Image layer

Image layer

Image layer

ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ W ZAKRESIE RENTY PLANISTYCZNEJ I OPŁAT ADIACENCKICH NA TLE NAJNOWSZEGO ORZECZNICTWA

Data szkolenia
19-09-2018
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 03.09 wynosi 350 PLN
Po 03.09 cena szkolenia wynosi 380 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Szkolenie skierowane jest do pracowników administracji samorządowej zajmujących się gospodarką nieruchomościami oraz zagospodarowaniem przestrzennym.

Korzyści: W trakcie szkolenia uczestnikom zostanie przekazana wiedza niezbędna do prawidłowego prowadzenia postępowań z zakresu renty planistycznej, opłat adiacenckich oraz analizy zasadności zgłaszanych roszczeń odszkodowawczych w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Podczas szkolenia odpowiemy na pytania:

- Jakie są ustawowe ograniczenia w zakresie terminu wszczęcia postępowania w sprawie naliczenia opłaty planistycznej?

- Jak należy interpretować pojęcie zbycia nieruchomości, czy zbycie udziału stanowi przesłankę do naliczenia opłaty planistycznej?

- Specyfika prowadzenia postępowania z wniosku strony o naliczenie opłaty planistycznej;

- Czy można ustalić stawkę procentową w decyzji o warunkach zabudowy i prowadzić postępowanie o naliczenie opłaty w oparciu o warunki zabudowy?

- W jakim terminie można naliczyć opłatę adiacencką?

- Czy po zbyciu działek wydzielonych w wyniku podziału można naliczyć opłatę adiacencką?

- Kto jest zobowiązany do wniesienia opłaty?

- Czy każdy podział obliguje do wszczęcia postępowania w sprawie opłaty adiacenckiej?

- Czy zawsze realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej skutkuje koniecznością naliczenia opłaty adiacenckiej?

Prowadzący: Wieloletni pracownik administracji samorządowej, geodeta, rzeczoznawca majątkowy. Doświadczony wykładowca z zakresu gospodarki nieruchomościami
oraz zagospodarowania przestrzennego. Absolwentka Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Ukończyła Podyplomowe Studium Administracji - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada uprawnienia geodezyjne (1,2). Zawodowo od kilkunastu lat związana z administracją samorządową. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz zagospodarowania przestrzennego.

Czas trwania: 10:00-15:00

Cena: Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Rabaty:

10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji

20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach


Program:

I Skutki prawne uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

1. Obowiązek czy uprawnienie gminy do wszczęcia postępowania w sprawie  naliczenia opłaty planistycznej:

- warunki niezbędne dla naliczenia opłaty,

- analiza pojęcia „zbycie nieruchomości”,

- specyfika prowadzenia postępowania z wniosku strony,

- wycena nieruchomości w celu naliczenia opłaty,

- termin wniesienia opłaty.

2. Roszczenia odszkodowawcze  właścicieli:

- na skutek braku możliwości korzystania z nieruchomości,

- na skutek obniżenia wartości nieruchomości,

- skutki finansowe zwłoki w rozpoznaniu wniosku,

- postępowanie dowodowe, obowiązki strony,

- termin przedawnienia roszczeń.

II Opłata adiacencka w związku z podziałem nieruchomości:

- treść uchwały w sprawie wysokości stawki procentowej opłaty,

- przesłanki  warunkujące wszczęcie postępowania w sprawie naliczenia opłaty,

- termin uprawniający organ do naliczenia opłaty,

- sposób określenia wartości nieruchomości przy naliczaniu opłaty,

- podmioty zobowiązane do wniesienia opłaty.

III Opłata adiacencka wynikająca z budowy urządzeń infrastruktury technicznej:

- przesłanki skutkujące koniecznością wszczęcia postępowania w sprawie naliczenia opłaty,

- analiza pojęcia „budowa urządzeń infrastruktury technicznej”,

- podmioty zobowiązane do wniesienia opłaty,

- termin uprawniający organ do naliczenia opłaty,

- wycena nieruchomości.

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl