Image layer

Image layer

Image layer

Dokumentacja pracownicza po zmianach od 2019 r. Aktualne zasady prowadzenia akt osobowych i dokumentacji pracowniczej

Data szkolenia
17-09-2018
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 03.09 wynosi 330 PLN
Po 03.09 cena szkolenia wynosi 360 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Szkolenie skierowane do  Sekretarzy, pracowników działów kadr oraz kierowników jednostek organizacyjnych.

Korzyści: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej od 01.01.2019 r. i omówienie aktualnych rozwiązań prawnych. Podczas szkolenia uczestnicy:

- nabędą umiejętności w zakresie stosowania przepisów prawa pracy w  praktyce – w szczególności w zakresie zmienianych przepisów (studium przypadków, doktryna i praktyka sądowa i administracyjna, interpretacje własne,  wzory dokumentów)

- będą zaangażowani w rozwiązywanie konkretnych problemów  

- poznają  interpretacje organów nadzorujących przestrzeganie  prawa pracy – sądy powszechne,  PIP, RIO 

- wymienią się doświadczeniami w zakresie stosowania prawa pracy  u pracodawców, w tym w różnych innych jednostkach i instytucjach

- będą mieli możliwość konsultacji problematyki prawa pracy z trenerem w razie zaistnienia takiej potrzeby w przyszłości

Prowadzący: Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UG oraz studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy na Uniwersytecie w Poznaniu. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy (nadinspektor pracy w Sekcji Informacji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy). Ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, prawa związkowego i prawa o wykroczeniach. Specjalista systemów zarządzania przedsiębiorstwem wg norm ISO. Doświadczony szkoleniowiec i doradca w zakresie problematyki kadrowej.

Czas trwania: 10:00-15:00

Cena: Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Rabaty:

10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji

20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach

Rabaty udzielane są od ceny podstawowej.
Rabaty nie łączą się.

Program szkolenia:

1. Zmiany w zakresie dokumentacji pracowniczej wynikające z ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U. poz. 357):

 - zmiany zasad przekazywania wynagrodzenia na rachunek bankowy pracownika

 - zmiany w zakresie obowiązków pracodawcy dotyczących dokumentacji pracowniczej  wynikające z art.94 K.P

 - wprowadzenie możliwości kontynuowania prowadzenia dokumentacji pracowniczej przy ponownym zatrudnieniu pracownika

 - nowe obowiązki informacyjne pracodawcy przy ustaniu zatrudnienia

 - zasady niszczenia dokumentacji pracowniczej

 - forma papierowa i elektroniczna dokumentacji pracowniczej ( digitalizacja) – zasady tworzenia i zamiany formy

 - warunki skrócenia terminu przechowywania dokumentacji

2. Akta osobowe pracownika i pozostała dokumentacja związana ze stosunkiem pracy (aktualne wymagania do końca 2018 r.)

3. Dokumenty gromadzone w aktach osobowych związane z :

 - nawiązaniem , zmianą , rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy,

 - urlopami,

 - czasem pracy,

 - uprawnieniami związanymi z funkcją rodzicielską 

 - bhp,

 - badaniami lekarskimi 

 - odpowiedzialnością materialną,

 - podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,

 - karami porządkowymi

 - zwolnieniami z pracy i usprawiedliwieniem nieobecności w pracy itp.

4. Dokumentacja gromadzona w związku z naborem i innymi procedurami rekrutacji pracowników.

5. Dokumentacja pracownika zatrudnionego na podstawie wyboru  i powołania.

6. Dokumentowanie okresów niewykonywania pracy mających wpływ na uprawnienia pracownicze np. praca w gospodarstwie rolnym, okres pobierania zasiłków dla bezrobotnych.

7. Okresy nieświadczenia pracy, za które przysługuje prawo do wynagrodzenia (dokumentowanie).

8. Stawki godzinowe wynagrodzenia przy umowach – zlecenie (dokumentowanie godzin pracy)

9. Skutki orzecznictwa sądów pracy  w zakresie dokumentacji pracowniczej (m.in. świadectw pracy)

10. Sesja pytań uczestników szkolenia.

 

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl