Image layer

Image layer

Image layer

FUNKCJONOWANIE CEIDG W 2018 ROKU – ZMIANY PRZEPISÓW I ICH STOSOWANIE

Data szkolenia
17-09-2018
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 03.09 wynosi 330 PLN
Po 03.09 cena szkolenia wynosi 360 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Szkolenie skierowane jest do pracowników urzędów gmin, którzy wykonują zadania związane z CEIDG.

Korzyści: Szkolenie ma na celu zapoznanie pracowników urzędów gmin z nowymi przepisami stanowiącymi podstawę funkcjonowania CEIDG  dla prawidłowej realizacji zadań. Ponadto szkolenie ma na celu rozwiązywanie problemów dotyczących funkcjonowania CEIDG w ramach aktualnych i przyszłych przepisów prawnych. W ramach szkolenia omówione zostaną:

1) przepisów stanowiących podstawę prowadzenia zadań związanych z CEIDG od 30 kwietnia 2018 r.  w ramach ustaw z pakietu ”konstytucji biznesu”.  Są to ustawy:

  - Prawo przedsiębiorców

  - o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców

  - o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP

   - o  Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

2) przepisów przejściowych wynikających z ustawy-Przepisy wprowadzające ustawę-Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej  

3) ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, w której zawarto zmiany do Prawa przedsiębiorców i ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców oraz regulacje dot. zarządzania po śmierci przedsiębiorcy przedsiębiorstwem w spadku w zakresie działalności reglamentowanej -  z terminem wejścia w życie po upływie 3 miesięcy od daty ogłoszenia

Prowadzący: Magister administracji, były pracownik Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z ponad 40-letnim stażem pracy. W latach 1990-1999 realizowała zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej (w ramach kompetencji organu II instancji). Od 1996 r. do dnia dzisiejszego – prowadzi szkolenia dla pracowników administracji. Ceniona za kontakt z uczestnikami i znajomość tematu ewidencji działalności gospodarczej.

Czas trwania: 10:00-15:00

Cena: Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Rabaty:

10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji

20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach

Rabaty udzielane są od ceny podstawowej.
Rabaty nie łączą się.

Program szkolenia:

I. PODSTAWY PRAWNE                                                                                                                     

II. DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE UREGULOWANE w ustawie-Prawo Przedsiębiorców

III. OSOBY UPRAWNIONE DO PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W TYM OSOBY ZAGRANICZNE w świetle ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP                                                       

IV. PROWADZENIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z CEIDG w świetle  ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i  Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców

  1. Dane podlegające wpisowi do CEIDG

  2. Dane dopisywane do CEIDG z urzędu

  3. Składanie wniosku o wpis do CEIDG

  4. Niepoprawność wniosku

  5. Wykreślenia z CEIDG i sprostowania w CEIDG

V. ZAWIESZENIE I WZNOWIENIE WYKONYWANIA  DZIAŁALNOŚCI

VI. REJESTR PEŁNOMOCNICTW I PROKURY 

VII. PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  

VIII. UDOSTĘPNIANIE DANYCH O PRZEDSIĘBIORCACH                            

  1. Udostępnianie danych z CEIDG                                                                                        

  2. Udostępnianie informacji przez organy gmin                                                            

IX. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE wynikające z  ustawy-Przepisy wprowadzające ustawę-Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej

X. ZARZĄD SUKCESYJNY w świetle ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, w tym regulacje związane z CEIDG

                                             

Na szkolenie przygotowany będzie materiał  opisowy zawierający omówienie zagadnień wg powyższych rozdziałów wraz z załącznikami:

Nr 1 – Propozycje wzorów 

Nr 2 – Osoby zagraniczne 

Nr 3 – PKD-2007

Nr 4 – Informacja publiczna

Nr 5 - Informacje dodatkowe             

Nr 6 – Porównanie przepisów na bazie ustaw z „konstytucji biznesu”

Nr 7 -  Porady praktyczne (na bazie ustawy o s.dz.g.)

Nr 8 -  Zmiany Prawa przedsiębiorców i ustawy o  CEIDG na bazie ustawy o zarządzie sukcesyjnym

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl