia wniosku do wydania decyzji,
 • osoby uprawnione do złożenia wniosku,
 • kwestia złożenia wniosku przez osobę niebędącą stroną postepowania np. wniosek złożony przez dyrektora szkoły,
 • terminy ustawowe na  złożenia wniosku,  przekroczenie terminu,
 • odzwierciedlenie form stypendium szkolnego w treści decyzji, tzn. wydatków na które można udzielić stypendium szkolnego,
 • wyszczególnienie kwestii pomocy pieniężnej,
 • wysokość stypendium  w kontekście wysokości zasiłku rodzinnego,
 • uznaniowy okres przyznania świadczeń, 
 • świadczenie, które można realizować miesięcznie, jednorazowo albo w innych odstępach czasowych w ciągu roku szkolnego,
 • stosowanie procedury administracyjnej  o przyznawanie świadczeń  pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Zawiadomienia, pouczenia wezwania i terminy,   
 • schemat postępowania w procesie przyznawania stypendium, w tym prawidłowość gromadzenia dokumentacji stanowiącej podstawę do ustalenia uprawnień do stypendiów szkolnych,
 • sposób postępowania w związku ze zmianą wysokości dochodów,
 • ustalanie prawa do stypendium w okresie styczeń- czerwiec danego roku szkolnego,  w tym wymóg uzyskania zgody strony na zmianę decyzji administracyjnej w części dotyczącej okresu przyznania świadczenia, 
 • postępowanie w okresie przyznania / pobierania stypendium szkolnego w sytuacji zmiany sytuacji materialnej i rodzinnej ucznia np. zmiana wysokości dochodów, zmiana miejsca zamieszkania, utrata władzy rodzicielskiej, utrata statusu ucznia,  
 • „Katalog wydatków kwalifikowalnych” do stypendium szkolnego, w tym okres ponoszenia wydatków, zróżnicowanie katalogu wydatków o charakterze edukacyjnym, ewentualne ograniczenia co do ceny i ilości wyposażenia uczniów w artykuły sportowe i komputerowe,  okres ponoszenia wydatków,
 • przyznanie stypendium w formie pieniężnej zamiast refundacji poniesionych wydatków na cele edukacyjne ucznia,
 • realizacja decyzji – terminy wypłat, dokumentowanie refundacji kosztów świadczeniobiorcom, rozliczanie, kontrola bieżąca, weryfikacja, przyczyny wstrzymania wypłat.

5. Postępowanie w zakresie wstrzymania, cofnięcia, zwrotu stypendium. Wygaśnięcie decyzji.

 • wyjaśnienie okoliczności cofnięcia lub wstrzymania stypendium,
 • ustalenie  nienależnie pobranych świadczeń,
 • żądanie zwrotu w całości lub części oraz odstąpienie od żądania zwrotu całości lub części nienależnie pobranych  świadczeń.

III. Omówienie przepisów KPA mających zastosowanie w sprawie, w tym:

 • prawo czynnego udziału w postępowaniu,
 • możliwość zażalenie na bezczynność, opieszałość organu,
 • niezwłoczne rozpatrzenie danej sprawy,
 • prawomocność, ostateczność decyzji,
 • zrzeczenie  prawa się do odwołania,
 • potwierdzanie za zgodność z oryginałem.  

IV. Regulamin udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

V. Najczęstsze nieprawidłowości w zakresie przyznawania pomocy materialnej uczniom w świetle orzecznictwa administracyjnego.

 

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl